Парламентарен въпрос - O-000064/2021Парламентарен въпрос
O-000064/2021

Забрана на ЕС за използването на диви животни в цирковете

11.10.2021

Въпрос с искане за устен отговор  O-000064/2021
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
Eleonora Evi (Verts/ALE), Günther Sidl (S&D), Sarah Wiener (Verts/ALE), Emil Radev (PPE), Martin Buschmann (NI), Maria Noichl (S&D), Manuela Ripa (Verts/ALE), Niels Fuglsang (S&D), Marina Kaljurand (S&D), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Sirpa Pietikäinen (PPE), Aurélia Beigneux (ID), Manuel Bompard (The Left), Annika Bruna (ID), David Cormand (Verts/ALE), Pascal Durand (Renew), Virginie Joron (ID), Caroline Roose (Verts/ALE), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Clare Daly (The Left), Tiziana Beghin (NI), Rosa D'Amato (Verts/ALE), Petras Auštrevičius (Renew), Tilly Metz (Verts/ALE), Anja Hazekamp (The Left), Leszek Miller (S&D), Sylwia Spurek (Verts/ALE), Jadwiga Wiśniewska (ECR), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Tudor Ciuhodaru (S&D), Malin Björk (The Left), Martin Hojsík (Renew), Michal Wiezik (PPE), Saskia Bricmont (Verts/ALE), Róża Thun und Hohenstein (PPE), Vlad Gheorghe (Renew)

Дивите животни в цирковете са принудени да се държат по начини, които никога не се наблюдават в природата, и въпреки че някои от тези животни са отгледани в плен от много поколения, те все пак проявяват характерното за дивите животни поведение. Хуманното отношение към дивите животни в цирковете винаги е сериозно застрашено.

Повечето държави членки са на мнение, че използването на диви животни в цирковете няма образователна или културна стойност и в действителност може да има отрицателно въздействие върху възприятията и уважението на обществеността към дивите животни. 23 държави членки вече са приели цялостна или частична забрана за използването им.

Прилагането на здравен контрол при движението на циркови животни между държавите членки се урежда от Делегиран регламент (ЕС) 2019/2035 на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/429. Проучванията обаче показват, че е трудно да се извършва контрол по отношение на здравето, търговията и притежаването на диви животни в цирковете. Освен това използването на застрашени видове подкопава международните усилия за прекратяване на незаконната търговия и бракониерството. Тъй като цирковете не само се движат през по-голямата част от времето, но и променят имената си, е трудно да се наблюдават ражданията и смъртните случаи на отглеждани в плен защитени животни, като тигри[1]. Тези трудности улесняват незаконната търговия със застрашени видове и части от тях в ЕС, което застрашава ефективното прилагане на регламентите на ЕС за търговия с екземпляри от дивата флора и фауна, включително Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета.

Освен това използването на диви животни в цирковете редовно води до произшествия, свързани с дресьорите на животни, персонала на цирка и публиката[2].

В съответствие с определението по член 4, параграф 1 от Директивата за услугите пътуващите циркове се класифицират като услуга, която законодателите на ЕС имат компетентност да регулират съгласно член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Възнамерява ли Комисията да въведе забрана за използването на диви циркови животни в ЕС, за да се гарантира, че излагането на рисковете от незаконната търговия с екземпляри от дивата флора и фауна и рисковете за общественото здраве и сигурност се смекчават по еднакъв начин във всички държави членки и за да се подпомогне прилагането на националните ограничения за повечето държави членки, които вече ги прилагат?

Внесен: 11.10.2021

Краен срок: 12.1.2022

Последно осъвременяване: 13 октомври 2021 г.
Правна информация - Политика за поверителност