Parlementaire vraag - O-000014/2023Parlementaire vraag
O-000014/2023

Verbod van het doden van kuikens van kippen en eenden in het EU-recht

Vraag met verzoek om mondeling antwoord  O-000014/2023
aan de Commissie
Artikel 136 van het Reglement
Sirpa Pietikäinen (PPE), Günther Sidl (S&D), Thomas Waitz (Verts/ALE), Andreas Schieder (S&D), Pascal Arimont (PPE), Emil Radev (PPE), Ivan Vilibor Sinčić (NI), Michaela Šojdrová (PPE), Markéta Gregorová (Verts/ALE), Margrete Auken (Verts/ALE), Marcel Kolaja (Verts/ALE), Niels Fuglsang (S&D), Kira Marie Peter-Hansen (Verts/ALE), Henna Virkkunen (PPE), Heidi Hautala (Verts/ALE), Raphaël Glucksmann (S&D), Benoît Biteau (Verts/ALE), Mounir Satouri (Verts/ALE), Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), Manon Aubry (The Left), Aurélia Beigneux (ID), Sylvie Guillaume (S&D), Pierre Larrouturou (S&D), Pascal Durand (S&D), Nora Mebarek (S&D), Marina Mesure (The Left), Marie Toussaint (Verts/ALE), Eric Andrieu (S&D), Damien Carême (Verts/ALE), Anne-Sophie Pelletier (The Left), Tiemo Wölken (S&D), Martin Buschmann (NI), Marion Walsmann (PPE), Maria Noichl (S&D), Manuela Ripa (Verts/ALE), Stelios Kouloglou (The Left), Anna-Michelle Asimakopoulou (PPE), Mick Wallace (The Left), Grace O'Sullivan (Verts/ALE), Frances Fitzgerald (PPE), Clare Daly (The Left), Ciarán Cuffe (Verts/ALE), Mario Furore (NI), Laura Ferrara (NI), Anna Bonfrisco (ID), Petras Auštrevičius (Renew), Tilly Metz (Verts/ALE), Robert Biedroń (S&D), Sylwia Spurek (Verts/ALE), Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), Andrzej Halicki (PPE), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Isabel Carvalhais (S&D), Dacian Cioloş (Renew), Martin Hojsík (Renew), Michal Wiezik (Renew), Malin Björk (The Left), Helmut Geuking (PPE), Alviina Alametsä (Verts/ALE), Anja Hazekamp (The Left), Matjaž Nemec (S&D)

Procedure : 2023/2692(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
O-000014/2023
Ingediende teksten :
O-000014/2023 (B9-0017/2023)
Stemmingen :
Aangenomen teksten :

Naar schatting doden de eierindustrie en de foie-grasindustrie in de EU jaarlijks 330 miljoen eendagskuikens van kippen en miljoenen vrouwelijke eendagskuikens van eenden door middel van vermaling of vergassing. Deze routinepraktijk veroorzaakt aanzienlijk lijden en druist ook in tegen artikel 13 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, waarin dieren als wezens met gevoel worden erkend.

Bovendien hebben de Europese burgers ondubbelzinnig uiting gegeven aan hun bezorgdheid over dierenwelzijn en is 82 % van hen van mening dat landbouwhuisdieren beter moeten worden beschermd.

Dankzij recente ontwikkelingen op het gebied van in-ovo-geslachtsbepalingstechnologieën kan het geslacht van een embryo ruim voordat het kuiken uitkomt, tegen beperkte kosten worden bepaald. Daarom hebben sommige lidstaten, zoals Frankrijk en Duitsland, het doden van mannelijke kuikens verboden. Deze verboden leiden echter tot marktverstoringen en de afwijkingen die zij soms bevatten, ondermijnen de doeltreffendheid ervan.

Ingediend: 10.3.2023

Vervalt: 11.6.2023

Laatst bijgewerkt op: 13 maart 2023
Juridische mededeling - Privacybeleid