Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-000009/2022Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-000009/2022

Επίκαιρη ενημέρωση από το Συμβούλιο σχετικά με το στάδιo εκσυγχρονισμού της Συνθήκης για τον Χάρτη Ενέργειας

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης  O-000009/2022
προς το Συμβούλιο
Άρθρο 136 του Κανονισμού
Bernd Lange
εξ ονόματος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου

Διαδικασία : 2022/2510(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
O-000009/2022
Κείμενα που κατατέθηκαν :
O-000009/2022 (B9-0009/2022)
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Κατάθεση: 3.3.2022

Λήξη προθεσμίας: 4.6.2022

Τελευταία ενημέρωση: 7 Μαρτίου 2022
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου