Парламентарни въпроси
PDF 47kWORD 10k
14 юни 2021 г.
O-000043/2021
Въпрос с искане за устен отговор  O-000043/2021
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
Tomas Tobé
от името на комисията по развитие
Norbert Lins
от името на комисията по земеделие и развитие на селските райони
 Относно: Принос на ЕС за трансформирането на световните продоволствени системи за постигане на целите за устойчиво развитие

Срещата на високо равнище на ООН по въпросите на продоволствените системи ще се проведе през септември 2021 г. като част от десетилетието на действия за изпълнение на Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие, която обхваща целите за устойчиво развитие (ЦУР). Продоволствените системи, т.е. производството, разпространението и потреблението на храни, засягат всичките 17 ЦУР и са от решаващо значение за тяхното постигане. Срещата на върха се счита за възможност за започване на нови действия, така че световните продоволствени системи да станат по-здравословни, по-устойчиви и справедливи. ЕС активно допринесе за изготвянето на Програмата до 2030 г. Той пое също така ангажимент да направи ЦУР водещ принцип във всички свои политики и да ги популяризира сред своите партньори.

За съжаление всички налични показатели сочат, че не сме на път да постигнем свят без глад до 2030 г. Освен това пандемията от COVID-19 подчерта слабостите на продоволствените системи и изостри неравенствата.

В този контекст е спешно необходим подновен и засилен ангажимент на ЕС за постигане на нулево равнище на глад и правото на подходяща храна:

1. По какъв начин ще гарантира Комисията, че ЕС може да поеме водеща роля за постигането на ЦУР 2 (Нулев глад), включително чрез поемане на финансови ангажименти в областта на изхранването в рамките на бюджета на ЕС за периода 2021 — 2027 г., като се има предвид настоящият огромен недостиг на финансиране в световен мащаб?

2. По какъв начин възнамерява Комисията да използва търговската политика на ЕС в подкрепа на глобалния преход към устойчиви системи на хранително-вкусовата промишленост в съответствие със стратегията „От фермата до трапезата“?

3. Какви мерки възнамерява да предложи Комисията в подкрепа на държавите партньори и техните местни земеделски стопани, рибари, горски стопани и производители на храни в прехода към по-устойчиви практики в най-важните области, като хуманното отношение към животните, използването на пестициди и борбата срещу антимикробната резистентност?

Внесен: 14.6.2021

Краен срок: 15.9.2021

Език, на който е внесен въпросът: EN
Последно осъвременяване: 16 юни 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност