Parlamentná otázka - O-000025/2023Parlamentná otázka
O-000025/2023

Ako riešiť najčastejšiu príčinu smrti v EÚ? Smerom k plánu EÚ v oblasti kardiovaskulárneho zdravia

11.5.2023

Otázka na ústne zodpovedanie  O-000025/2023
Komisii
článok 136 rokovacieho poriadku
Frances Fitzgerald (PPE), Mick Wallace (The Left), Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), Colm Markey (PPE), Biljana Borzan (S&D), István Ujhelyi (S&D), Guy Verhofstadt (Renew), Maria da Graça Carvalho (PPE), Victor Negrescu (S&D), Brando Benifei (S&D), Maria Walsh (PPE), Aldo Patriciello (PPE), Kateřina Konečná (The Left), Marian-Jean Marinescu (PPE), Sirpa Pietikäinen (PPE), Pascal Arimont (PPE), Theodoros Zagorakis (PPE), Barry Andrews (Renew), Chris MacManus (The Left), Vangelis Meimarakis (PPE), Anna-Michelle Asimakopoulou (PPE), Elisabetta De Blasis (ID), Jarosław Kalinowski (PPE), Luke Ming Flanagan (The Left), Magdalena Adamowicz (PPE), Maria Noichl (S&D), Grace O'Sullivan (Verts/ALE), Maria Spyraki (PPE), Sara Cerdas (S&D), Clare Daly (The Left), Bartosz Arłukowicz (PPE), Nathalie Colin-Oesterlé (PPE), Billy Kelleher (Renew), Ondřej Knotek (Renew), Stelios Kympouropoulos (PPE), Radka Maxová (S&D), Seán Kelly (PPE), Anna Fotyga (ECR), Tomáš Zdechovský (PPE), Peter Liese (PPE), Elissavet Vozemberg-Vrionidi (PPE), Nicolás González Casares (S&D), Susana Solís Pérez (Renew), Georgios Kyrtsos (Renew), Liudas Mažylis (PPE), Tilly Metz (Verts/ALE), Jan Olbrycht (PPE), Henna Virkkunen (PPE), Costas Mavrides (S&D), Hilde Vautmans (Renew), Petri Sarvamaa (PPE), Danuta Maria Hübner (PPE), Sara Skyttedal (PPE), Eleni Stavrou (PPE), Antonius Manders (PPE), Robert Hajšel (S&D), Geert Bourgeois (ECR), Peter Pollák (PPE), Radan Kanev (PPE), Ivan Štefanec (PPE), Michal Šimečka (Renew), Johan Van Overtveldt (ECR), Ciarán Cuffe (Verts/ALE), Deirdre Clune (PPE), Tomislav Sokol (PPE)

Kardiovaskulárne ochorenia sú hlavnou príčinou úmrtí detí mladších ako jeden rok, zabíjajú takmer dvakrát toľko žien ako všetky nádorové ochorenia spolu a celkovo sú najčastejšou príčinou smrti vo všetkých členských štátoch EÚ.

Len v rámci EÚ spôsobujú kardiovaskulárne ochorenia náklady vo výške 210 miliárd EUR ročne súvisiace s priamymi výdavkami na zdravotnú starostlivosť, so stratou produktivity a podporou neformálnych opatrovateľov.

Ani existujúce iniciatívy, ako je európsky plán na boj proti rakovine, primerane nezohľadňujú kardiovaskulárne ochorenia. Ide o hlavnú komorbiditu a najčastejší dôsledok liečby rakoviny. Liečba rakoviny môže spôsobiť kardiovaskulárne ochorenie, a to znižuje možnosti liečby a predstavuje až 57 % komorbidít v prípadoch rakoviny. Deti s rakovinou majú osemkrát väčšiu pravdepodobnosť vzniku kardiovaskulárnych ochorení ako dospelí.

Preto:

Aké budúce kroky plánuje Komisia prijať s cieľom riešiť kardiovaskulárne zdravie a znížiť zaťaženie spôsobené kardiovaskulárnymi ochoreniami v EÚ?

Ako môže Komisia podporiť opatrenia na zníženie nerovností v oblasti kardiovaskulárneho zdravia v celej EÚ?

Uzná sa v budúcej stratégii pre rodovú rovnosť, že treba prijať opatrenia v oblasti kardiovaskulárnych ochorení na zlepšenie súčasných životných podmienok všetkých žien v EÚ?

Predložené: 11.5.2023

Termín na zodpovedanie: 12.8.2023

Posledná úprava: 16. mája 2023
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia