Парламентарен въпрос - O-000013/2022Парламентарен въпрос
O-000013/2022

Глобален подход към научните изследвания и иновациите: Стратегия на Европа за международното сътрудничество в един променящ се свят

Въпрос с искане за устен отговор  O-000013/2022
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
Кристиан Силвиу Бушой
от името на комисията по промишленост, изследвания и енергетика

Процедура : 2021/3001(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
O-000013/2022
Внесени текстове :
O-000013/2022 (B9-0011/2022)
Гласувания :
Приети текстове :

Комисията прие своето съобщение относно глобален подход към научните изследвания и иновациите на 18 май 2021 г. Предложената стратегия има за цел да насърчи правила, основани на многостранна, реципрочна откритост и основни ценности с трети държави, за да се предоставят иновативни решения за екологични, цифрови, здравни и иновационни предизвикателства. От съществено значение е тези партньорства да се основават на еднакви условия на конкуренция и зачитане на академичната свобода, като същевременно са в съответствие с правата на човека и международното право.

Предвид гореизложеното призоваваме Комисията да отговори на следните въпроси:

Внесен: 28.3.2022

Краен срок: 29.6.2022

Последно осъвременяване: 29 март 2022 г.
Правна информация - Политика за поверителност