Парламентарен въпрос - O-000044/2021Парламентарен въпрос
O-000044/2021

Обръщане на отрицателните социални последствия от пандемията от COVID-19

Въпрос с искане за устен отговор  O-000044/2021
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dennis Radtke, Manuel Pizarro, Атидже Алиева-Вели, Elena Lizzi, Katrin Langensiepen, Elżbieta Rafalska, Leila Chaibi
от името на комисията по заетост и социални въпроси

Процедура : 2021/2734(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
O-000044/2021
Внесени текстове :
O-000044/2021 (B9-0032/2021)
Гласувания :
Приети текстове :

Икономическият спад, предизвикан от пандемията от COVID-19, оказа драматично въздействие върху пазара на труда. Той доведе до задълбочаване на неравенството, увеличаване на броя на хората, изложени на риск от бедност или социално изключване, и възпрепятства достъпа до услуги. Въпреки че се очаква равнищата на безработица да спаднат през 2022 г., социалните последици от здравната криза трябва да бъдат преодолени. Пандемията хвърли светлина върху съществуващите дисбаланси и ускори опасните социални тенденции, като например несигурността на условията на живот и труд на някои групи работници, което оказва сериозно въздействие върху най-уязвимите групи. Комисията по заетост и социални въпроси би желала да зададе на Комисията следните въпроси:

Внесен: 15.6.2021

Краен срок: 16.9.2021

Последно осъвременяване: 16 юни 2021 г.
Правна информация - Политика за поверителност