Parlamentná otázka - O-000064/2021Parlamentná otázka
O-000064/2021

Zákaz EÚ využívať voľne žijúce zvieratá v cirkusoch

11.10.2021

Otázka na ústne zodpovedanie  O-000064/2021
Komisii
článok 136 rokovacieho poriadku
Eleonora Evi (Verts/ALE), Günther Sidl (S&D), Sarah Wiener (Verts/ALE), Emil Radev (PPE), Martin Buschmann (NI), Maria Noichl (S&D), Manuela Ripa (Verts/ALE), Niels Fuglsang (S&D), Marina Kaljurand (S&D), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Sirpa Pietikäinen (PPE), Aurélia Beigneux (ID), Manuel Bompard (The Left), Annika Bruna (ID), David Cormand (Verts/ALE), Pascal Durand (Renew), Virginie Joron (ID), Caroline Roose (Verts/ALE), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Clare Daly (The Left), Tiziana Beghin (NI), Rosa D'Amato (Verts/ALE), Petras Auštrevičius (Renew), Tilly Metz (Verts/ALE), Anja Hazekamp (The Left), Leszek Miller (S&D), Sylwia Spurek (Verts/ALE), Jadwiga Wiśniewska (ECR), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Tudor Ciuhodaru (S&D), Malin Björk (The Left), Martin Hojsík (Renew), Michal Wiezik (PPE), Saskia Bricmont (Verts/ALE), Róża Thun und Hohenstein (PPE), Vlad Gheorghe (Renew)

Voľne žijúce zvieratá v cirkusoch sú nútené správať sa spôsobom, ktorý sa nikdy nepozoroval v prírode, a hoci niektoré z týchto zvierat boli chované v zajatí mnoho generácií, stále vykazujú typické správanie zvierat vo voľnej prírode. Životné podmienky voľne žijúcich zvierat v cirkusoch sú vždy vážne narušené.

Väčšina členských štátov zastáva názor, že používanie voľne žijúcich zvierat v cirkusoch nemá žiadnu vzdelávaciu ani kultúrnu hodnotu a v skutočnosti môže mať negatívny vplyv na vnímanie a rešpektovanie voľne žijúcich zvierat verejnosťou. Už 23 členských štátov prijalo úplný alebo čiastočný zákaz ich využívania.

Veterinárne kontroly pri premiestňovaní cirkusových zvierat medzi členskými štátmi by sa mali uplatňovať prostredníctvom delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/2035, ktorým sa dopĺňa nariadenie (EÚ) 2016/429. Štúdie však ukazujú, že je ťažké vykonávať kontroly, pokiaľ ide o zdravie, obchod a držbu voľne žijúcich zvierat v cirkusoch. Okrem toho využívanie ohrozených druhov oslabuje medzinárodné úsilie o ukončenie nezákonného obchodu a pytliactva. Keďže cirkusy sa nielen po väčšinu času premiestňujú, ale menia aj svoje mená, je ťažké monitorovať pôrody a úmrtia chránených zvierat chovaných v zajatí, ako je napríklad tiger[1]. Tieto ťažkosti uľahčujú nezákonné obchodovanie s ohrozenými druhmi a ich časťami v EÚ, čo ohrozuje účinné vykonávanie nariadení EÚ o obchode s voľne žijúcimi druhmi vrátane nariadenia Rady (ES) č. 338/97.

Okrem toho, využívanie voľne žijúcich zvierat v cirkusoch pravidelne vedie k nehodám krotiteľov zvierat, zamestnancov cirkusu a verejnosti[2].

V súlade s vymedzením uvedeným v článku 4 ods. 1 smernice o službách sa cestovné cirkusy klasifikujú ako služba, ktorú majú zákonodarcovia EÚ právomoc regulovať podľa článku 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Má Komisia v úmysle zaviesť zákaz používania voľne žijúcich cirkusových zvierat v EÚ s cieľom zabezpečiť jednotné zmiernenie vystavenia rizikám nezákonného obchodu s voľne žijúcimi druhmi a rizikám pre verejné zdravie a bezpečnosť vo všetkých členských štátoch a pomôcť pri presadzovaní vnútroštátnych obmedzení pre väčšinu členských štátov, ktoré ich už uplatňujú?

Predložené: 11.10.2021

Termín na zodpovedanie: 12.1.2022

Posledná úprava: 13. októbra 2021
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia