Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-000014/2023Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-000014/2023

Forbud mod aflivning af kyllinger og ællinger i EU-retten

Forespørgsel til mundtlig besvarelse  O-000014/2023
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 136
Sirpa Pietikäinen (PPE), Günther Sidl (S&D), Thomas Waitz (Verts/ALE), Andreas Schieder (S&D), Pascal Arimont (PPE), Emil Radev (PPE), Ivan Vilibor Sinčić (NI), Michaela Šojdrová (PPE), Markéta Gregorová (Verts/ALE), Margrete Auken (Verts/ALE), Marcel Kolaja (Verts/ALE), Niels Fuglsang (S&D), Kira Marie Peter-Hansen (Verts/ALE), Henna Virkkunen (PPE), Heidi Hautala (Verts/ALE), Raphaël Glucksmann (S&D), Benoît Biteau (Verts/ALE), Mounir Satouri (Verts/ALE), Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), Manon Aubry (The Left), Aurélia Beigneux (ID), Sylvie Guillaume (S&D), Pierre Larrouturou (S&D), Pascal Durand (S&D), Nora Mebarek (S&D), Marina Mesure (The Left), Marie Toussaint (Verts/ALE), Eric Andrieu (S&D), Damien Carême (Verts/ALE), Anne-Sophie Pelletier (The Left), Tiemo Wölken (S&D), Martin Buschmann (NI), Marion Walsmann (PPE), Maria Noichl (S&D), Manuela Ripa (Verts/ALE), Stelios Kouloglou (The Left), Anna-Michelle Asimakopoulou (PPE), Mick Wallace (The Left), Grace O'Sullivan (Verts/ALE), Frances Fitzgerald (PPE), Clare Daly (The Left), Ciarán Cuffe (Verts/ALE), Mario Furore (NI), Laura Ferrara (NI), Anna Bonfrisco (ID), Petras Auštrevičius (Renew), Tilly Metz (Verts/ALE), Robert Biedroń (S&D), Sylwia Spurek (Verts/ALE), Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), Andrzej Halicki (PPE), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Isabel Carvalhais (S&D), Dacian Cioloş (Renew), Martin Hojsík (Renew), Michal Wiezik (Renew), Malin Björk (The Left), Helmut Geuking (PPE), Alviina Alametsä (Verts/ALE), Anja Hazekamp (The Left), Matjaž Nemec (S&D)

Procedure : 2023/2692(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
O-000014/2023
Indgivne tekster :
O-000014/2023 (B9-0017/2023)
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

Det anslås, at der hvert år aflives 330 mio. daggamle kyllinger og millionvis af daggamle hunællinger i EU af æg- og foie gras-industrierne ved knusning eller gasning. Denne rutinemæssige praksis forårsager betydelige lidelser og er også i strid med artikel 13 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der anerkender dyr som følende væsener.

Desuden har de europæiske borgere utvetydigt givet udtryk for deres bekymring over dyrevelfærden, idet 82 % mener, at opdrættede dyr bør beskyttes bedre.

Den seneste udvikling inden for teknologier til kønsbestemmelse af æg har – til en begrænset pris – gjort det muligt at bestemme et embryons køn, længe før det udklækker. Derfor har visse medlemsstater, f.eks. Frankrig og Tyskland, forbudt aflivning af hanekyllinger. Disse forbud skaber imidlertid markedsforvridninger, og de undtagelser, de nogle gange indeholder, underminerer deres effektivitet.

Indgivet: 10.3.2023

Svarfrist: 11.6.2023

Seneste opdatering: 13. marts 2023
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik