Pytanie poselskie - O-000004/2023Pytanie poselskie
O-000004/2023

Priorytety UE na 67. sesję Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej  O-000004/2023
do Rady
Art. 136 Regulaminu
Robert Biedroń
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

W marcu 2023 r. delegacja parlamentarnej Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia weźmie udział w 67. sesji Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet (UN CSW67). UN CSW67 skupi się na innowacjach i zmianach technologicznych oraz edukacji w erze cyfrowej na rzecz osiągnięcia równości płci i wzmocnienia pozycji wszystkich kobiet i dziewcząt.

Nadal utrzymuje się zróżnicowanie sytuacji kobiet i mężczyzn pod względem dostępu do technologii cyfrowych i umiejętności cyfrowych, przy czym kobiety pozostają zmarginalizowane w odniesieniu do technologii cyfrowych. Pogłębiające się nierówności między płciami w zakresie dostępu do łączności, edukacji i umiejętności cyfrowych, a także dostępu do technologii, uniemożliwiają kobietom niezależność ekonomiczną, przedsiębiorczość i upodmiotowienie. Kiedy jednak kobiety i dziewczęta mają dostęp do internetu, narażone są na przemoc w internecie i doświadczają różnych form cybernękania. W związku z tym:

Przedłożone: 20.1.2023

Termin ważności: 21.4.2023

Ostatnia aktualizacja: 23 stycznia 2023
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności