Ceisteanna Parlaiminteacha
PDF 38kWORD 10k
3 Bealtaine 2021
O-000033/2021
Ceist i gcomhair freagra ó bhéal  O-000033/2021
ar an gCoimisiún
Riail 136
Karima Delli
thar ceann an Choiste um Iompar agus um Thurasóireacht
 Ábhar: Tionchar ghéarchéim COVID-19 ar earnáil na heitlíochta

Tá mórdhifear á dhéanamh ag paindéim COVID-19 d’earnáil na heitlíochta ina hiomláine agus laghdú níos mó ná dhá thrian ar an aerthrácht i gcomparáid le leibhéil 2019. Beidh impleachtaí ag an laghdú fadtéarmach sin go ceann na mblianta fada agus tá inmharthanacht eacnamaíoch cuideachtaí, poist agus dálaí oibre i mbaol mar gheall air.

Chuir an Coimisiún bearta práinneacha chun cinn amhail tairseacha úsáide sliotán d’aerlínte a laghdú, treoirlínte do thástáil COVID-19 agus coraintín d’aerthaistealaithe, agus an deimhniú glas digiteach. Rinne sé doiciméad oibre ar rialacha státchabhrach agus soláthairtí seirbhísí poiblí san earnáil aeir a eisiúint freisin.

Tá luas an téarnaimh anfhollas, áfach, ar an ábhar go bhfuil nósanna imeachta vacsaínithe malla, srianta taistil agus rialacha coraintín, maille le tástáil agus ceanglais eile, ina mbac ar an aerthaisteal.

Éileoidh téarnamh earnáil na heitlíochta go mbeidh tacaíocht rialála ann ar leibhéal an Aontais agus go soláthrófar cúnamh airgeadais maille le hacmhainní suntasacha, idir phoiblí agus phríobháideach, chun gníomhaíocht agus poist a choimirciú. Is den riachtanas é freisin iomaíocht san earnáil a choimirciú ionas go mbeidh rochtain ag paisinéirí ar thaisteal inacmhainne agus chun machaire comhréidh d’aeriompróirí agus oibrithe a áirithiú. Is léir go bhfuil gá le bearta níos comhordaithe agus prótacail choiteanna ar leibhéal an Aontais chun an taisteal agus an turasóireacht a chur ar a mboinn athuair. Thairis sin, tá gá le téarnamh atá freagrach ar bhonn sóisialta, atá níos inbhuanaithe agus atá i gcomhréir le spriocanna aeráide AE chun go mbeidh an eitlíocht níos athléimní agus slán i bhfad na haimsire.

1. An bhfuil sé de rún ag an gCoimisiún bearta breise a mholadh chun tacú le téarnamh earnáil eitlíochta an Aontais? Conas is féidir feabhas a chur ar chomhordú srianta taistil agus ceanglais sláintíochta seachas an deimhniú glas digiteach chun bearta neamhréireacha i measc na mBallstát a sheachaint, chun feabhas a chur ar an gcinnteacht taistil agus chun áirithintí a spreagadh? Conas is féidir machaire comhréidh i measc aeriompróirí a áirithiú, agus fós poist a choinneáil agus cearta oibrithe a urramú?

2. An bhfuil sé de rún ag an gCoimisiún machnamh a dhéanamh ar na gnéithe eacnamaíocha, sóisialta agus nascachta den eitlíocht i reachtaíocht AE, lena n-áirítear san athbhreithniú ar Rialachán 1008/2008 i ndlúthchomhar le húdaráis taistil Eorpacha agus náisiúnta?

Curtha síos: 3.5.2021

Spriocdháta i gcomhair freagra: 4.8.2021

Teanga bhunaidh na ceiste: EN
An nuashonrú is déanaí: 4 Bealtaine 2021Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais