Parlamentná otázka - O-000041/2021Parlamentná otázka
O-000041/2021

  Predloženie stratégie EÚ v oblasti demografie

  7.6.2021

  Otázka na ústne zodpovedanie  O-000041/2021
  Komisii
  článok 136 rokovacieho poriadku
  Simona Baldassarre (ID), Romana Tomc (PPE), Marco Zullo (Renew), Helmut Geuking (PPE), Karlo Ressler (PPE), Daniel Buda (PPE), José Manuel Fernandes (PPE), Sunčana Glavak (PPE), Miriam Lexmann (PPE), Massimiliano Salini (PPE), Tomislav Sokol (PPE), Ivan Štefanec (PPE), Atidzhe Alieva-Veli (Renew), Annalisa Tardino (ID), Isabella Tovaglieri (ID), Margarita de la Pisa Carrión (ECR), Raffaele Stancanelli (ECR), Álvaro Amaro (PPE), Pascal Arimont (PPE), Franc Bogovič (PPE), György Hölvényi (PPE), Adam Jarubas (PPE), Stelios Kympouropoulos (PPE), Georgios Kyrtsos (PPE), Eva Maydell (PPE), Francisco José Millán Mon (PPE), Dan-Ştefan Motreanu (PPE), Emil Radev (PPE), Michaela Šojdrová (PPE), Loránt Vincze (PPE), Theodoros Zagorakis (PPE), Javier Zarzalejos (PPE), Željana Zovko (PPE), Elisabetta Gualmini (S&D), Sandro Gozi (Renew), Susana Solís Pérez (Renew), Matteo Adinolfi (ID), Alessandra Basso (ID), Marco Campomenosi (ID), Massimo Casanova (ID), Francesca Donato (ID), Valentino Grant (ID), Elena Lizzi (ID), Luisa Regimenti (ID), Stefania Zambelli (ID), Marco Zanni (ID), Jorge Buxadé Villalba (ECR), Carlo Fidanza (ECR), Nicola Procaccini (ECR), Vincenzo Sofo (ECR), Beata Szydło (ECR), Hermann Tertsch (ECR), Andor Deli (NI), Kinga Gál (NI), Edina Tóth (NI)

  EÚ v súčasnosti čelí mnohým demografickým výzvam. Európska komisia odhaduje, že do roku 2070 bude 30,3% európskej populácie vo veku 65 alebo viac rokov (v porovnaní s 20,3% v roku 2019). Z údajov Eurostatu vyplýva, že v roku 2019 bola celková miera plodnosti v EÚ 1,53 s konštantne klesajúcou tendenciou, čo je výrazne pod mierou plodnosti, ktorá sa v rozvinutých krajinách považuje za úroveň umožňujúcu obnovu populácie (2,1 pôrodu na ženu). V štúdii s názvom Demographic Outlook for the European Union (Demografické vyhliadky Európskej únie)[1] sa uvádza, že zloženie domácnosti má priamy vplyv na riziko chudoby. Riziko chudoby sa objavuje spolu s príchodom starostlivosti o deti a s počtom detí sa zvyšuje. Jedno alebo viacero detí vo všeobecnosti predstavuje pre rodinu vyššie náklady, a teda prináša jej členom vyššie riziko chudoby. Vo viacerých regiónoch EÚ okrem toho dochádza k zrýchlenému poklesu počtu obyvateľov a úniku mozgov v dôsledku nedostatku miestnych príležitostí na rozvoj. Hrozí, že EÚ bude predstavovať čoraz nižší podiel svetovej populácie a HDP, keďže pandémia COVID-19 tieto negatívne trendy zhoršila a ovplyvnila hospodárske a sociálne očakávania mladých ľudí a rodín. Ako nedávno uviedla podpredsedníčka Dubravka Šuica, demografický pokles v EÚ znamená „starnutie obyvateľstva, nízku pôrodnosť a klesajúci počet obyvateľov v produktívnom veku. Tieto zmeny výrazne ovplyvňujú naše hospodárstvo, naše sociálne politiky a politiky zamestnanosti, verejné financie a územnú súdržnosť.“ Preto sa pýtame Komisie:

  Predložené: 7.6.2021

  Termín na zodpovedanie: 8.9.2021

  Posledná úprava: 9. júna 2021
  Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia