Parlementaire vraag - O-000064/2021Parlementaire vraag
O-000064/2021

Een EU-verbod op wilde dieren in circussen

11.10.2021

Vraag met verzoek om mondeling antwoord  O-000064/2021
aan de Commissie
Artikel 136 van het Reglement
Eleonora Evi (Verts/ALE), Günther Sidl (S&D), Sarah Wiener (Verts/ALE), Emil Radev (PPE), Martin Buschmann (NI), Maria Noichl (S&D), Manuela Ripa (Verts/ALE), Niels Fuglsang (S&D), Marina Kaljurand (S&D), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Sirpa Pietikäinen (PPE), Aurélia Beigneux (ID), Manuel Bompard (The Left), Annika Bruna (ID), David Cormand (Verts/ALE), Pascal Durand (Renew), Virginie Joron (ID), Caroline Roose (Verts/ALE), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Clare Daly (The Left), Tiziana Beghin (NI), Rosa D'Amato (Verts/ALE), Petras Auštrevičius (Renew), Tilly Metz (Verts/ALE), Anja Hazekamp (The Left), Leszek Miller (S&D), Sylwia Spurek (Verts/ALE), Jadwiga Wiśniewska (ECR), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Tudor Ciuhodaru (S&D), Malin Björk (The Left), Martin Hojsík (Renew), Michal Wiezik (PPE), Saskia Bricmont (Verts/ALE), Róża Thun und Hohenstein (PPE), Vlad Gheorghe (Renew)

Wilde dieren in circussen worden gedwongen zich te gedragen op een manier die in de natuur nooit wordt waargenomen, en hoewel sommige van deze dieren al vele generaties in gevangenschap worden gefokt, vertonen zij nog steeds het gedrag dat kenmerkend is voor dieren in het wild. Het welzijn van wilde dieren staat in circussen altijd onder druk.

De meeste lidstaten zijn van mening dat het gebruik van wilde dieren in circussen geen educatieve of culturele waarde heeft en in feite een negatief effect kan hebben op de perceptie van en het respect voor wilde dieren bij het publiek. In 23 lidstaten is het gebruik van wilde dieren in circussen inmiddels geheel of gedeeltelijk verboden.

De gezondheidscontroles voor de verplaatsingen van circusdieren tussen de lidstaten moeten worden uitgevoerd aan de hand van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/2035 van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/429. Uit onderzoeken blijkt echter dat het moeilijk is controles uit te voeren met betrekking tot de gezondheid, de handel in en het bezit van wilde dieren in circussen. Voorts ondermijnt het gebruik van bedreigde soorten de internationale inspanningen om een einde te maken aan illegale handel en stroperij. Aangezien circussen niet alleen een groot deel van de tijd onderweg zijn, maar ook van naam veranderen, is het moeilijk toezicht te houden op de geboorten en sterfgevallen van in gevangenschap gefokte beschermde dieren, zoals tijgers[1]. Deze moeilijkheden werken de illegale handel in bedreigde soorten en delen daarvan in de EU in de hand, waardoor de doeltreffende uitvoering van de EU-regelgeving inzake de handel in wilde dieren, waaronder Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad, in het gedrang komt.

Ten slotte leidt het gebruik van wilde dieren in circussen regelmatig tot ongelukken met dompteurs, circuspersoneel en toeschouwers[2].

Overeenkomstig de definitie in artikel 4, lid 1, van de dienstenrichtlijn worden reizende circussen aangemerkt als diensten, waarvoor de EU-wetgevers krachtens artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie bevoegd zijn om regels vast te stellen.

Is de Commissie van plan een verbod in te stellen op het gebruik van wilde circusdieren in de EU om ervoor te zorgen dat de risico’s van illegale handel in wilde dieren en risico’s voor de volksgezondheid en de veiligheid in alle lidstaten op uniforme wijze worden beperkt, en om de door de meeste staten reeds toegepaste nationale beperkingen te helpen handhaven?

Ingediend: 11.10.2021

Vervalt: 12.1.2022

Laatst bijgewerkt op: 13 oktober 2021
Juridische mededeling - Privacybeleid