Parlamentné otázky
PDF 59kWORD 12k
10. januára 2022
O-000001/2022
Otázka na ústne zodpovedanie  O-000001/2022
Komisii
článok 136 rokovacieho poriadku
Niels Fuglsang (S&D), Sylwia Spurek (Verts/ALE), Petras Auštrevičius (Renew), Manuel Bompard (The Left), Michal Wiezik (Renew), Emmanouil Fragkos (ECR), Anja Hazekamp (The Left), Johan Van Overtveldt (ECR), Emma Wiesner (Renew), Sirpa Pietikäinen (PPE), Maria Noichl (S&D), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Eleonora Evi (Verts/ALE), Jerzy Buzek (PPE), Tilly Metz (Verts/ALE), Leszek Miller (S&D), Manon Aubry (The Left), Pascal Arimont (PPE), Pascal Durand (Renew), Caroline Roose (Verts/ALE), Martin Hojsík (Renew), Tanja Fajon (S&D), Marina Kaljurand (S&D), Biljana Borzan (S&D), Saskia Bricmont (Verts/ALE), Magdalena Adamowicz (PPE), Isabella Adinolfi (PPE), Alviina Alametsä (Verts/ALE), François Alfonsi (Verts/ALE), Anna-Michelle Asimakopoulou (PPE), Margrete Auken (Verts/ALE), Aurélia Beigneux (ID), Lars Patrick Berg (ECR), Benoît Biteau (Verts/ALE), Malin Björk (The Left), Marc Botenga (The Left), Geert Bourgeois (ECR), Milan Brglez (S&D), Annika Bruna (ID), Martin Buschmann (NI), Damien Carême (Verts/ALE), Fabio Massimo Castaldo (NI), Antoni Comín i Oliveres (NI), David Cormand (Verts/ALE), Rosa D'Amato (Verts/ALE), Tomasz Frankowski (PPE), Raphaël Glucksmann (S&D), Catherine Griset (ID), Claude Gruffat (Verts/ALE), Sylvie Guillaume (S&D), José Gusmão (The Left), Andrzej Halicki (PPE), Pär Holmgren (Verts/ALE), Virginie Joron (ID), Assita Kanko (ECR), Manolis Kefalogiannis (PPE), Łukasz Kohut (S&D), Dietmar Köster (S&D), Petros Kokkalis (The Left), Athanasios Konstantinou (NI), Stelios Kouloglou (The Left), Elena Kountoura (The Left), Stelios Kympouropoulos (PPE), Georgios Kyrtsos (PPE), Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), Marisa Matias (The Left), Sara Matthieu (Verts/ALE), Vangelis Meimarakis (PPE), Niklas Nienaß (Verts/ALE), Younous Omarjee (The Left), Grace O'Sullivan (Verts/ALE), Demetris Papadakis (S&D), Dimitrios Papadimoulis (The Left), Piernicola Pedicini (Verts/ALE), Kira Marie Peter-Hansen (Verts/ALE), Jiří Pospíšil (PPE), Diana Riba i Giner (Verts/ALE), Mounir Satouri (Verts/ALE), Andreas Schieder (S&D), Michal Šimečka (Renew), Ivan Štefanec (PPE), Jessica Stegrud (ECR), Róża Thun und Hohenstein (Renew), Marie Toussaint (Verts/ALE), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Kathleen Van Brempt (S&D), Marianne Vind (S&D), Petar Vitanov (S&D), Elissavet Vozemberg-Vrionidi (PPE), Thomas Waitz (Verts/ALE), Jadwiga Wiśniewska (ECR), Salima Yenbou (Verts/ALE), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Sarah Wiener (Verts/ALE), Sabrina Pignedoli (NI), Tiziana Beghin (NI), Dragoş Tudorache (Renew), Laura Ferrara (NI), Nikolaj Villumsen (The Left), Michael Bloss (Verts/ALE), Alice Kuhnke (Verts/ALE), Jakop G. Dalunde (Verts/ALE), Christel Schaldemose (S&D), Morten Løkkegaard (Renew), Maria Spyraki (PPE), Günther Sidl (S&D), Jytte Guteland (S&D), Mohammed Chahim (S&D), Thijs Reuten (S&D), Fulvio Martusciello (PPE), Vera Tax (S&D), Elisabetta Gualmini (S&D), Alfred Sant (S&D), Josianne Cutajar (S&D), Brando Benifei (S&D), David Casa (PPE), Andrea Cozzolino (S&D), Ivars Ijabs (Renew)
 Vec: Komisár EÚ pre dobré životné podmienky zvierat

V článku 13 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa uznáva, že zvieratá sú cítiace bytosti. Ako ukázali odpovede na prieskumy Eurobarometra, európskym občanom záleží na zvieratách a chceli by, aby sa ich životné podmienky zlepšovali prostredníctvom jasných právnych predpisov, účinných politík a pridelenia primeraných zdrojov.

Právne predpisy EÚ v oblasti dobrých životných podmienok zvierat sa vyvíjajú od roku 1974, ale prístup inštitúcií EÚ nie je konzistentný, čo prispelo k problému nedostatočného presadzovania na rôznych frontoch.

Komisár EÚ zodpovedný za dobré životné podmienky zvierat by mal získať väčší vplyv a právomoci v rámci inštitúcií EÚ v tejto oblasti, ktorej význam táto Komisia jasne uznala.

Viac ako 145 000 občanov EÚ a viac ako 155 poslancov EP zo všetkých politických skupín sa už zapojilo do kampane #EUforAnimals s cieľom žiadať, aby sa kládol väčší dôraz na dobré životné podmienky zvierat tým, že sa zodpovednosť za ne jasne uvedie v názve príslušného generálneho riaditeľstva Komisie a v názve funkcie príslušného komisára.

Komisár by teda bol zodpovedný za „zdravie, bezpečnosť potravín a dobré životné podmienky zvierat“, čo by výrazne podporilo legislatívny pokrok, ako aj riadne presadzovanie.

Bolo by to významné politické rozhodnutie, ktoré by viedlo k väčšej zodpovednosti za dobré životné podmienky zvierat v inštitúciách EÚ, čím by sa zvýšila konzistentnosť, účinnosť a vplyv tvorby politík v tejto oblasti.

Jedným z bezprostredných účinkov návrhu by bolo zriadenie osobitného riaditeľstva pre dobré životné podmienky zvierat v rámci Generálneho riaditeľstva Komisie pre zdravie a bezpečnosť potravín (GR SANTE), čím by sa primerane uznal ich osobitný význam.

Plánuje Komisia reagovať na tento návrh kladne? Ak áno, aké postupy sa začali na jeho vykonanie?

Predložené: 10.1.2022

Termín na zodpovedanie: 11.4.2022

Pôvodný jazyk otázky: EN
Posledná úprava: 12. januára 2022Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia