Парламентарен въпрос - O-000043/2021Парламентарен въпрос
O-000043/2021

Принос на ЕС за трансформирането на световните продоволствени системи за постигане на целите за устойчиво развитие

Въпрос с искане за устен отговор  O-000043/2021
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
Tomas Tobé
от името на комисията по развитие
Norbert Lins
от името на комисията по земеделие и развитие на селските райони

Процедура : 2021/2750(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
O-000043/2021
Внесени текстове :
O-000043/2021 (B9-0031/2021)
Гласувания :
Приети текстове :

Срещата на високо равнище на ООН по въпросите на продоволствените системи ще се проведе през септември 2021 г. като част от десетилетието на действия за изпълнение на Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие, която обхваща целите за устойчиво развитие (ЦУР). Продоволствените системи, т.е. производството, разпространението и потреблението на храни, засягат всичките 17 ЦУР и са от решаващо значение за тяхното постигане. Срещата на върха се счита за възможност за започване на нови действия, така че световните продоволствени системи да станат по-здравословни, по-устойчиви и справедливи. ЕС активно допринесе за изготвянето на Програмата до 2030 г. Той пое също така ангажимент да направи ЦУР водещ принцип във всички свои политики и да ги популяризира сред своите партньори.

За съжаление всички налични показатели сочат, че не сме на път да постигнем свят без глад до 2030 г. Освен това пандемията от COVID-19 подчерта слабостите на продоволствените системи и изостри неравенствата.

В този контекст е спешно необходим подновен и засилен ангажимент на ЕС за постигане на нулево равнище на глад и правото на подходяща храна:

Внесен: 14.6.2021

Краен срок: 15.9.2021

Последно осъвременяване: 16 юни 2021 г.
Правна информация - Политика за поверителност