Pytanie poselskie - O-000004/2023Pytanie poselskie
O-000004/2023

  Priorytety UE na 67. sesję Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet

  20.1.2023

  Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej  O-000004/2023
  do Rady
  Art. 136 Regulaminu
  Robert Biedroń
  w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

  Procedura : 2022/2839(RSP)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  O-000004/2023
  Teksty złożone :
  O-000004/2023
  Głosowanie :
  Teksty przyjęte :

  W marcu 2023 r. delegacja parlamentarnej Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia weźmie udział w 67. sesji Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet (UN CSW67). UN CSW67 skupi się na innowacjach i zmianach technologicznych oraz edukacji w erze cyfrowej na rzecz osiągnięcia równości płci i wzmocnienia pozycji wszystkich kobiet i dziewcząt.

  Nadal utrzymuje się zróżnicowanie sytuacji kobiet i mężczyzn pod względem dostępu do technologii cyfrowych i umiejętności cyfrowych, przy czym kobiety pozostają zmarginalizowane w odniesieniu do technologii cyfrowych. Pogłębiające się nierówności między płciami w zakresie dostępu do łączności, edukacji i umiejętności cyfrowych, a także dostępu do technologii, uniemożliwiają kobietom niezależność ekonomiczną, przedsiębiorczość i upodmiotowienie. Kiedy jednak kobiety i dziewczęta mają dostęp do internetu, narażone są na przemoc w internecie i doświadczają różnych form cybernękania. W związku z tym:

  Przedłożone: 20.1.2023

  Termin ważności: 21.4.2023

  Ostatnia aktualizacja: 23 stycznia 2023
  Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności