Парламентарен въпрос - O-000054/2023Парламентарен въпрос
O-000054/2023

Наскоро проведени одити на ЕС, които установяват, че в ЕС влиза конско месо от Уругвай и от Аржентина с ненадеждни декларации и с неизвестна история на лекарствените вещества, употребявани при отглеждането на животните

Въпрос с искане за устен отговор  O-000054/2023
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
Аня Хазекамп, Клеър Дейли, Мик Уолас, Стелиос Кулоглу
от името на групата The Left
Ядвига Вишневска (ECR), Малте Гале (Verts/ALE), Мартин Бушман (NI), Силвия Спурек (Verts/ALE), Ружа Тун унд Хоенщайн (Renew), Паскал Дюран (S&D), Франсишку Герейру (Verts/ALE), Давид Корман (Verts/ALE)

Процедура : 2024/2514(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
O-000054/2023
Внесени текстове :
O-000054/2023 (B9-0004/2024)
Гласувания :
Приети текстове :

На 20 и 23 октомври 2023 г. Комисията публикува проведените в Аржентина и Уругвай одити относно производството на конско месо, предназначено за износ за ЕС. По време на двете инспекции одиторите установяват, че спазването на изискванията на ЕС във връзка с ветеринарните медицински лечения и пребиваването е до голяма степен компрометирано. Одиторите заключават, че гаранциите по отношение на изискванията на ЕС за безопасност на храните са „недостатъчно надеждни и в някои случаи фалшиви“. Според одиторите действията, предприети след одита през 2018 г., не са били ефективни за решаването на тези проблеми.

В Аржентина и Уругвай е обичайна практика при отглеждането на коне да им се дават лекарствени продукти като фенилбутазон. В Уругвай може също така да се поставят инжекции с тестостерон. В ЕС това би означавало, че за такива животни окончателно се изключва възможността да бъдат предназначени за клане за консумация от човека. Предвид установените трайни проблеми, свързани с проследимостта, може ли Комисията да гарантира, че конското месо, внасяно от Уругвай и Аржентина, не съдържа никакви следи от забранени лекарствени продукти?

Вносът на конско месо от Бразилия в ЕС е преустановен от 2017 г. насам. Одиторите изразяват загриженост във връзка с контрабандата на коне от Бразилия в Уругвай. Съгласна ли е Комисията, че с оглед на установените проблеми, свързани с проследимостта, при контрабанда на бразилски коне в Уругвай съществува риск месо от бразилски коне да попадне в ЕС? Защо Комисията не е преустановила вноса на конско месо от Уругвай и Аржентина в резултат на това, като се има предвид, че безопасността на храните не може да бъде гарантирана?

При неотдавнашните официални и предварително обявени одити на ЕС в инспектираните уругвайски съоръжения е имало само ограничен брой коне. При предишните одити през 2020 г. и 2018 г. одиторите от ЕС също така са забелязали, както в Уругвай, така и в Аржентина, че пасищата на кланиците са или празни или с по-малко коне от обичайното, както и че тези животни са в добро състояние.

Наблюденията на неправителствената организация AWF/TSB[1] преди, по време на и след одита на ЕС в Уругвай потвърждават обаче, че продължават да съществуват сериозни проблеми по отношение на хуманното отношение към животните, като например недостатъци, свързани с подслона и наличните фуражи, критично болни и ранени коне, които не получават медицински грижи, и малтретиране на коне.

Съгласна ли е Комисията, че разликата в констатациите между предварително обявените одити на ЕС и необявените наблюдения на TSB/AWF показва, че е имало опит от страна на операторите от Уругвай да манипулират одитите на ЕС, и съгласна ли е Комисията, че сериозните проблеми по отношение на хуманното отношение към животните, документирани от TSB/AWF, са допълнителна причина за незабавно преустановяване на целия внос на конско месо от Уругвай и Аржентина?

Внесен: 28.11.2023

Краен срок: 29.2.2024

Последно осъвременяване: 29 ноември 2023 г.
Правна информация - Политика за поверителност