Pytanie poselskie - O-000054/2023Pytanie poselskie
O-000054/2023

Niedawne kontrole unijne, w wyniku których stwierdzono przywóz koniny z Urugwaju i Argentyny do UE na podstawie niewiarygodnych świadectw urzędowych i bez informacji o tym, jakie substancje podawano zwierzętom

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej  O-000054/2023
do Komisji
Art. 136 Regulaminu
Anja Hazekamp, Clare Daly, Mick Wallace, Stelios Kouloglou
w imieniu grupy The Left
Jadwiga Wiśniewska (ECR), Malte Gallée (Verts/ALE), Martin Buschmann (NI), Sylwia Spurek (Verts/ALE), Róża Thun und Hohenstein (Renew), Pascal Durand (S&D), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), David Cormand (Verts/ALE)

Procedura : 2024/2514(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
O-000054/2023
Teksty złożone :
O-000054/2023 (B9-0004/2024)
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

20 i 23 października 2023 r. Komisja opublikowała wyniki przeprowadzonych w Argentynie i Urugwaju kontroli produkcji mięsa końskiego przeznaczonego na eksport do UE. W obu przypadkach kontrolerzy wykryli znaczące naruszenia zgodności z unijnymi wymogami dotyczącymi leczenia weterynaryjnego i miejsca chowu. Stwierdzili, że gwarancje spełnienia wymogów UE w zakresie bezpieczeństwa żywności są „niewystarczająco wiarygodne, a niekiedy fałszywe”. Według kontrolerów działania podjęte w następstwie kontroli z 2018 r. nie rozwiązały skutecznie tych problemów.

W Argentynie i Urugwaju powszechnie podaje się koniom substancje takie jak fenylobutazon. W Urugwaju można również wstrzykiwać im testosteron. W UE skutkowałoby to definitywnym wykluczeniem zwierząt z uboju w celu spożycia przez ludzi. Zważywszy na stwierdzone utrzymujące się problemy z identyfikowalnością, czy Komisja może zagwarantować, że konina importowana z Urugwaju i Argentyny nie zawiera żadnych śladów niedozwolonych substancji?

Import koniny z Brazylii do UE został zawieszony w 2017 r. Kontrolerzy wyrazili zaniepokojenie przemytem koni z Brazylii do Urugwaju. Czy Komisja zgadza się, że w związku z przemytem koni z Brazylii do Urugwaju istnieje ryzyko, że do UE trafia mięso koni brazylijskich, skoro stwierdzono problemy z identyfikowalnością? Dlaczego więc Komisja nie zawiesiła importu koniny z Urugwaju i Argentyny, skoro nie można zagwarantować bezpieczeństwa żywności?

Podczas ostatnich oficjalnych zapowiedzianych kontroli unijnych w kontrolowanych zakładach w Urugwaju znajdowało się niewiele koni. Podczas poprzednich kontroli, w latach 2020 i 2018, kontrolerzy unijni odnotowali, że zarówno w Urugwaju, jak i Argentynie pastwiska przy rzeźniach albo były puste, albo znajdowało się tam mniej koni niż zwykle i były one w dobrym stanie.

Obserwacje organizacji pozarządowych AWF i TSB[1] przed kontrolą unijną w Urugwaju, w jej trakcie i po jej zakończeniu potwierdziły jednak, że utrzymują się poważne problemy dotyczące dobrostanu zwierząt, np. nieprawidłowości związane z pomieszczeniami i dostępnymi paszami, brak opieki weterynaryjnej nad poważnie chorymi i rannymi końmi oraz złe traktowanie koni.

Czy Komisja zgadza się, że różnica w ustaleniach między zapowiedzianymi kontrolami unijnymi a niezapowiedzianymi inspekcjami przeprowadzonymi przez TSB i AWF sugeruje, że kontrolowane podmioty w Urugwaju próbowały zmanipulować wyniki kontroli unijnych, i czy Komisja zgadza się, że poważne problemy dotyczące dobrostanu zwierząt udokumentowane przez TSB i AWF są dodatkowym powodem, by natychmiast zawiesić cały import koniny z Urugwaju i Argentyny?

Przedłożone: 28.11.2023

Termin ważności: 29.2.2024

Ostatnia aktualizacja: 29 listopada 2023
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności