Parlamentná otázka - O-000054/2023Parlamentná otázka
O-000054/2023

Zistenia nedávnych auditov EÚ, že uruguajské a argentínske konské mäso s nespoľahlivými čestnými vyhláseniami a neznámou liekovou anamnézou sa dováža do EÚ

Otázka na ústne zodpovedanie  O-000054/2023
Komisii
článok 136 rokovacieho poriadku
Anja Hazekamp, Clare Daly, Mick Wallace, Stelios Kouloglou
v mene skupiny The Left
Jadwiga Wiśniewska (ECR), Malte Gallée (Verts/ALE), Martin Buschmann (NI), Sylwia Spurek (Verts/ALE), Róża Thun und Hohenstein (Renew), Pascal Durand (S&D), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), David Cormand (Verts/ALE)

Postup : 2024/2514(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
O-000054/2023
Predkladané texty :
O-000054/2023 (B9-0004/2024)
Hlasovanie :
Prijaté texty :

Komisia 20. a 23. októbra 2023 zverejnila audity vykonané v Argentíne a Uruguaji zamerané na výrobu konského mäsa určeného na vývoz do EÚ. Počas oboch kontrol audítori zistili, že súlad s požiadavkami EÚ, ktoré sa týkajú veterinárnych opatrení a miesta chovu, sa vo veľkej miere nedodržiavajú. Audítori dospeli k záveru, že záruky týkajúce sa požiadaviek EÚ na bezpečnosť potravín sú „nespoľahlivé a v niektorých prípadoch nepravdivé“. Podľa audítorov neboli opatrenia prijaté po audite v roku 2018 účinné v riešení týchto problémov.

V Argentíne a Uruguaji je bežné, že koňom sa počas života podávajú lieky, ako je fenylbutazón. V Uruguaji sa môže podávať aj injekčný testosterón. V EÚ by to viedlo k definitívnemu vylúčeniu jatočných zvierat určených na ľudskú spotrebu. Môže Komisia vzhľadom na zistené pretrvávajúce problémy vysledovateľnosti zaručiť, že konské mäso dovezené z Uruguaja a Argentíny neobsahuje žiadne stopy zakázaných liekov?

Dovoz konského mäsa z Brazílie do EÚ je pozastavený od roku 2017. Audítori vyjadrili obavy z pašovania koní z Brazílie do Uruguaja. Súhlasí Komisia s tým, že pri pašovaní brazílskych koní do Uruguaja existuje riziko, že mäso z brazílskych koní skončí v EÚ vzhľadom na zistené problémy vysledovateľnosti? Prečo Komisia v dôsledku toho nepozastavila dovoz konského mäsa z Uruguaja a Argentíny, keďže nie je možné zaručiť bezpečnosť potravín?

Počas nedávnych vopred oznámených auditov EÚ sa v zariadeniach v Uruguaji, ktoré boli predmetom inšpekcie, nachádzal len malý počet koní. Počas predchádzajúcich auditov v rokoch 2020 a 2018 audítori EÚ v Uruguaji aj Argentíne takisto zaznamenali, že pasienky bitúnkov sú buď prázdne, alebo že počet koní je nižší ako zvyčajne, a že tieto zvieratá boli v dobrom stave.

Zistenia mimovládnej organizácie AWF/TSB[1] pred auditom EÚ v Uruguaji, počas neho a po ňom však potvrdzujú, že pretrvávajú vážne problémy v oblasti dobrých životných podmienok zvierat, ako sú nedostatky týkajúce sa prístreškov a krmiva, vážne choré a zranené kone, ktorým nebola poskytnutá lekárska starostlivosť, a zlé zaobchádzanie s koňmi.

Súhlasí Komisia s tým, že rozdiel v zisteniach medzi vopred oznámenými auditmi EÚ a neohláseným monitorovaním TSB/AWF naznačuje, že uruguajskí prevádzkovatelia sa pokúsili manipulovať audity EÚ? Súhlasí Komisia s tým, že závažné problémy v oblasti dobrých životných podmienok zvierat zdokumentované TSB/AWF sú ďalším dôvodom na okamžité pozastavenie akéhokoľvek dovozu konského mäsa z Uruguaja a Argentíny?

Predložené: 28.11.2023

Termín na zodpovedanie: 29.2.2024

Posledná úprava: 29. novembra 2023
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia