Ceist pharlaiminteach - O-000054/2023Ceist pharlaiminteach
O-000054/2023

Iniúchtaí le déanaí ón Aontas ina sainaithnítear go bhfuil feoil capaill Uraguach agus Airgintíneach, nach bhfuil dearbhuithe faoi mhion iontaofa acu agus a bhfuil a gcúlra anaithnid ó thaobh drugaí de, ag teacht isteach san Aontas

Ceist i gcomhair freagra ó bhéal  O-000054/2023
ar an gCoimisiún
Riail 136
Anja Hazekamp, Clare Daly, Mick Wallace, Stelios Kouloglou
thar ceann Ghrúpa The Left
Jadwiga Wiśniewska (ECR), Malte Gallée (Verts/ALE), Martin Buschmann (NI), Sylwia Spurek (Verts/ALE), Róża Thun und Hohenstein (Renew), Pascal Durand (S&D), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), David Cormand (Verts/ALE)

Nós Imeachta : 2024/2514(RSP)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe :  
O-000054/2023
Téacsanna arna gcur síos :
O-000054/2023 (B9-0004/2024)
Vótaí :
Téacsanna arna nglacadh :

An 20 agus an 23 Deireadh Fómhair 2023, d’fhoilsigh an Coimisiún iniúchtaí a rinneadh san Airgintín agus in Uragua maidir le táirgeadh feola capaill a bhí beartaithe le honnmhairiú chuig an Aontas. Le linn an dá iniúchadh, shainaithin iniúchóirí go bhfuil comhlíonadh chóireálacha leighis tréidliachta agus cheanglais chónaitheora an Aontais i mbaol go mór. Tháinig na hiniúchóirí ar an gconclúid go bhfuil ráthaíochtaí maidir le ceanglais sábháilteachta bia an Aontais ‘neamhleordhóthanach ó thaobh iontaofachta de agus, i gcásanna áirithe, bréagach’. Dar leis na hiniúchóirí, ní raibh na gníomhaíochtaí a rinneadh tar éis an iniúchta in 2018 éifeachtach agus aghaidh á tabhairt ar na fadhbanna sin.

San Airgintín agus in Uragua, is coitianta le linn shaolré na gcapall go dtugtar drugaí amhail feiniolbútasón dóibh. In Uragua, féadfar téististéarón in-insteallta a thabhairt freisin. San Aontas, bheadh sé seo ina chúis le heisiamh cinntitheach na n-ainmhithe ó mharú lena gcaitheamh ag an duine. Agus na fadhbanna inrianaitheachta leanúnacha a shainaithnítear á gcur san áireamh, an bhféadfaidh an Coimisiún a ráthú nach bhfuil rianta d’aon druga toirmiscthe san fheoil capaill a allmhairítear ó Uragua agus ón Airgintín?

Tá allmhairithe feola capaill ón mBrasaíl chuig an Aontas curtha ar fionraí ó 2017. Chuir na hiniúchóirí in iúl go bhfuil siad buartha faoi smuigleáil capall ón mBrasaíl chuig Uragua. An aontaíonn an Coimisiún, i gcás ina smuigleáiltear capaill Bhrasaíleacha isteach in Uragua, go bhfuil riosca ann go sroichfidh feoil ó chapaill Bhrasaíleacha an tAontas, toisc na fadhbanna inrianaitheachta a shainaithnítear? Cén fáth nár chuir an Coimisiún allmhairithe feola capaill ó Uragua agus ón Airgintín ar fionraí de thoradh air sin, ós rud é nach féidir an tsábháilteacht bia a ráthú?

Le linn iniúchtaí réamhfhógartha oifigiúla de chuid an Aontais, ní raibh ach líon teoranta capall i láthair sna hionaid Uraguacha a ndearnadh iniúchadh orthu. Le linn iniúchtaí roimhe sin in 2020 agus 2018, thug iniúchóirí an Aontais faoi deara in Uragua agus san Airgintín araon go raibh féaraigh na seamlas folamh nó go raibh níos lú capall ann ná mar is gnách, agus go raibh dea-bhail ar na hainmhithe sin.

Dearbhaítear le breathnuithe ó eagraíocht neamhrialtais AWF/TSB[1] roimh iniúchadh an Aontais in Uragua, lena linn agus ina dhiaidh, áfach, go leanann fadhbanna tromchúiseacha leasa ainmhithe de bheith ann, amhail easnaimh maidir le dídean agus beatha ainmhithe atá ar fáil, capaill atá i mbaol báis de bharr tinnis nó gortaithe nach bhfuil ag fáil cúram leighis agus drochíde capall.

An aontaíonn an Coimisiún go dtugtar le tuiscint leis an difríocht idir torthaí iniúchtaí réamhfhógartha an Aontais agus na breathnuithe neamhfhógartha ó TSB/AWF go bhfuil iarracht déanta ag oibreoirí Uraguacha iniúchtaí de chuid an Aontais a chúbláil, agus an aontaíonn an Coimisiún gur cúis bhreise iad na fadhbanna tromchúiseacha leasa ainmhithe arna ndoiciméadú ag TSB/AWF chun gach allmhairiú feola capaill ó Uragua agus ón Airgintín a chur ar fionraí láithreach bonn?

Curtha síos: 28.11.2023

Spriocdháta i gcomhair freagra: 29.2.2024

An nuashonrú is déanaí: 29 Samhain 2023
Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais