Întrebare parlamentară - O-000001/2022Întrebare parlamentară
O-000001/2022

Un Comisar al Uniunii pentru calitatea vieții animalelor

10.1.2022

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral  O-000001/2022
adresată Comisiei
Articolul 136 din Regulamentul de procedură
Niels Fuglsang (S&D), Sylwia Spurek (Verts/ALE), Petras Auštrevičius (Renew), Manuel Bompard (The Left), Michal Wiezik (Renew), Emmanouil Fragkos (ECR), Anja Hazekamp (The Left), Johan Van Overtveldt (ECR), Emma Wiesner (Renew), Sirpa Pietikäinen (PPE), Maria Noichl (S&D), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Eleonora Evi (Verts/ALE), Jerzy Buzek (PPE), Tilly Metz (Verts/ALE), Leszek Miller (S&D), Manon Aubry (The Left), Pascal Arimont (PPE), Pascal Durand (Renew), Caroline Roose (Verts/ALE), Martin Hojsík (Renew), Tanja Fajon (S&D), Marina Kaljurand (S&D), Biljana Borzan (S&D), Saskia Bricmont (Verts/ALE), Magdalena Adamowicz (PPE), Isabella Adinolfi (PPE), Alviina Alametsä (Verts/ALE), François Alfonsi (Verts/ALE), Anna-Michelle Asimakopoulou (PPE), Margrete Auken (Verts/ALE), Aurélia Beigneux (ID), Lars Patrick Berg (ECR), Benoît Biteau (Verts/ALE), Malin Björk (The Left), Marc Botenga (The Left), Geert Bourgeois (ECR), Milan Brglez (S&D), Annika Bruna (ID), Martin Buschmann (NI), Damien Carême (Verts/ALE), Fabio Massimo Castaldo (NI), Antoni Comín i Oliveres (NI), David Cormand (Verts/ALE), Rosa D'Amato (Verts/ALE), Tomasz Frankowski (PPE), Raphaël Glucksmann (S&D), Catherine Griset (ID), Claude Gruffat (Verts/ALE), Sylvie Guillaume (S&D), José Gusmão (The Left), Andrzej Halicki (PPE), Pär Holmgren (Verts/ALE), Virginie Joron (ID), Assita Kanko (ECR), Manolis Kefalogiannis (PPE), Łukasz Kohut (S&D), Dietmar Köster (S&D), Petros Kokkalis (The Left), Athanasios Konstantinou (NI), Stelios Kouloglou (The Left), Elena Kountoura (The Left), Stelios Kympouropoulos (PPE), Georgios Kyrtsos (PPE), Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), Marisa Matias (The Left), Sara Matthieu (Verts/ALE), Vangelis Meimarakis (PPE), Niklas Nienaß (Verts/ALE), Younous Omarjee (The Left), Grace O'Sullivan (Verts/ALE), Demetris Papadakis (S&D), Dimitrios Papadimoulis (The Left), Piernicola Pedicini (Verts/ALE), Kira Marie Peter-Hansen (Verts/ALE), Jiří Pospíšil (PPE), Diana Riba i Giner (Verts/ALE), Mounir Satouri (Verts/ALE), Andreas Schieder (S&D), Michal Šimečka (Renew), Ivan Štefanec (PPE), Jessica Stegrud (ECR), Róża Thun und Hohenstein (Renew), Marie Toussaint (Verts/ALE), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Kathleen Van Brempt (S&D), Marianne Vind (S&D), Petar Vitanov (S&D), Elissavet Vozemberg-Vrionidi (PPE), Thomas Waitz (Verts/ALE), Jadwiga Wiśniewska (ECR), Salima Yenbou (Verts/ALE), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Sarah Wiener (Verts/ALE), Sabrina Pignedoli (NI), Tiziana Beghin (NI), Dragoş Tudorache (Renew), Laura Ferrara (NI), Nikolaj Villumsen (The Left), Michael Bloss (Verts/ALE), Alice Kuhnke (Verts/ALE), Jakop G. Dalunde (Verts/ALE), Christel Schaldemose (S&D), Morten Løkkegaard (Renew), Maria Spyraki (PPE), Günther Sidl (S&D), Jytte Guteland (S&D), Mohammed Chahim (S&D), Thijs Reuten (S&D), Fulvio Martusciello (PPE), Vera Tax (S&D), Elisabetta Gualmini (S&D), Alfred Sant (S&D), Josianne Cutajar (S&D), Brando Benifei (S&D), David Casa (PPE), Andrea Cozzolino (S&D), Ivars Ijabs (Renew)

Articolul 13 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene recunoaște animalele drept ființe sensibile. După cum au arătat răspunsurile la sondajele Eurobarometru, cetățenii europeni sunt preocupați de soarta animalelor și ar dori să li se îmbunătățească calitatea vieții printr-o legislație clară, prin politici eficace și prin angajarea de resurse adecvate.

Legislația Uniunii privind calitatea vieții animalelor a fost elaborată din 1974, dar abordarea instituțiilor Uniunii a fost incoerentă, ceea ce a agravat problema aplicării deficitare pe diferite fronturi.

Comisarul Uniunii responsabil cu calitatea vieții animalelor ar trebui să dobândească mai multă influență și competențe în cadrul instituțiilor Uniunii cu privire la acest subiect, a cărui importanță a fost recunoscută în mod clar de actuala Comisie.

Peste 145 000 de cetățeni ai Uniunii și peste 155 de deputați din toate grupurile politice s-au alăturat deja campaniei #EUforAnimals pentru a solicita să se acorde o mai mare importanță calității vieții animalelor prin includerea explicită a acestei responsabilități în numele direcției generale corespunzătoare din cadrul Comisiei și în titlul postului comisarului competent.

Ca atare, comisarului i se va încredința responsabilitatea pentru „Sănătate, siguranță alimentară și calitatea vieții animalelor”, ceea ce ar sprijini în mare măsură progresul legislativ și punerea adecvată în aplicare.

Aceasta ar fi o decizie politică semnificativă care ar conduce la o mai mare responsabilitate pentru calitatea vieții animalelor în cadrul instituțiilor Uniunii și, prin urmare, ar crește coerența, eficacitatea și impactul elaborării politicilor în acest domeniu.

Unul din efectele imediate ale propunerii ar fi înființarea unei direcții specifice pentru calitatea vieții animalelor în cadrul Direcției Generale Sănătate și Siguranță Alimentară (DG SANTE) a Comisiei, recunoscând astfel în mod adecvat importanța sa deosebită.

Intenționează Comisia să răspundă pozitiv la această propunere? În caz afirmativ, ce proceduri au fost inițiate pentru punerea sa în aplicare?

Depunere: 10.1.2022

Dată-limită: 11.4.2022

Ultima actualizare: 12 ianuarie 2022
Aviz juridic - Politica de confidențialitate