Parlamentsfråga - O-000001/2022Parlamentsfråga
O-000001/2022

En EU-kommissionär med ansvar för djurskydd

10.1.2022

Fråga för muntligt besvarande  O-000001/2022
till kommissionen
Artikel 136 i arbetsordningen
Niels Fuglsang (S&D), Sylwia Spurek (Verts/ALE), Petras Auštrevičius (Renew), Manuel Bompard (The Left), Michal Wiezik (Renew), Emmanouil Fragkos (ECR), Anja Hazekamp (The Left), Johan Van Overtveldt (ECR), Emma Wiesner (Renew), Sirpa Pietikäinen (PPE), Maria Noichl (S&D), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Eleonora Evi (Verts/ALE), Jerzy Buzek (PPE), Tilly Metz (Verts/ALE), Leszek Miller (S&D), Manon Aubry (The Left), Pascal Arimont (PPE), Pascal Durand (Renew), Caroline Roose (Verts/ALE), Martin Hojsík (Renew), Tanja Fajon (S&D), Marina Kaljurand (S&D), Biljana Borzan (S&D), Saskia Bricmont (Verts/ALE), Magdalena Adamowicz (PPE), Isabella Adinolfi (PPE), Alviina Alametsä (Verts/ALE), François Alfonsi (Verts/ALE), Anna-Michelle Asimakopoulou (PPE), Margrete Auken (Verts/ALE), Aurélia Beigneux (ID), Lars Patrick Berg (ECR), Benoît Biteau (Verts/ALE), Malin Björk (The Left), Marc Botenga (The Left), Geert Bourgeois (ECR), Milan Brglez (S&D), Annika Bruna (ID), Martin Buschmann (NI), Damien Carême (Verts/ALE), Fabio Massimo Castaldo (NI), Antoni Comín i Oliveres (NI), David Cormand (Verts/ALE), Rosa D'Amato (Verts/ALE), Tomasz Frankowski (PPE), Raphaël Glucksmann (S&D), Catherine Griset (ID), Claude Gruffat (Verts/ALE), Sylvie Guillaume (S&D), José Gusmão (The Left), Andrzej Halicki (PPE), Pär Holmgren (Verts/ALE), Virginie Joron (ID), Assita Kanko (ECR), Manolis Kefalogiannis (PPE), Łukasz Kohut (S&D), Dietmar Köster (S&D), Petros Kokkalis (The Left), Athanasios Konstantinou (NI), Stelios Kouloglou (The Left), Elena Kountoura (The Left), Stelios Kympouropoulos (PPE), Georgios Kyrtsos (PPE), Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), Marisa Matias (The Left), Sara Matthieu (Verts/ALE), Vangelis Meimarakis (PPE), Niklas Nienaß (Verts/ALE), Younous Omarjee (The Left), Grace O'Sullivan (Verts/ALE), Demetris Papadakis (S&D), Dimitrios Papadimoulis (The Left), Piernicola Pedicini (Verts/ALE), Kira Marie Peter-Hansen (Verts/ALE), Jiří Pospíšil (PPE), Diana Riba i Giner (Verts/ALE), Mounir Satouri (Verts/ALE), Andreas Schieder (S&D), Michal Šimečka (Renew), Ivan Štefanec (PPE), Jessica Stegrud (ECR), Róża Thun und Hohenstein (Renew), Marie Toussaint (Verts/ALE), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Kathleen Van Brempt (S&D), Marianne Vind (S&D), Petar Vitanov (S&D), Elissavet Vozemberg-Vrionidi (PPE), Thomas Waitz (Verts/ALE), Jadwiga Wiśniewska (ECR), Salima Yenbou (Verts/ALE), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Sarah Wiener (Verts/ALE), Sabrina Pignedoli (NI), Tiziana Beghin (NI), Dragoş Tudorache (Renew), Laura Ferrara (NI), Nikolaj Villumsen (The Left), Michael Bloss (Verts/ALE), Alice Kuhnke (Verts/ALE), Jakop G. Dalunde (Verts/ALE), Christel Schaldemose (S&D), Morten Løkkegaard (Renew), Maria Spyraki (PPE), Günther Sidl (S&D), Jytte Guteland (S&D), Mohammed Chahim (S&D), Thijs Reuten (S&D), Fulvio Martusciello (PPE), Vera Tax (S&D), Elisabetta Gualmini (S&D), Alfred Sant (S&D), Josianne Cutajar (S&D), Brando Benifei (S&D), David Casa (PPE), Andrea Cozzolino (S&D), Ivars Ijabs (Renew)

I artikel 13 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt erkänns djur som kännande varelser. Svaren i de Eurobarometerundersökningar som gjorts visar att Europas medborgare bryr sig om djuren och att de vill se ett förbättrat djurskydd genom en tydlig lagstiftning, ändamålsenliga åtgärder och tillräckliga ekonomiska anslag.

EU:s djurskyddslagstiftning har utvecklats sedan 1974, men EU-institutionernas tillvägagångssätt har varit inkonsekvent, vilket har bidragit till bristande efterlevnad på olika områden.

Den EU-kommissionär som ansvarar för djurskydd bör ges större inflytande och makt inom EU-institutionerna vad gäller denna fråga vars betydelse har fått ett tydligt erkännande från kommissionen.

Över 145 000 EU-medborgare och fler än 155 ledamöter av Europaparlamentet från samtliga politiska grupper har redan gått med i kampanjen #EUforAnimals för att kräva att djurskyddet ges större betydelse genom att det görs till ett uttryckligt ansvarsområde i namnet för kommissionens berörda generaldirektorat och i tjänstebeteckningen för den behörige kommissionären.

Kommissionärens ansvarsområde skulle då bli ”hälsa, livsmedelssäkerhet och djurskydd” vilket skulle innebära ett starkt stöd för både lagstiftningsprocessen och en korrekt efterlevnad.

Det skulle vara ett viktigt politiskt beslut och leda till mer ansvarsskyldighet för djurskyddet inom EU-institutionerna och därmed betyda att politiken på detta område skulle bli mer konsekvent och effektiv och ha större inverkan.

En av de omedelbara effekterna av förslaget skulle vara inrättandet av ett specifikt direktorat för djurskydd inom kommissionens generaldirektorat för hälsa och livsmedelssäkerhet (GD SANTE), så att frågans särskilda betydelse får ett tillräckligt erkännande.

Planerar kommissionen att reagera positivt på detta förslag? Om så är fallet, vilka förfaranden har inletts för att genomföra det?

Ingiven: 10.1.2022

Sista svarsdag: 11.4.2022

Senaste uppdatering: 12 januari 2022
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy