Parlamendi esitatud küsimus - O-000064/2021Parlamendi esitatud küsimus
O-000064/2021

ELi keeld kasutada tsirkustes metsloomi

11.10.2021

Suuliselt vastatav küsimus  O-000064/2021
komisjonile
Kodukorra artikkel 136
Eleonora Evi (Verts/ALE), Günther Sidl (S&D), Sarah Wiener (Verts/ALE), Emil Radev (PPE), Martin Buschmann (NI), Maria Noichl (S&D), Manuela Ripa (Verts/ALE), Niels Fuglsang (S&D), Marina Kaljurand (S&D), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Sirpa Pietikäinen (PPE), Aurélia Beigneux (ID), Manuel Bompard (The Left), Annika Bruna (ID), David Cormand (Verts/ALE), Pascal Durand (Renew), Virginie Joron (ID), Caroline Roose (Verts/ALE), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Clare Daly (The Left), Tiziana Beghin (NI), Rosa D'Amato (Verts/ALE), Petras Auštrevičius (Renew), Tilly Metz (Verts/ALE), Anja Hazekamp (The Left), Leszek Miller (S&D), Sylwia Spurek (Verts/ALE), Jadwiga Wiśniewska (ECR), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Tudor Ciuhodaru (S&D), Malin Björk (The Left), Martin Hojsík (Renew), Michal Wiezik (PPE), Saskia Bricmont (Verts/ALE), Róża Thun und Hohenstein (PPE), Vlad Gheorghe (Renew)

Tsirkuses olevad metsloomad on sunnitud käituma nii, nagu neid looduses kunagi käitumas ei näe, ja kuigi nende loomade hulgas on isendeid, kes on juba mitmeid põlvkondi vangistuses kasvanud loomade järglased, on neil endiselt looduses elavate loomade tüüpiline käitumine. Tsirkuses on metsloomade heaolu alati tõsiselt häiritud.

Enamik liikmesriike on seisukohal, et metsloomade kasutamisel tsirkustes ei ole hariduslikku ega kultuurilist väärtust ning see võib tegelikult mõjutada negatiivselt üldsuse suhtumist metsloomadesse ja austust nende vastu. 23 liikmesriiki on juba kehtestanud metsloomade kasutamisele osalise või täieliku keelu.

Tervisekontrolli tsirkuseloomade liikumisel liikmesriikide vahel tuleks kohaldada komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/2035 alusel, millega täiendatakse määrust (EL) 2016/429. Uuringud näitavad siiski, et metsloomade tervist, nendega kauplemist ja nende omamist tsirkustes on raske kontrollida. Lisaks kahjustab ohustatud liikide kasutamine rahvusvahelisi jõupingutusi ebaseadusliku kauplemise ja salaküttimise lõpetamiseks. Tsirkused ei ole enamiku ajast mitte üksnes pidevas liikumises, vaid nad muudavad ka oma nime, seetõttu on raske jälgida vangistuses kasvatatud kaitsealuste loomade, näiteks tiigrite sündi ja surma[1]. Sellised raskused hõlbustavad ELis ebaseaduslikku kauplemist ohustatud liikide ja nende osadega, seades ohtu looduslike liikidega kauplemist käsitlevate ELi määruste, sh nõukogu määruse (EÜ) nr 338/97 tulemusliku rakendamise.

Kõigele lisaks põhjustab metsloomade kasutamine tsirkustes sageli õnnetusi loomataltsutajate, tsirkusetöötajate ja pealtvaatajatega[2].

Kooskõlas teenuste direktiivi artikli 4 lõikes 1 esitatud määratlusega liigitatakse rändtsirkused teenuseks, mille reguleerimine on ELi seadusandjate pädevuses vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 114.

Kas komisjon kavatseb ELis keelustada metsloomade kasutamise tsirkustes, et vähendada looduslike liikidega kaubitsemise ohtu ja ohtu rahvatervisele ning tagada, et julgeolekut ähvardavaid riske vähendatakse ühetaoliselt kõigis liikmesriikides, samuti selleks, et aidata jõustada riiklikke piiranguid enamikus liikmesriikides, kes juba kohaldavad selliseid piiranguid?

Esitatud: 11.10.2021

Tähtaeg: 12.1.2022

Viimane päevakajastamine: 13. oktoober 2021
Õigusteave - Privaatsuspoliitika