Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-000029/2023Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-000029/2023

Κακές συνθήκες υγιεινής, χαμηλά επίπεδα ασφάλειας και έλλειψη θέσεων στάθμευσης σε χώρους ανάπαυσης για οδηγούς φορτηγών

7.6.2023

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης  O-000029/2023
προς την Επιτροπή
Άρθρο 136 του Κανονισμού
Kosma Złotowski (ECR), Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), Marian-Jean Marinescu (PPE), Andrey Novakov (PPE), Angel Dzhambazki (ECR), Bogusław Liberadzki (S&D), Peter Lundgren (ECR), Eugen Tomac (PPE), Dan-Ştefan Motreanu (PPE), Anna Zalewska (ECR), Dominik Tarczyński (ECR), Loránt Vincze (PPE), Beata Mazurek (ECR), Vasile Blaga (PPE), Andris Ameriks (S&D), György Hölvényi (PPE), Ivan Vilibor Sinčić (NI), Katarína Roth Neveďalová (S&D), Peter Pollák (PPE), Juozas Olekas (S&D), Anna Fotyga (ECR), Vlad Gheorghe (Renew), Adam Jarubas (PPE), Jarosław Duda (PPE), Elżbieta Rafalska (ECR), Andor Deli (NI), Jarosław Kalinowski (PPE), Barbara Thaler (PPE), Roberts Zīle (ECR), Cristian Terheş (ECR), Andrey Slabakov (ECR), Ryszard Antoni Legutko (ECR), Tomasz Piotr Poręba (ECR), Jadwiga Wiśniewska (ECR), Krzysztof Hetman (PPE), Marianne Vind (S&D), Beata Kempa (ECR), Eugen Jurzyca (ECR), Tomasz Frankowski (PPE), Magdalena Adamowicz (PPE), Enikő Győri (NI), Elżbieta Kruk (ECR), Balázs Hidvéghi (NI), Lívia Járóka (NI), Ádám Kósa (NI), Zbigniew Kuźmiuk (ECR), Bronis Ropė (Verts/ALE), Marco Campomenosi (ID), Beata Szydło (ECR), Bogdan Rzońca (ECR), Jan Olbrycht (PPE), Daniel Buda (PPE), Ioan-Rareş Bogdan (PPE), Gheorghe Falcă (PPE), Mircea-Gheorghe Hava (PPE), Iuliu Winkler (PPE), Adam Bielan (ECR), Ernő Schaller-Baross (NI), Edina Tóth (NI), Ryszard Czarnecki (ECR), Joanna Kopcińska (ECR), Siegfried Mureşan (PPE), Izabela-Helena Kloc (ECR), Andżelika Anna Możdżanowska (ECR)

Οι οδικές μεταφορές είναι στρατηγικός τομέας της ευρωπαϊκής οικονομίας, ευθύνεται δε για την αποδοτική λειτουργία της ενιαίας αγοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυστυχώς, λόγω της κακής κατάστασης των υποδομών και του χαμηλού επιπέδου ασφάλειας, ειδικότερα στους χώρους ανάπαυσης και στάθμευσης, ολοένα και λιγότεροι άνθρωποι είναι διατεθειμένοι να εργαστούν ως οδηγοί φορτηγών.

Η υποχρέωση ανάπαυσης εκτός του θαλάμου οδήγησης αναγκάζει τους οδηγούς να διανυκτερεύουν σε ξενοδοχεία πολύ χαμηλών προδιαγραφών, συχνά χωρίς πρόσβαση σε καθαρές τουαλέτες ή ντους και χωρίς επαρκείς εγγυήσεις για την προσωπική τους ασφάλεια, αλλά και για την ασφάλεια του μεταφερόμενου φορτίου. Η κατάσταση των οδηγών δεν άλλαξε καθόλου με τα νομοθετικά μέτρα που ελήφθησαν τα τελευταία έτη, ενώ σε ορισμένα κράτη μέλη επιδεινώθηκε, καθώς αυξήθηκαν το κόστος και οι υπερπλήρεις χώροι ανάπαυσης.

Κατάθεση:7.6.2023

Λήξη προθεσμίας:8.9.2023

Τελευταία ενημέρωση: 9 Ιουνίου 2023
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου