Parlamentarno pitanje - O-000064/2021Parlamentarno pitanje
O-000064/2021

Zabrana korištenja divljih životinja u cirkusima na razini EU-a

11.10.2021

Pitanje za usmeni odgovor  O-000064/2021
upućeno Komisiji
Članak 136. Poslovnika
Eleonora Evi (Verts/ALE), Günther Sidl (S&D), Sarah Wiener (Verts/ALE), Emil Radev (PPE), Martin Buschmann (NI), Maria Noichl (S&D), Manuela Ripa (Verts/ALE), Niels Fuglsang (S&D), Marina Kaljurand (S&D), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Sirpa Pietikäinen (PPE), Aurélia Beigneux (ID), Manuel Bompard (The Left), Annika Bruna (ID), David Cormand (Verts/ALE), Pascal Durand (Renew), Virginie Joron (ID), Caroline Roose (Verts/ALE), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Clare Daly (The Left), Tiziana Beghin (NI), Rosa D'Amato (Verts/ALE), Petras Auštrevičius (Renew), Tilly Metz (Verts/ALE), Anja Hazekamp (The Left), Leszek Miller (S&D), Sylwia Spurek (Verts/ALE), Jadwiga Wiśniewska (ECR), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Tudor Ciuhodaru (S&D), Malin Björk (The Left), Martin Hojsík (Renew), Michal Wiezik (PPE), Saskia Bricmont (Verts/ALE), Róża Thun und Hohenstein (PPE), Vlad Gheorghe (Renew)

Divlje životinje u cirkusima prisiljene su se ponašati onako kako se nikad ne bi ponašale u prirodi i iako se neke od tih životinja generacijama uzgajaju u zatočeništvu, još uvijek pokazuju ponašanje tipično za životinje u divljini. Dobrobit divljih životinja u cirkusima uvijek je ozbiljno ugrožena.

Većina država članica smatra da korištenje divljih životinja u cirkusima nema obrazovnu ni kulturnu vrijednost te da zapravo može negativno utjecati na javnu percepciju divljih životinja i poštovanje prema njima. U 23 države članice već je uvedena potpuna ili djelomična zabrana njihova korištenja.

Zdravstvene kontrole za premještanje cirkuskih životinja među državama članicama trebale bi se provoditi s pomoću Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/2035 kojom se dopunjuje Uredba (EU) 2016/429. Međutim, studije pokazuju da provedba kontrola u pogledu zdravlja, trgovine i posjedovanja divljih životinja u cirkusima nije jednostavna. Osim toga, korištenje ugroženih vrsta potkopava međunarodne napore kojima se želi zaustaviti nezakonita trgovina i krivolov. Budući da cirkusi mnogo vremena provode u pokretu i da često mijenjaju ime, teško je pratiti podatke o rođenju i uginuću zaštićenih životinja uzgojenih u zatočeništvu, kao što su tigrovi[1]. Te poteškoće olakšavaju nezakonitu trgovinu ugroženim vrstama i njihovim dijelovima u EU-u, čime se ugrožava učinkovita provedba propisa EU-a o trgovini divljom faunom i florom, uključujući Uredbu Vijeća (EZ) br. 338/97.

Na koncu, korištenje divljih životinja u cirkusima redovito rezultira nesrećama koje uključuju krotitelje životinja, cirkuske zaposlenike i publiku[2].

U skladu s definicijom iz članka 4. stavka 1. Direktive o uslugama, putujući cirkusi klasificirani su kao usluga, za čiju regulaciju zakonodavci EU-a imaju nadležnost u skladu s člankom 114. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

Namjerava li Komisija uvesti zabranu korištenja divljih cirkuskih životinja u EU-u kako bi se osiguralo da se izloženost rizicima nezakonite trgovine divljim vrstama i rizicima za javno zdravlje i sigurnost jednako ublaži u svim državama članicama i da se pomogne u provedbi nacionalnih ograničenja za većinu država članica koje ih već primjenjuju?

Podneseno: 11.10.2021

Rok za odgovor: 12.1.2022

Posljednje ažuriranje: 13. listopada 2021.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti