Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-000044/2021Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-000044/2021

Aντιμετώπιση των αρνητικών κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης  O-000044/2021
προς την Επιτροπή
Άρθρο 136 του Κανονισμού
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dennis Radtke, Manuel Pizarro, Atidzhe Alieva-Veli, Elena Lizzi, Katrin Langensiepen, Elżbieta Rafalska, Leila Chaibi
εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Διαδικασία : 2021/2734(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
O-000044/2021
Κείμενα που κατατέθηκαν :
O-000044/2021 (B9-0032/2021)
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Η οικονομική ύφεση που προκλήθηκε από την πανδημία COVID-19 είχε δραματικό αντίκτυπο στην αγορά εργασίας. Οι ανισότητες οξύνθηκαν, ο αριθμός των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού αυξήθηκε και η πρόσβαση σε υπηρεσίες κατέστη δυσχερής. Παρόλο που τα ποσοστά ανεργίας αναμένεται να μειωθούν το 2022, οι κοινωνικές επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης πρέπει να αντιμετωπιστούν. Η πανδημία ανέδειξε τις υφιστάμενες ανισορροπίες και επιτάχυνε επικίνδυνες κοινωνικές τάσεις, όπως για παράδειγμα οι επισφαλείς συνθήκες διαβίωσης και εργασίας ορισμένων ομάδων εργαζομένων, με σοβαρό αντίκτυπο στις πλέον ευάλωτες ομάδες. Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή να απαντήσει στα ακόλουθα ερωτήματα:

Κατάθεση: 15.6.2021

Λήξη προθεσμίας: 16.9.2021

Τελευταία ενημέρωση: 16 Ιουνίου 2021
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου