Parlamentsfråga - O-000013/2022Parlamentsfråga
O-000013/2022

  Den globala strategin för forskning och innovation: Europas strategi för internationellt samarbete i en föränderlig värld

  Fråga för muntligt besvarande  O-000013/2022
  till kommissionen
  Artikel 136 i arbetsordningen
  Cristian-Silviu Buşoi
  för utskottet för industrifrågor, forskning och energi

  Förfarande : 2021/3001(RSP)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  O-000013/2022
  Ingivna texter :
  O-000013/2022 (B9-0011/2022)
  Omröstningar :
  Antagna texter :

  Kommissionens antog sitt meddelande om en global strategi för forskning och innovation den 18 maj 2021. Den föreslagna strategin syftar till att främja regler som bygger på multilateralism, ömsesidig öppenhet och grundläggande värderingar med tredjeländer i syfte att tillhandahålla innovativa lösningar på utmaningar som rör miljö, digitala frågor, hälsa och innovation. Det är viktigt att dessa partnerskap bygger på lika villkor och respekt för den akademiska friheten, samtidigt som de är förenliga med mänskliga rättigheter och internationell rätt.

  Mot bakgrund av detta uppmanas kommissionen att svara på följande frågor:

  Ingiven: 28.3.2022

  Sista svarsdag: 29.6.2022

  Senaste uppdatering: 29 mars 2022
  Rättsligt meddelande - Integritetspolicy