Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-000064/2021Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-000064/2021

Et EU-forbud mod brug af vilde dyr i cirkusser

11.10.2021

Forespørgsel til mundtlig besvarelse  O-000064/2021
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 136
Eleonora Evi (Verts/ALE), Günther Sidl (S&D), Sarah Wiener (Verts/ALE), Emil Radev (PPE), Martin Buschmann (NI), Maria Noichl (S&D), Manuela Ripa (Verts/ALE), Niels Fuglsang (S&D), Marina Kaljurand (S&D), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Sirpa Pietikäinen (PPE), Aurélia Beigneux (ID), Manuel Bompard (The Left), Annika Bruna (ID), David Cormand (Verts/ALE), Pascal Durand (Renew), Virginie Joron (ID), Caroline Roose (Verts/ALE), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Clare Daly (The Left), Tiziana Beghin (NI), Rosa D'Amato (Verts/ALE), Petras Auštrevičius (Renew), Tilly Metz (Verts/ALE), Anja Hazekamp (The Left), Leszek Miller (S&D), Sylwia Spurek (Verts/ALE), Jadwiga Wiśniewska (ECR), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Tudor Ciuhodaru (S&D), Malin Björk (The Left), Martin Hojsík (Renew), Michal Wiezik (PPE), Saskia Bricmont (Verts/ALE), Róża Thun und Hohenstein (PPE), Vlad Gheorghe (Renew)

Vilde dyr i cirkusser er tvunget til at opføre sig på måder, der aldrig ses i naturen, og selv om nogle af disse dyr er blevet opdrættet i fangenskab i flere generationer, udviser de stadig den adfærd, der er typisk for vilde dyr. I cirkusser går man altid på kompromis med vilde dyrs velfærd.

De fleste medlemsstater er af den opfattelse, at brugen af vilde dyr i cirkusser ikke har nogen pædagogisk eller kulturel værdi og tværtimod kan have en negativ indvirkning på offentlighedens opfattelse af og respekt for vilde dyr. 23 medlemsstater har allerede indført et helt eller delvis forbud imod brugen heraf.

Sundhedskontrol i forbindelse med flytning af cirkusdyr mellem medlemsstaterne bør gennemføres ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/2035 om supplerende regler til forordning (EU) 2016/429. Undersøgelser viser imidlertid, at det er vanskeligt at gennemføre sundhedskontrol og kontrol af handel med og besiddelse af vilde dyr i cirkusser. Desuden underminerer brugen af truede arter også de internationale bestræbelser på at sætte en stopper for ulovlig handel og krybskytteri. Da cirkusser ikke blot er i bevægelse en stor del af tiden, men også ofte ændrer deres navne, er det vanskeligt at overvåge fødsler og dødsfald blandt beskyttede dyr, der opdrættes i fangenskab, bl.a. tigre[1]. Disse vanskeligheder fører til ulovlig handel med truede arter og dele heraf i EU, hvilket er til skade for en effektiv gennemførelse af EU's forordninger om handel med vilde dyr og planter, herunder Rådets forordning (EF) nr. 338/97.

Endelig fører brugen af vilde dyr i cirkusser jævnligt til ulykker, der går ud over dyretæmmere, cirkuspersonale og tilskuere[2].

I overensstemmelse med definitionen i tjenesteydelsesdirektivets artikel 4, stk. 1, kan omrejsende cirkusser klassificeres som en tjenesteydelse, som EU-lovgiverne har kompetence til at regulere i henhold til artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Agter Kommissionen at indføre et forbud mod anvendelse af vilde cirkusdyr i EU for at sikre, at eksponeringen for risici for ulovlig handel med vilde dyr og for folkesundheden og sikkerheden afbødes på ensartet vis i alle medlemsstaterne, og for at fremme håndhævelsen af nationale restriktioner i de fleste af de medlemsstater, der allerede har indført sådanne restriktioner?

Indgivet: 11.10.2021

Svarfrist: 12.1.2022

Seneste opdatering: 13. oktober 2021
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik