Parlamentná otázka - O-000029/2023Parlamentná otázka
O-000029/2023

Nedostatočné hygienické podmienky, nízke úrovne bezpečnosti a nedostatok parkovacích miest na odpočívadlách pre vodičov nákladných vozidiel

7.6.2023

Otázka na ústne zodpovedanie  O-000029/2023
Komisii
článok 136 rokovacieho poriadku
Kosma Złotowski (ECR), Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), Marian-Jean Marinescu (PPE), Andrey Novakov (PPE), Angel Dzhambazki (ECR), Bogusław Liberadzki (S&D), Peter Lundgren (ECR), Eugen Tomac (PPE), Dan-Ştefan Motreanu (PPE), Anna Zalewska (ECR), Dominik Tarczyński (ECR), Loránt Vincze (PPE), Beata Mazurek (ECR), Vasile Blaga (PPE), Andris Ameriks (S&D), György Hölvényi (PPE), Ivan Vilibor Sinčić (NI), Katarína Roth Neveďalová (S&D), Peter Pollák (PPE), Juozas Olekas (S&D), Anna Fotyga (ECR), Vlad Gheorghe (Renew), Adam Jarubas (PPE), Jarosław Duda (PPE), Elżbieta Rafalska (ECR), Andor Deli (NI), Jarosław Kalinowski (PPE), Barbara Thaler (PPE), Roberts Zīle (ECR), Cristian Terheş (ECR), Andrey Slabakov (ECR), Ryszard Antoni Legutko (ECR), Tomasz Piotr Poręba (ECR), Jadwiga Wiśniewska (ECR), Krzysztof Hetman (PPE), Marianne Vind (S&D), Beata Kempa (ECR), Eugen Jurzyca (ECR), Tomasz Frankowski (PPE), Magdalena Adamowicz (PPE), Enikő Győri (NI), Elżbieta Kruk (ECR), Balázs Hidvéghi (NI), Lívia Járóka (NI), Ádám Kósa (NI), Zbigniew Kuźmiuk (ECR), Bronis Ropė (Verts/ALE), Marco Campomenosi (ID), Beata Szydło (ECR), Bogdan Rzońca (ECR), Jan Olbrycht (PPE), Daniel Buda (PPE), Ioan-Rareş Bogdan (PPE), Gheorghe Falcă (PPE), Mircea-Gheorghe Hava (PPE), Iuliu Winkler (PPE), Adam Bielan (ECR), Ernő Schaller-Baross (NI), Edina Tóth (NI), Ryszard Czarnecki (ECR), Joanna Kopcińska (ECR), Siegfried Mureşan (PPE), Izabela-Helena Kloc (ECR), Andżelika Anna Możdżanowska (ECR)

Cestná doprava je strategickým odvetvím európskeho hospodárstva, ktoré je zodpovedné za efektívne fungovanie jednotného trhu Európskej únie. Žiaľ, vzhľadom na zlý stav infraštruktúry a nízku úroveň bezpečnosti, najmä na odpočívadlách a parkoviskách, je čoraz menej ľudí ochotných zamestnať sa ako vodič nákladného vozidla.

Povinnosť čerpať odpočinok mimo kabíny vozidla núti vodičov stráviť noc v hoteloch nízkeho štandardu, často bez prístupu k čistým toaletám alebo sprchám a bez primeraných záruk osobnej bezpečnosti a zabezpečenia prepravovaného nákladu. Legislatívne opatrenia prijaté v posledných rokoch nemali žiadny účinok a v niektorých členských štátoch dokonca zhoršili situáciu vodičov, zvýšili náklady a viedli k preplneným odpočívadlám.

Predložené:7.6.2023

Termín na zodpovedanie:8.9.2023

Posledná úprava: 9. júna 2023
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia