Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-000071/2021Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-000071/2021

Δημιουργία ευρωπαϊκής κάρτας κοινωνικής ασφάλισης για τη βελτίωση της ψηφιακής επιβολής των δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης και μιας δίκαιης κινητικότητας

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης  O-000071/2021
προς την Επιτροπή
Άρθρο 136 του Κανονισμού
Nikolaj Villumsen, Jeroen Lenaers, Marianne Vind, Dragoş Pîslaru, Elena Lizzi, Mounir Satouri, Elżbieta Rafalska
εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Διαδικασία : 2021/2620(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
O-000071/2021
Κείμενα που κατατέθηκαν :
O-000071/2021 (B9-0041/2021)
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Από το 2014, το Κοινοβούλιο καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για τη θέσπιση ευρωπαϊκού αριθμού κοινωνικής ασφάλισης (ESSN). Το 2021 η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει ένα πιλοτικό σχέδιο το ίδιο έτος για τη διερεύνηση της δυνατότητας καθιέρωσης ευρωπαϊκής κάρτας κοινωνικής ασφάλισης (ESSP) έως το 2023.

Κατάθεση: 27.10.2021

Λήξη προθεσμίας: 28.1.2022

Τελευταία ενημέρωση: 3 Νοεμβρίου 2021
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου