Parlamenta jautājums - O-000064/2021Parlamenta jautājums
O-000064/2021

ES aizliegums izmantot savvaļas dzīvniekus cirkā

11.10.2021

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski  O-000064/2021
Komisijai
Reglamenta 136. pants
Eleonora Evi (Verts/ALE), Günther Sidl (S&D), Sarah Wiener (Verts/ALE), Emil Radev (PPE), Martin Buschmann (NI), Maria Noichl (S&D), Manuela Ripa (Verts/ALE), Niels Fuglsang (S&D), Marina Kaljurand (S&D), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Sirpa Pietikäinen (PPE), Aurélia Beigneux (ID), Manuel Bompard (The Left), Annika Bruna (ID), David Cormand (Verts/ALE), Pascal Durand (Renew), Virginie Joron (ID), Caroline Roose (Verts/ALE), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Clare Daly (The Left), Tiziana Beghin (NI), Rosa D'Amato (Verts/ALE), Petras Auštrevičius (Renew), Tilly Metz (Verts/ALE), Anja Hazekamp (The Left), Leszek Miller (S&D), Sylwia Spurek (Verts/ALE), Jadwiga Wiśniewska (ECR), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Tudor Ciuhodaru (S&D), Malin Björk (The Left), Martin Hojsík (Renew), Michal Wiezik (PPE), Saskia Bricmont (Verts/ALE), Róża Thun und Hohenstein (PPE), Vlad Gheorghe (Renew)

Savvaļas dzīvnieki cirkā ir spiesti uzvesties tā, kā nekad nav novērots brīvā dabā, un, lai gan daži no šiem dzīvniekiem daudzās paaudzēs ir audzēti nebrīvē, tie joprojām izrāda savvaļas dzīvniekiem raksturīgo uzvedību. Savvaļas dzīvnieku labturība cirkā vienmēr ir nopietni apdraudēta.

Lielākā daļa dalībvalstu uzskata, ka savvaļas dzīvnieku izmantošanai cirkā nav izglītojošas vai kultūras vērtības un ka tā var negatīvi ietekmēt sabiedrības uztveri attiecībā uz savvaļas dzīvniekiem un cieņu pret tiem. 23 dalībvalstis jau ir noteikušas šo dzīvnieku izmantošanas pilnīgu vai daļēju aizliegumu.

Cirka dzīvniekiem, kurus pārvieto no vienas dalībvalsts uz citu, būtu jāveic veselības pārbaudes saskaņā ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2019/2035, ar ko papildina Regulu (ES) 2016/429. Tomēr pētījumi liecina, ka ir grūti kontrolēt savvaļas dzīvnieku veselību, tirdzniecību un turēšanu cirkos. Turklāt apdraudēto sugu izmantošana kavē starptautiskos centienus izbeigt nelikumīgu tirdzniecību un malumedniecību. Cirku lielās mobilitātes un biežās nosaukumu maiņas dēļ ir grūti uzraudzīt aizsargājamo dzīvnieku, piemēram, tīģeru, kas audzēti nebrīvē, dzimšanu un nāves gadījumus[1]. Šīs grūtības atvieglo apdraudēto sugu un to daļu nelikumīgu tirdzniecību ES, tādējādi kavējot ES savvaļas dzīvnieku un augu tirdzniecības noteikumu, tostarp Padomes Regulas (EK) Nr. 338/97, efektīvu īstenošanu.

Turklāt savvaļas dzīvnieku izmantošana cirkā regulāri izraisa nelaimes gadījumus, kuros cieš dzīvnieku dresētāji un cirka darbinieki un skatītāji[2].

Saskaņā ar Pakalpojumu direktīvas 4. panta 1. punktā sniegto definīciju ceļojošo cirku darbība tiek klasificēta kā pakalpojums, ko ES likumdevēji ir pilnvaroti reglamentēt saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 114. pantu.

Vai Komisija plāno ieviest savvaļas dzīvnieku izmantošanas aizliegumu cirkā ES, lai nodrošinātu, ka visās dalībvalstīs tiek vienādi mazināts savvaļas dzīvnieku un augu nelikumīgas tirdzniecības radītais sabiedrības veselības un drošības apdraudējums, un lai veicinātu valsts ierobežojumu izpildi lielākajā daļā dalībvalstu, kurās šādi ierobežojumi jau ir ieviesti?

Iesniegšanas datums: 11.10.2021

Termiņš: 12.1.2022

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 13. oktobris
Juridisks paziņojums - Privātuma politika