Pytanie poselskie - O-000014/2023Pytanie poselskie
O-000014/2023

Zakaz zabijania piskląt i kacząt w prawie UE

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej  O-000014/2023
do Komisji
Art. 136 Regulaminu
Sirpa Pietikäinen (PPE), Günther Sidl (S&D), Thomas Waitz (Verts/ALE), Andreas Schieder (S&D), Pascal Arimont (PPE), Emil Radev (PPE), Ivan Vilibor Sinčić (NI), Michaela Šojdrová (PPE), Markéta Gregorová (Verts/ALE), Margrete Auken (Verts/ALE), Marcel Kolaja (Verts/ALE), Niels Fuglsang (S&D), Kira Marie Peter-Hansen (Verts/ALE), Henna Virkkunen (PPE), Heidi Hautala (Verts/ALE), Raphaël Glucksmann (S&D), Benoît Biteau (Verts/ALE), Mounir Satouri (Verts/ALE), Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), Manon Aubry (The Left), Aurélia Beigneux (ID), Sylvie Guillaume (S&D), Pierre Larrouturou (S&D), Pascal Durand (S&D), Nora Mebarek (S&D), Marina Mesure (The Left), Marie Toussaint (Verts/ALE), Eric Andrieu (S&D), Damien Carême (Verts/ALE), Anne-Sophie Pelletier (The Left), Tiemo Wölken (S&D), Martin Buschmann (NI), Marion Walsmann (PPE), Maria Noichl (S&D), Manuela Ripa (Verts/ALE), Stelios Kouloglou (The Left), Anna-Michelle Asimakopoulou (PPE), Mick Wallace (The Left), Grace O'Sullivan (Verts/ALE), Frances Fitzgerald (PPE), Clare Daly (The Left), Ciarán Cuffe (Verts/ALE), Mario Furore (NI), Laura Ferrara (NI), Anna Bonfrisco (ID), Petras Auštrevičius (Renew), Tilly Metz (Verts/ALE), Robert Biedroń (S&D), Sylwia Spurek (Verts/ALE), Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), Andrzej Halicki (PPE), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Isabel Carvalhais (S&D), Dacian Cioloş (Renew), Martin Hojsík (Renew), Michal Wiezik (Renew), Malin Björk (The Left), Helmut Geuking (PPE), Alviina Alametsä (Verts/ALE), Anja Hazekamp (The Left), Matjaž Nemec (S&D)

Procedura : 2023/2692(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
O-000014/2023
Teksty złożone :
O-000014/2023 (B9-0017/2023)
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

Szacuje się, że co roku w unijnym przemyśle jajczarskim i przemyśle foie gras 330 mln jednodniowych piskląt i miliony jednodniowych kacząt płci żeńskiej poddaje się ubojowi przez rozdrabnianie lub gazowanie. Ta praktyka powoduje znaczne cierpienie, a także jest sprzeczna z art. 13 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w którym uznaje się zwierzęta za istoty zdolne do odczuwania.

Ponadto obywatele europejscy jednoznacznie wyrazili zaniepokojenie dobrostanem zwierząt. 82 % z nich jest zdania, że należy lepiej chronić zwierzęta gospodarskie.

Ostatnie zmiany w technologiach ustalania płci metodą in ovo umożliwiły określenie płci embrionu na długo przed wylęgiem, przy niewielkich kosztach. Z tego powodu niektóre państwa członkowskie, takie jak Francja i Niemcy, zakazały uboju piskląt płci męskiej. Zakazy te powodują jednak zakłócenia na rynku, a niektóre możliwe odstępstwa zmniejszają skuteczność tych przepisów.

Przedłożone: 10.3.2023

Termin ważności: 11.6.2023

Ostatnia aktualizacja: 13 marca 2023
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności