Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-000064/2021Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-000064/2021

Απαγόρευση σε επίπεδο ΕΕ της χρήσης άγριων ζώων σε τσίρκα

11.10.2021

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης  O-000064/2021
προς την Επιτροπή
Άρθρο 136 του Κανονισμού
Eleonora Evi (Verts/ALE), Günther Sidl (S&D), Sarah Wiener (Verts/ALE), Emil Radev (PPE), Martin Buschmann (NI), Maria Noichl (S&D), Manuela Ripa (Verts/ALE), Niels Fuglsang (S&D), Marina Kaljurand (S&D), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Sirpa Pietikäinen (PPE), Aurélia Beigneux (ID), Manuel Bompard (The Left), Annika Bruna (ID), David Cormand (Verts/ALE), Pascal Durand (Renew), Virginie Joron (ID), Caroline Roose (Verts/ALE), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Clare Daly (The Left), Tiziana Beghin (NI), Rosa D'Amato (Verts/ALE), Petras Auštrevičius (Renew), Tilly Metz (Verts/ALE), Anja Hazekamp (The Left), Leszek Miller (S&D), Sylwia Spurek (Verts/ALE), Jadwiga Wiśniewska (ECR), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Tudor Ciuhodaru (S&D), Malin Björk (The Left), Martin Hojsík (Renew), Michal Wiezik (PPE), Saskia Bricmont (Verts/ALE), Róża Thun und Hohenstein (PPE), Vlad Gheorghe (Renew)

Τα άγρια ζώα στα τσίρκα αναγκάζονται να συμπεριφέρονται με τρόπους που αντιτίθενται στη φύση και, παρόλο που ορισμένα από τα ζώα αυτά εκτρέφονται σε αιχμαλωσία εδώ και πολλές γενιές, εξακολουθούν να παρουσιάζουν τη συνήθη συμπεριφορά των άγριων ζώων. Η καλή διαβίωση των άγριων ζώων στα τσίρκα τίθεται πάντοτε σε σοβαρό κίνδυνο.

Τα περισσότερα κράτη μέλη είναι της άποψης ότι η χρήση άγριων ζώων σε τσίρκα δεν έχει καμία εκπαιδευτική ή πολιτιστική αξία και μπορεί πράγματι να έχει αρνητικό αντίκτυπο στις αντιλήψεις του κοινού για τα άγρια ζώα και στον σεβασμό του για αυτά. Πράγματι, 23 κράτη μέλη έχουν ήδη εγκρίνει την ολική ή μερική απαγόρευση της χρήσης τους.

Οι υγειονομικοί έλεγχοι για τη μετακίνηση των ζώων τσίρκου μεταξύ κρατών μελών θα πρέπει να διενεργούνται μέσω του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού της Επιτροπής (ΕΕ) 2019/2035 ο οποίος συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/429. Ωστόσο, μελέτες δείχνουν ότι είναι δύσκολο να διενεργηθούν έλεγχοι όσον αφορά την υγεία, το εμπόριο και την κατοχή άγριων ζώων σε τσίρκα. Επιπλέον, η χρήση απειλούμενων ειδών υπονομεύει τις διεθνείς προσπάθειες για τον τερματισμό του παράνομου εμπορίου και της λαθροθηρίας. Δεδομένου ότι τα τσίρκα μετακινούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά και αλλάζουν την ονομασία τους, είναι δύσκολο να παρακολουθούνται οι γεννήσεις και οι θάνατοι προστατευόμενων ζώων που εκτρέφονται σε αιχμαλωσία, όπως οι τίγρεις[1]. Οι δυσκολίες αυτές διευκολύνουν το παράνομο εμπόριο απειλούμενων ειδών και των μερών τους στην ΕΕ, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο την αποτελεσματική εφαρμογή των κανονισμών της ΕΕ για το εμπόριο άγριων ειδών, συμπεριλαμβανομένου του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου.

Τέλος, η χρήση άγριων ζώων σε τσίρκα οδηγεί τακτικά σε ατυχήματα με θύματα θηριοδαμαστές, υπαλλήλους του τσίρκου και μέλη του κοινού[2].

Σύμφωνα με τον ορισμό που παρέχεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 της οδηγίας για τις υπηρεσίες, τα περιοδεύοντα τσίρκα ταξινομούνται ως υπηρεσίες, τις οποίες οι νομοθέτες της ΕΕ έχουν την αρμοδιότητα να ρυθμίζουν σύμφωνα με το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προτίθεται η Επιτροπή να απαγορεύσει τη χρήση άγριων ζώων τσίρκου στην ΕΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η έκθεση στους κινδύνους του παράνομου εμπορίου άγριων ειδών και στους κινδύνους για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια μετριάζεται ομοιόμορφα σε όλα τα κράτη μέλη, καθώς και να βοηθήσει στην επιβολή εθνικών περιορισμών για την πλειονότητα των κρατών μελών που τους εφαρμόζουν ήδη;

Κατάθεση: 11.10.2021

Λήξη προθεσμίας: 12.1.2022

Τελευταία ενημέρωση: 13 Οκτωβρίου 2021
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου