Parlamentsfråga - O-000013/2022Parlamentsfråga
O-000013/2022

Den globala strategin för forskning och innovation: Europas strategi för internationellt samarbete i en föränderlig värld

Fråga för muntligt besvarande  O-000013/2022
till kommissionen
Artikel 136 i arbetsordningen
Cristian-Silviu Buşoi
för utskottet för industrifrågor, forskning och energi

Förfarande : 2021/3001(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
O-000013/2022
Ingivna texter :
O-000013/2022 (B9-0011/2022)
Omröstningar :
Antagna texter :

Kommissionens antog sitt meddelande om en global strategi för forskning och innovation den 18 maj 2021. Den föreslagna strategin syftar till att främja regler som bygger på multilateralism, ömsesidig öppenhet och grundläggande värderingar med tredjeländer i syfte att tillhandahålla innovativa lösningar på utmaningar som rör miljö, digitala frågor, hälsa och innovation. Det är viktigt att dessa partnerskap bygger på lika villkor och respekt för den akademiska friheten, samtidigt som de är förenliga med mänskliga rättigheter och internationell rätt.

Mot bakgrund av detta uppmanas kommissionen att svara på följande frågor:

Ingiven: 28.3.2022

Sista svarsdag: 29.6.2022

Senaste uppdatering: 29 mars 2022
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy