Parlamendi esitatud küsimus - O-000029/2023Parlamendi esitatud küsimus
O-000029/2023

Kehvad sanitaartingimused, vähene turvalisus ja parkimiskohtade puudus veokijuhtidele ettenähtud puhkealadel

7.6.2023

Suuliselt vastatav küsimus  O-000029/2023
komisjonile
Kodukorra artikkel 136
Kosma Złotowski (ECR), Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), Marian-Jean Marinescu (PPE), Andrey Novakov (PPE), Angel Dzhambazki (ECR), Bogusław Liberadzki (S&D), Peter Lundgren (ECR), Eugen Tomac (PPE), Dan-Ştefan Motreanu (PPE), Anna Zalewska (ECR), Dominik Tarczyński (ECR), Loránt Vincze (PPE), Beata Mazurek (ECR), Vasile Blaga (PPE), Andris Ameriks (S&D), György Hölvényi (PPE), Ivan Vilibor Sinčić (NI), Katarína Roth Neveďalová (S&D), Peter Pollák (PPE), Juozas Olekas (S&D), Anna Fotyga (ECR), Vlad Gheorghe (Renew), Adam Jarubas (PPE), Jarosław Duda (PPE), Elżbieta Rafalska (ECR), Andor Deli (NI), Jarosław Kalinowski (PPE), Barbara Thaler (PPE), Roberts Zīle (ECR), Cristian Terheş (ECR), Andrey Slabakov (ECR), Ryszard Antoni Legutko (ECR), Tomasz Piotr Poręba (ECR), Jadwiga Wiśniewska (ECR), Krzysztof Hetman (PPE), Marianne Vind (S&D), Beata Kempa (ECR), Eugen Jurzyca (ECR), Tomasz Frankowski (PPE), Magdalena Adamowicz (PPE), Enikő Győri (NI), Elżbieta Kruk (ECR), Balázs Hidvéghi (NI), Lívia Járóka (NI), Ádám Kósa (NI), Zbigniew Kuźmiuk (ECR), Bronis Ropė (Verts/ALE), Marco Campomenosi (ID), Beata Szydło (ECR), Bogdan Rzońca (ECR), Jan Olbrycht (PPE), Daniel Buda (PPE), Ioan-Rareş Bogdan (PPE), Gheorghe Falcă (PPE), Mircea-Gheorghe Hava (PPE), Iuliu Winkler (PPE), Adam Bielan (ECR), Ernő Schaller-Baross (NI), Edina Tóth (NI), Ryszard Czarnecki (ECR), Joanna Kopcińska (ECR), Siegfried Mureşan (PPE), Izabela-Helena Kloc (ECR), Andżelika Anna Możdżanowska (ECR)

Maanteetransport on Euroopa majanduse strateegiline sektor, millega tagatakse Euroopa Liidu ühtse turu tõhus toimimine. Kuna taristu olukord on kahjuks halb ning eriti puhke- ja parkimisalad ei ole piisavalt turvalised, on üha vähem inimesi valmis veokijuhina töötama.

Kohustus veeta puhkeaegu väljaspool veokikabiini sunnib juhte veetma öid väga kehvade standarditega hotellides, kus sageli puudub juurdepääs puhastele tualettidele või duširuumidele ning juhtide ja veetava kauba turvalisus ei pruugi olla piisavalt tagatud. Viimastel aastatel võetud seadusandlikud meetmed ei ole mõju avaldanud ning mõnes liikmesriigis on veokijuhtide olukord isegi halvenenud, kulud on suurenenud ja puhkealad on üha enam ülerahvastatud.

Esitatud:7.6.2023

Tähtaeg:8.9.2023

Viimane päevakajastamine: 9. juuni 2023
Õigusteave - Privaatsuspoliitika