Parlamentarno vprašanje - O-000029/2023Parlamentarno vprašanje
O-000029/2023

Slabe sanitarne razmere in varnost ter pomanjkanje parkirnih mest na počivališčih za voznike tovornjakov

7.6.2023

Vprašanje za ustni odgovor  O-000029/2023
za Komisijo
Člen 136 Poslovnika
Kosma Złotowski (ECR), Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), Marian-Jean Marinescu (PPE), Andrej Novakov (Andrey Novakov) (PPE), Angel Džambazki (Angel Dzhambazki) (ECR), Bogusław Liberadzki (S&D), Peter Lundgren (ECR), Eugen Tomac (PPE), Dan-Ştefan Motreanu (PPE), Anna Zalewska (ECR), Dominik Tarczyński (ECR), Loránt Vincze (PPE), Beata Mazurek (ECR), Vasile Blaga (PPE), Andris Ameriks (S&D), György Hölvényi (PPE), Ivan Vilibor Sinčić (NI), Katarína Roth Neveďalová (S&D), Peter Pollák (PPE), Juozas Olekas (S&D), Anna Fotyga (ECR), Vlad Gheorghe (Renew), Adam Jarubas (PPE), Jarosław Duda (PPE), Elżbieta Rafalska (ECR), Andor Deli (NI), Jarosław Kalinowski (PPE), Barbara Thaler (PPE), Roberts Zīle (ECR), Cristian Terheş (ECR), Andrej Slabakov (Andrey Slabakov) (ECR), Ryszard Antoni Legutko (ECR), Tomasz Piotr Poręba (ECR), Jadwiga Wiśniewska (ECR), Krzysztof Hetman (PPE), Marianne Vind (S&D), Beata Kempa (ECR), Eugen Jurzyca (ECR), Tomasz Frankowski (PPE), Magdalena Adamowicz (PPE), Enikő Győri (NI), Elżbieta Kruk (ECR), Balázs Hidvéghi (NI), Lívia Járóka (NI), Ádám Kósa (NI), Zbigniew Kuźmiuk (ECR), Bronis Ropė (Verts/ALE), Marco Campomenosi (ID), Beata Szydło (ECR), Bogdan Rzońca (ECR), Jan Olbrycht (PPE), Daniel Buda (PPE), Ioan-Rareş Bogdan (PPE), Gheorghe Falcă (PPE), Mircea-Gheorghe Hava (PPE), Iuliu Winkler (PPE), Adam Bielan (ECR), Ernő Schaller-Baross (NI), Edina Tóth (NI), Ryszard Czarnecki (ECR), Joanna Kopcińska (ECR), Siegfried Mureşan (PPE), Izabela-Helena Kloc (ECR), Andżelika Anna Możdżanowska (ECR)

Cestni promet je strateški sektor evropskega gospodarstva in po njegovi zaslugi lahko enotni trg v Evropski uniji deluje učinkovito. Žal je zaradi slabega stanja infrastrukture in slabe varnosti, zlasti na počivališčih in parkiriščih, vse manj ljudi pripravljenih opravljati delo voznika tovornjaka.

Zaradi obveznega počitka zunaj kabine morajo vozniki prenočevati v zelo slabih hotelih, pogosto brez dostopa do čistih stranišč ali prh, poskrbljeno pa ni niti za njihovo osebno varnost niti za varnost tovora, ki ga prevažajo. Zakonodajni ukrepi, sprejeti v zadnjih letih, s tega vidika niso bili učinkoviti in v nekaterih državah članicah se je zaradi njih še poslabšal položaj voznikov, saj so se stroški povišali, počivališča pa so še bolj prezasedena.

Vloženo:7.6.2023

Rok za odgovor:8.9.2023

Zadnja posodobitev: 9. junij 2023
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov