Parlamentsfråga - O-000029/2023Parlamentsfråga
O-000029/2023

Dåliga sanitära förhållanden, låg säkerhetsnivå och brist på parkeringsplatser på rastplatser för lastbilschaufförer

7.6.2023

Fråga för muntligt besvarande  O-000029/2023
till kommissionen
Artikel 136 i arbetsordningen
Kosma Złotowski (ECR), Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), Marian-Jean Marinescu (PPE), Andrey Novakov (PPE), Angel Dzhambazki (ECR), Bogusław Liberadzki (S&D), Peter Lundgren (ECR), Eugen Tomac (PPE), Dan-Ştefan Motreanu (PPE), Anna Zalewska (ECR), Dominik Tarczyński (ECR), Loránt Vincze (PPE), Beata Mazurek (ECR), Vasile Blaga (PPE), Andris Ameriks (S&D), György Hölvényi (PPE), Ivan Vilibor Sinčić (NI), Katarína Roth Neveďalová (S&D), Peter Pollák (PPE), Juozas Olekas (S&D), Anna Fotyga (ECR), Vlad Gheorghe (Renew), Adam Jarubas (PPE), Jarosław Duda (PPE), Elżbieta Rafalska (ECR), Andor Deli (NI), Jarosław Kalinowski (PPE), Barbara Thaler (PPE), Roberts Zīle (ECR), Cristian Terheş (ECR), Andrey Slabakov (ECR), Ryszard Antoni Legutko (ECR), Tomasz Piotr Poręba (ECR), Jadwiga Wiśniewska (ECR), Krzysztof Hetman (PPE), Marianne Vind (S&D), Beata Kempa (ECR), Eugen Jurzyca (ECR), Tomasz Frankowski (PPE), Magdalena Adamowicz (PPE), Enikő Győri (NI), Elżbieta Kruk (ECR), Balázs Hidvéghi (NI), Lívia Járóka (NI), Ádám Kósa (NI), Zbigniew Kuźmiuk (ECR), Bronis Ropė (Verts/ALE), Marco Campomenosi (ID), Beata Szydło (ECR), Bogdan Rzońca (ECR), Jan Olbrycht (PPE), Daniel Buda (PPE), Ioan-Rareş Bogdan (PPE), Gheorghe Falcă (PPE), Mircea-Gheorghe Hava (PPE), Iuliu Winkler (PPE), Adam Bielan (ECR), Ernő Schaller-Baross (NI), Edina Tóth (NI), Ryszard Czarnecki (ECR), Joanna Kopcińska (ECR), Siegfried Mureşan (PPE), Izabela-Helena Kloc (ECR), Andżelika Anna Możdżanowska (ECR)

Vägtransporter är en strategisk sektor i den europeiska ekonomin och ligger till grund för en väl fungerande inre marknad i Europeiska unionen. Tyvärr är allt färre människor villiga att ta jobb som lastbilschaufför på grund av infrastrukturens dåliga skick och den låga säkerhetsnivån, särskilt på rastplatser och parkeringsområden.

Skyldigheten att ta viloperioder utanför förarhytten tvingar förarna att tillbringa natten på hotell av mycket dålig standard, ofta utan tillgång till rena toaletter eller duschar och utan tillräckliga garantier för sin personliga säkerhet och för den last som transporteras. Lagstiftningsåtgärder som vidtagits under de senaste åren har inte förbättrat förhållandena och i vissa medlemsstater har de till och med förvärrat situationen för förarna, ökat kostnaderna och lett till mer överfulla rastplatser.

Ingiven:7.6.2023

Sista svarsdag:8.9.2023

Senaste uppdatering: 9 juni 2023
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy