Parlamentarna vprašanja
PDF 56kWORD 12k
10. januar 2022
O-000001/2022
Vprašanje za ustni odgovor  O-000001/2022
za Komisijo
Člen 136 Poslovnika
Niels Fuglsang (S&D), Sylwia Spurek (Verts/ALE), Petras Auštrevičius (Renew), Manuel Bompard (The Left), Michal Wiezik (Renew), Emmanouil Fragkos (ECR), Anja Hazekamp (The Left), Johan Van Overtveldt (ECR), Emma Wiesner (Renew), Sirpa Pietikäinen (PPE), Maria Noichl (S&D), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Eleonora Evi (Verts/ALE), Jerzy Buzek (PPE), Tilly Metz (Verts/ALE), Leszek Miller (S&D), Manon Aubry (The Left), Pascal Arimont (PPE), Pascal Durand (Renew), Caroline Roose (Verts/ALE), Martin Hojsík (Renew), Tanja Fajon (S&D), Marina Kaljurand (S&D), Biljana Borzan (S&D), Saskia Bricmont (Verts/ALE), Magdalena Adamowicz (PPE), Isabella Adinolfi (PPE), Alviina Alametsä (Verts/ALE), François Alfonsi (Verts/ALE), Anna-Michelle Asimakopoulou (PPE), Margrete Auken (Verts/ALE), Aurélia Beigneux (ID), Lars Patrick Berg (ECR), Benoît Biteau (Verts/ALE), Malin Björk (The Left), Marc Botenga (The Left), Geert Bourgeois (ECR), Milan Brglez (S&D), Annika Bruna (ID), Martin Buschmann (NI), Damien Carême (Verts/ALE), Fabio Massimo Castaldo (NI), Antoni Comín i Oliveres (NI), David Cormand (Verts/ALE), Rosa D'Amato (Verts/ALE), Tomasz Frankowski (PPE), Raphaël Glucksmann (S&D), Catherine Griset (ID), Claude Gruffat (Verts/ALE), Sylvie Guillaume (S&D), José Gusmão (The Left), Andrzej Halicki (PPE), Pär Holmgren (Verts/ALE), Virginie Joron (ID), Assita Kanko (ECR), Manolis Kefalogiannis (PPE), Łukasz Kohut (S&D), Dietmar Köster (S&D), Petros Kokkalis (The Left), Athanasios Konstantinou (NI), Stelios Kouloglou (The Left), Elena Kountoura (The Left), Stelios Kympouropoulos (PPE), Georgios Kyrtsos (PPE), Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), Marisa Matias (The Left), Sara Matthieu (Verts/ALE), Vangelis Meimarakis (PPE), Niklas Nienaß (Verts/ALE), Younous Omarjee (The Left), Grace O'Sullivan (Verts/ALE), Demetris Papadakis (S&D), Dimitrios Papadimoulis (The Left), Piernicola Pedicini (Verts/ALE), Kira Marie Peter-Hansen (Verts/ALE), Jiří Pospíšil (PPE), Diana Riba i Giner (Verts/ALE), Mounir Satouri (Verts/ALE), Andreas Schieder (S&D), Michal Šimečka (Renew), Ivan Štefanec (PPE), Jessica Stegrud (ECR), Róża Thun und Hohenstein (Renew), Marie Toussaint (Verts/ALE), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Kathleen Van Brempt (S&D), Marianne Vind (S&D), Petar Vitanov (S&D), Elissavet Vozemberg-Vrionidi (PPE), Thomas Waitz (Verts/ALE), Jadwiga Wiśniewska (ECR), Salima Yenbou (Verts/ALE), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Sarah Wiener (Verts/ALE), Sabrina Pignedoli (NI), Tiziana Beghin (NI), Dragoş Tudorache (Renew), Laura Ferrara (NI), Nikolaj Villumsen (The Left), Michael Bloss (Verts/ALE), Alice Kuhnke (Verts/ALE), Jakop G. Dalunde (Verts/ALE), Christel Schaldemose (S&D), Morten Løkkegaard (Renew), Maria Spyraki (PPE), Günther Sidl (S&D), Jytte Guteland (S&D), Mohammed Chahim (S&D), Thijs Reuten (S&D), Fulvio Martusciello (PPE), Vera Tax (S&D), Elisabetta Gualmini (S&D), Alfred Sant (S&D), Josianne Cutajar (S&D), Brando Benifei (S&D), David Casa (PPE), Andrea Cozzolino (S&D), Ivars Ijabs (Renew)
 Zadeva: Evropski komisar za dobrobit živali

Člen 13 Pogodbe o delovanju Evropske unije priznava da so živali čuteča bitja. Kot so pokazali odgovori na raziskave Eurobarometra, je evropskim državljanom mar za živali in želijo, da se skrb za njihovo dobrobit izboljša z jasno zakonodajo, učinkovitimi politikami in ustreznimi sredstvi.

Zakonodaja EU o dobrobiti živali se razvija že od leta 1974, vendar je pristop institucij EU nedosleden, kar je prispevalo k nezadostnemu ukrepanju na različnih področjih.

Komisar EU, pristojen za dobrobit živali, bi moral imeti v institucijah EU večji vpliv in pristojnosti na to temo – sedanja Komisija je nedvoumno priznala njen pomen.

Kampanji #EUforAnimals se je pridružilo že več kot 145 000 državljanov EU in več kot 155 poslancev Evropskega parlamenta iz vseh političnih skupin, ki so zahtevali, da se dobrobiti živali nameni večji pomen, tako da se odgovornost za to področje izrecno navede v imenu ustreznega generalnega direktorata Komisije in nazivu pristojnega komisarja.

Komisar bi bil torej pristojen za „zdravje, varnost hrane in dobrobit živali“, kar bi močno pospešilo sprejemanje ustrezne zakonodaje in podprlo njeno izvajanje.

To bi bila pomembna politična odločitev, saj bi se povečala odgovornost za dobrobit živali v institucijah EU, politike na tem področju pa bi bile bolj dosledne in učinkovite in imele bi večji vpliv.

Med takojšnjimi učinki predloga bi bila ustanovitev posebnega direktorata za dobrobit živali v Generalnem direktoratu Komisije za zdravje in varnost hrane (GD SANTE), s čimer bi se ustrezno priznal pomen te problematike.

Ali se namerava Komisija pozitivno odzvati na ta predlog? Če se bo, kateri postopki so že bili začeti za njegovo uresničitev?

Vloženo: 10.1.2022

Rok za odgovor: 11.4.2022

Izvirni jezik vprašanja: EN
Zadnja posodobitev: 12. januar 2022Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov