Parlamentní otázka - O-000064/2021Parlamentní otázka
O-000064/2021

Zákaz využívání volně žijících zvířat v cirkusech v EU

11.10.2021

Otázka k ústnímu zodpovězení  O-000064/2021
Komisi
článek 136 jednacího řádu
Eleonora Evi (Verts/ALE), Günther Sidl (S&D), Sarah Wiener (Verts/ALE), Emil Radev (PPE), Martin Buschmann (NI), Maria Noichl (S&D), Manuela Ripa (Verts/ALE), Niels Fuglsang (S&D), Marina Kaljurand (S&D), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Sirpa Pietikäinen (PPE), Aurélia Beigneux (ID), Manuel Bompard (The Left), Annika Bruna (ID), David Cormand (Verts/ALE), Pascal Durand (Renew), Virginie Joron (ID), Caroline Roose (Verts/ALE), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Clare Daly (The Left), Tiziana Beghin (NI), Rosa D'Amato (Verts/ALE), Petras Auštrevičius (Renew), Tilly Metz (Verts/ALE), Anja Hazekamp (The Left), Leszek Miller (S&D), Sylwia Spurek (Verts/ALE), Jadwiga Wiśniewska (ECR), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Tudor Ciuhodaru (S&D), Malin Björk (The Left), Martin Hojsík (Renew), Michal Wiezik (PPE), Saskia Bricmont (Verts/ALE), Róża Thun und Hohenstein (PPE), Vlad Gheorghe (Renew)

Volně žijící zvířata v cirkusech jsou nucena chovat se způsobem, který v přírodě nebyl nikdy pozorován, a ačkoli některá z těchto zvířat jsou chována v zajetí po mnoho generací, stále vykazují typické chování zvířat ve volné přírodě. Dobré životní podmínky volně žijících zvířat jsou v cirkusech vždy vážně ohroženy.

Většina členských států zastává názor, že využívání volně žijících zvířat v cirkusech nemá žádnou vzdělávací ani kulturní hodnotu a může mít ve skutečnosti negativní dopad na vnímání volně žijících zvířat a na respekt k nim ze strany veřejnosti. 23 členských států již přijalo úplný nebo částečný zákaz využívání těchto zvířat.

Na základě nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035, kterým se doplňuje nařízení (EU) 2016/429, by měly být prováděny veterinární kontroly zaměřené na přemísťování cirkusových zvířat mezi členskými státy. Studie však ukazují, že je obtížné provádět kontroly zaměřené na zdraví volně žijících zvířat v cirkusech, obchod s nimi a jejich držení. Používání ohrožených druhů navíc podkopává mezinárodní úsilí o ukončení nezákonného obchodu a pytláctví. Vzhledem k tomu, že cirkusy nejen často mění svá stanoviště, ale také své názvy, je obtížné sledovat narození a úhyn chráněných zvířat chovaných v zajetí, jako jsou tygři[1]. Tato ztížená kontrola usnadňuje nedovolený obchod s ohroženými druhy a jejich částmi v EU, což ohrožuje účinné provádění nařízení EU o obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy, včetně nařízení Rady (ES) č. 338/97.

Využívání volně žijících zvířat v cirkusech navíc často vede k úrazům, jež postihují krotitele zvířat, zaměstnance cirkusu i veřejnost[2].

V souladu s definicí uvedenou v čl. 4 odst. 1 směrnice o službách jsou kočovné cirkusy klasifikovány jako služba, kterou mohou normotvůrci EU regulovat podle článku 114 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Má Komise v úmyslu zavést v EU zákaz používání volně žijících zvířat v cirkusech s cílem zajistit, aby byla ve všech členských státech jednotně snížena expozice vůči rizikům nezákonného obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy a rizikům pro veřejné zdraví a bezpečnost, a pomoci při prosazování vnitrostátních omezení většině členských států, které je již uplatňují?

Předložení: 11.10.2021

Platná do: 12.1.2022

Poslední aktualizace: 13. října 2021
Právní upozornění - Ochrana soukromí