Parlamento klausimas - O-000064/2021Parlamento klausimas
O-000064/2021

ES draudimas naudoti laukinius gyvūnus cirkuose

11.10.2021

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu,  O-000064/2021
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis
Eleonora Evi (Verts/ALE), Günther Sidl (S&D), Sarah Wiener (Verts/ALE), Emil Radev (PPE), Martin Buschmann (NI), Maria Noichl (S&D), Manuela Ripa (Verts/ALE), Niels Fuglsang (S&D), Marina Kaljurand (S&D), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Sirpa Pietikäinen (PPE), Aurélia Beigneux (ID), Manuel Bompard (The Left), Annika Bruna (ID), David Cormand (Verts/ALE), Pascal Durand (Renew), Virginie Joron (ID), Caroline Roose (Verts/ALE), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Clare Daly (The Left), Tiziana Beghin (NI), Rosa D'Amato (Verts/ALE), Petras Auštrevičius (Renew), Tilly Metz (Verts/ALE), Anja Hazekamp (The Left), Leszek Miller (S&D), Sylwia Spurek (Verts/ALE), Jadwiga Wiśniewska (ECR), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Tudor Ciuhodaru (S&D), Malin Björk (The Left), Martin Hojsík (Renew), Michal Wiezik (PPE), Saskia Bricmont (Verts/ALE), Róża Thun und Hohenstein (PPE), Vlad Gheorghe (Renew)

Laukiniai gyvūnai cirkuose verčiami elgtis gamtoje nematytais būdais ir, nors kai kurie iš jų daugelį kartų veisiami nelaisvėje, jiems vis dar būdinga laukinėje aplinkoje gyvenančių gyvūnų elgsena. Laukinių gyvūnų gerovei cirkuose visada kyla didelis pavojus.

Dauguma valstybių narių laikosi nuomonės, kad laukinių gyvūnų naudojimas cirkuose neturi jokios šviečiamosios ar kultūrinės vertės ir iš tiesų gali turėti neigiamą poveikį visuomenės požiūriui į laukinius gyvūnus ir pagarbai jiems. 23 valstybės narių jau visiškai arba iš dalies uždraudė juos naudoti.

Cirko gyvūnus vežant iš vienos valstybės narės į kitą turėtų būti vykdoma jų sveikatos kontrolė pagal Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2019/2035, kuriuo papildomas Reglamentas (ES) 2016/429. Vis dėlto tyrimai rodo, kad sunku vykdyti laukinių gyvūnų sveikatos, prekybos jais ir laikymo cirkuose kontrolę. Be to, nykstančių rūšių naudojimas kenkia tarptautinėms pastangoms nutraukti neteisėtą prekybą ir brakonieriavimą. Kadangi cirkai ne tik dažnai juda, bet ir keičia savo pavadinimus, sunku stebėti saugomų nelaisvėje veisiamų gyvūnų, pvz., tigrų[1], gimimo ir mirties atvejus. Šie sunkumai palengvina neteisėtą prekybą nykstančiomis rūšimis ir jų organais ES, o tai trukdo veiksmingai įgyvendinti ES prekybos laukiniais augalais ir gyvūnais reglamentus, įskaitant Tarybos reglamentą (EB) Nr. 338/97.

Be to, cirkuose naudojant laukinius gyvūnus nuolat įvyksta nelaimės su gyvūnų dresuotojais, cirko darbuotojais ir žiūrovais[2].

Pagal Paslaugų direktyvos 4 straipsnio 1 dalyje pateiktą apibrėžtį keliaujantys cirkai priskiriami paslaugai, kurią ES teisės aktų leidėjai turi kompetenciją reglamentuoti pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 114 straipsnį.

Ar Komisija ketina uždrausti naudoti laukinius cirko gyvūnus ES, siekdama užtikrinti, kad neteisėtos prekybos laukiniais augalais ir gyvūnais rizika ir pavojus visuomenės sveikatai ir saugumui būtų vienodai mažinami visose valstybėse narėse, ir padėti užtikrinti nacionalinių apribojimų taikymą daugumoje valstybių narių, kurios juos jau taiko?

Pateikta: 11.10.2021

Atsakyti iki: 12.1.2022

Atnaujinta: 2021 m. spalio 13 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika