Förfarande : 2021/2886(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000061/2021

Ingivna texter :

O-000061/2021 (B9-0037/2021)

Debatter :

PV 06/10/2021 - 16
CRE 06/10/2021 - 16

Omröstningar :

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
PDF 49kWORD 10k
10 september 2021
O-000061/2021
Fråga för muntligt besvarande  O-000061/2021
till rådet
Artikel 136 i arbetsordningen
Younous Omarjee
för utskottet för regional utveckling
 Svar i kammaren 
 Angående: Rådets ovillighet att gå vidare med den europeiska mekanismen för gränsöverskridande samarbete

Förslaget till förordning om en europeisk mekanism för gränsöverskridande samarbete, som kommissionen offentliggjorde i maj 2018 på rekommendation av det tidigare luxemburgska rådsordförandeskapet (COM(2018)0373), skulle ha inrättat en mekanism för att i en gränsöverskridande region göra det möjligt att i en medlemsstat tillämpa en annan medlemsstats rättsliga bestämmelser, om tillämpningen av den förstnämnda medlemsstatens bestämmelser skulle utgöra ett juridiskt hinder för genomförandet av ett gemensamt projekt.

Detta skulle ha gällt för vissa tidsbegränsade projekt eller insatser som utförs i en gränsregion på initiativ av lokala och/eller regionala myndigheter. Enligt såväl kommissionens interna fallstudie som en extern studie inom tillämpad vetenskap av Medeiros et al. i Regional Studies skulle antagandet av den föreslagna förordningen kunna bidra till att åtgärda minst 30 procent, och sannolikt upp till 50 procent av de analyserade hindren för gränsöverskridande samarbete.

Efter antagandet vid första behandlingen den 2 oktober 2019 röstade parlamentet för att förhandlingar skulle inledas i syfte att nå en överenskommelse. Dess ståndpunkt omfattade specifika formuleringar som skulle ha säkerställt frivillig tillämpning av de ovan beskrivna lösningarna för att bemöta sannolika farhågor i medlemsstaterna.

I rådet förde arbetsgruppen för strukturåtgärder däremot ett antal diskussioner om förslaget, både före och efter att ha behandlat yttrandet från rådets juridiska avdelning. Den 10 maj 2021 beslutade arbetsgruppen att rådet inte skulle fortsätta arbetet med förslaget.

1. När kommer rådet att häva blockeringen av lagstiftningsförfarandet om den europeiska mekanismen för gränsöverskridande samarbete? Vad var det exakta resonemanget bakom rådets beslut att de facto blockera antagandet av förslaget till förordning, trots parlamentets öppna agerande och vilja att anta den?

2. Känner rådet till de analyser och studier som tydligt visar de negativa konsekvenserna av att inte anta den föreslagna förordningen om en europeisk mekanism för gränsöverskridande samarbete?

3. Antagandet av förordningen har potential att åtgärda minst 30 procent av hindren för gränsöverskridande samarbete och därmed förbättra livet för många EU-medborgare. Vad ämnar rådet föreslå som alternativ till förslaget till förordning om en europeisk mekanism för gränsöverskridande samarbete, i syfte att undanröja dessa hinder?

Ingiven: 10.9.2021

Sista svarsdag: 11.12.2021

Frågans originalspråk: EN
Senaste uppdatering: 15 september 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy