Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 60kWORD 11k
9. kesäkuuta 2021
O-000042/2021
Suullisesti vastattava kysymys  O-000042/2021
komissiolle
työjärjestyksen 136 artikla
Jytte Guteland (S&D), Sirpa Pietikäinen (PPE), Anja Hazekamp (The Left), Tilly Metz (Verts/ALE), Manuel Bompard (The Left), Eleonora Evi (Verts/ALE), Martin Buschmann (NI), Younous Omarjee (The Left), Sylwia Spurek (Verts/ALE), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Petras Auštrevičius (Renew), Nikolaj Villumsen (The Left), Thomas Waitz (Verts/ALE), Mick Wallace (The Left), Alexis Georgoulis (The Left), Clare Daly (The Left), Niels Fuglsang (S&D), Günther Sidl (S&D), Manuela Ripa (Verts/ALE), Pascal Durand (Renew), Pär Holmgren (Verts/ALE), Annika Bruna (ID), Caroline Roose (Verts/ALE), Rosa D'Amato (Verts/ALE), Aurélia Beigneux (ID), Heidi Hautala (Verts/ALE), Marie Toussaint (Verts/ALE), Veronika Vrecionová (ECR), Kira Marie Peter-Hansen (Verts/ALE), Michal Wiezik (PPE), Sarah Wiener (Verts/ALE), Tiziana Beghin (NI), Alice Kuhnke (Verts/ALE), Katalin Cseh (Renew), Ville Niinistö (Verts/ALE), Marina Kaljurand (S&D)
 Aihe: Suunnitelmat ja toimet siirtymän nopeuttamiseksi kohti innovointia ilman eläinten käyttöä tutkimuksessa, lakisääteisessä testauksessa ja koulutuksessa

Euroopan unioni on vuodesta 1993 lähtien tehnyt selväksi sitoumuksensa toimia ennakoivasti, jotta voidaan vähentää eläinten käyttöä tieteellisiin tarkoituksiin ja korvata ne(1). Tästä huolimatta tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien eläinten määrä on vähentynyt hyvin hitaasti. Vaikka direktiivissä 2010/63/EU(2) vahvistetaan tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien eläinten suojelua koskevat perussäännöt, se ei ole strategia näiden eläinten vähentämiseksi ja korvaamiseksi.

Kun otetaan huomioon Euroopan vihreän kehityksen ohjelma, Next Generation EU -väline ja edessämme olevat terveys- ja ympäristöhaasteet sekä kansalaisten kasvava huoli koe-eläinten käytöstä, on olennaisen tärkeää, että EU pyrkii nopeuttamaan siirtymistä vanhentuneesta eläinpohjaisesta mallista nykyaikaiseen, ihmisen kannalta merkitykselliseen muuhun kuin eläimiin perustuvaan tieteeseen tutkimuksen, lakisääteisen testauksen ja koulutuksen aloilla.

1. Mitä alakohtaisia suunnitelmia komissiolla on sen toteuttamiseksi, että päästään eroon riippuvuudesta eläinten käyttöön ja löydetään innovatiivisia ihmisen kannalta merkityksellisiä malleja keinona torjua ihmisten sairauksia?

2. Mitä monitieteellisiä ja synergisiä suunnitelmia komissiolla on, jotta voidaan tehdä loppu riippuvuudesta eläinten käyttöön kaikilla politiikan aloilla?

3. Aikooko komissio laatia kattavan toimintasuunnitelman, johon sisältyy ehdotuksia ja tavoitteita eläinten käytöstä luopumiseksi vaiheittain tutkimuksessa, lakisääteisessä testauksessa ja koulutuksessa EU:ssa?

Jätetty: 9.6.2021

Määräaika: 10.9.2021

(1)Kohti kestävää kehitystä: Euroopan yhteisön ympäristöä ja kestävää kehitystä koskeva poliittinen toimintaohjelma, EUVL C 138, 17.5.1993, s. 5.
(2)Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/63/EU, annettu 22 päivänä syyskuuta 2010, tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta, EUVL L 276, 20.10.2010, s. 33.
Kysymyksen alkukieli: EN
Päivitetty viimeksi: 10. kesäkuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö