Парламентарен въпрос - O-000071/2021Парламентарен въпрос
O-000071/2021

Въвеждане на Европейски паспорт за социална сигурност с цел подобряване на цифровото прилагане на социалноосигурителните права и на справедливата мобилност

Въпрос с искане за устен отговор  O-000071/2021
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
Nikolaj Villumsen, Jeroen Lenaers, Marianne Vind, Dragoş Pîslaru, Elena Lizzi, Mounir Satouri, Elżbieta Rafalska
от името на комисията по заетост и социални въпроси

Процедура : 2021/2620(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
O-000071/2021
Внесени текстове :
O-000071/2021 (B9-0041/2021)
Гласувания :
Приети текстове :

От 2014 г. насам Парламентът призовава Комисията да представи предложение за европейски социалноосигурителен номер (ESSN). През 2021 г. Комисията обяви, че ще започне пилотен проект през същата година, за да проучи възможността за въвеждане на Европейски паспорт за социална сигурност (ESSP) до 2023 г.

Внесен: 27.10.2021

Краен срок: 28.1.2022

Последно осъвременяване: 3 ноември 2021 г.
Правна информация - Политика за поверителност