Parlamendi esitatud küsimus - O-000001/2022Parlamendi esitatud küsimus
O-000001/2022

Loomade heaolu eest vastutav ELi volinik

10.1.2022

Suuliselt vastatav küsimus  O-000001/2022
komisjonile
Kodukorra artikkel 136
Niels Fuglsang (S&D), Sylwia Spurek (Verts/ALE), Petras Auštrevičius (Renew), Manuel Bompard (The Left), Michal Wiezik (Renew), Emmanouil Fragkos (ECR), Anja Hazekamp (The Left), Johan Van Overtveldt (ECR), Emma Wiesner (Renew), Sirpa Pietikäinen (PPE), Maria Noichl (S&D), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Eleonora Evi (Verts/ALE), Jerzy Buzek (PPE), Tilly Metz (Verts/ALE), Leszek Miller (S&D), Manon Aubry (The Left), Pascal Arimont (PPE), Pascal Durand (Renew), Caroline Roose (Verts/ALE), Martin Hojsík (Renew), Tanja Fajon (S&D), Marina Kaljurand (S&D), Biljana Borzan (S&D), Saskia Bricmont (Verts/ALE), Magdalena Adamowicz (PPE), Isabella Adinolfi (PPE), Alviina Alametsä (Verts/ALE), François Alfonsi (Verts/ALE), Anna-Michelle Asimakopoulou (PPE), Margrete Auken (Verts/ALE), Aurélia Beigneux (ID), Lars Patrick Berg (ECR), Benoît Biteau (Verts/ALE), Malin Björk (The Left), Marc Botenga (The Left), Geert Bourgeois (ECR), Milan Brglez (S&D), Annika Bruna (ID), Martin Buschmann (NI), Damien Carême (Verts/ALE), Fabio Massimo Castaldo (NI), Antoni Comín i Oliveres (NI), David Cormand (Verts/ALE), Rosa D'Amato (Verts/ALE), Tomasz Frankowski (PPE), Raphaël Glucksmann (S&D), Catherine Griset (ID), Claude Gruffat (Verts/ALE), Sylvie Guillaume (S&D), José Gusmão (The Left), Andrzej Halicki (PPE), Pär Holmgren (Verts/ALE), Virginie Joron (ID), Assita Kanko (ECR), Manolis Kefalogiannis (PPE), Łukasz Kohut (S&D), Dietmar Köster (S&D), Petros Kokkalis (The Left), Athanasios Konstantinou (NI), Stelios Kouloglou (The Left), Elena Kountoura (The Left), Stelios Kympouropoulos (PPE), Georgios Kyrtsos (PPE), Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), Marisa Matias (The Left), Sara Matthieu (Verts/ALE), Vangelis Meimarakis (PPE), Niklas Nienaß (Verts/ALE), Younous Omarjee (The Left), Grace O'Sullivan (Verts/ALE), Demetris Papadakis (S&D), Dimitrios Papadimoulis (The Left), Piernicola Pedicini (Verts/ALE), Kira Marie Peter-Hansen (Verts/ALE), Jiří Pospíšil (PPE), Diana Riba i Giner (Verts/ALE), Mounir Satouri (Verts/ALE), Andreas Schieder (S&D), Michal Šimečka (Renew), Ivan Štefanec (PPE), Jessica Stegrud (ECR), Róża Thun und Hohenstein (Renew), Marie Toussaint (Verts/ALE), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Kathleen Van Brempt (S&D), Marianne Vind (S&D), Petar Vitanov (S&D), Elissavet Vozemberg-Vrionidi (PPE), Thomas Waitz (Verts/ALE), Jadwiga Wiśniewska (ECR), Salima Yenbou (Verts/ALE), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Sarah Wiener (Verts/ALE), Sabrina Pignedoli (NI), Tiziana Beghin (NI), Dragoş Tudorache (Renew), Laura Ferrara (NI), Nikolaj Villumsen (The Left), Michael Bloss (Verts/ALE), Alice Kuhnke (Verts/ALE), Jakop G. Dalunde (Verts/ALE), Christel Schaldemose (S&D), Morten Løkkegaard (Renew), Maria Spyraki (PPE), Günther Sidl (S&D), Jytte Guteland (S&D), Mohammed Chahim (S&D), Thijs Reuten (S&D), Fulvio Martusciello (PPE), Vera Tax (S&D), Elisabetta Gualmini (S&D), Alfred Sant (S&D), Josianne Cutajar (S&D), Brando Benifei (S&D), David Casa (PPE), Andrea Cozzolino (S&D), Ivars Ijabs (Renew)

Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 13 tunnustatakse loomi kui aistimisvõimelisi olendeid. Nagu on näidanud vastused Eurobaromeetri uuringutele, hoolivad Euroopa kodanikud loomadest ning sooviksid, et loomade heaolu parandataks selgete õigusaktide, tõhusate poliitikameetmete ja selleks eraldatavate piisavate vahendite abil.

Loomade heaolu käsitlevaid ELi õigusakte on välja töötatud alates 1974. aastast, kuid ELi institutsioonide lähenemisviis on olnud ebajärjekindel, mis on eri valdkondades toonud kaasa puuduliku jõustamise probleemi.

Loomade heaolu eest vastutav ELi volinik, kelle tähtsust on praegune Euroopa Komisjon selgelt tunnistanud, peaks selles küsimuses saama ELi institutsioonides rohkem mõjuvõimu ja volitusi.

Üle 145 000 ELi kodaniku ja enam kui 155 parlamendiliiget kõigist fraktsioonidest on liitunud kampaaniaga #EUforAnimals, et nõuda suuremat tähelepanu loomade heaolule, ning komisjoni asjaomase peadirektoraadi nimest ja pädeva voliniku ametinimetusest peaks selgesti nähtuma vastutus selle valdkonna eest.

Volinikule antaks vastutus tervishoiu, toiduohutuse ja loomade heaolu eest, mis toetaks suurel määral nii edusamme õigusloomes kui ka õigusaktide nõuetekohast jõustamist.

See oleks oluline poliitiline otsus, mis suurendaks ELi institutsioonide vastutust loomade heaolu eest ning suurendaks seega poliitikakujundamise järjepidevust, tõhusust ja mõju selles valdkonnas.

Üks ettepaneku vahetuid tagajärgi oleks loomade heaolu direktoraadi loomine komisjoni tervise ja toiduohutuse peadirektoraadis (DG SANTE), millega tunnistataks piisavalt selle valdkonna erilist tähtsust.

Kas komisjonil on kavas ettepanekule positiivselt vastata? Kui jah, siis milliseid menetlusi on selle rakendamiseks algatatud?

Esitatud: 10.1.2022

Tähtaeg: 11.4.2022

Viimane päevakajastamine: 12. jaanuar 2022
Õigusteave - Privaatsuspoliitika