Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-000055/2023Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-000055/2023

Η υπόθεση Dentsu Tracking και η έλλειψη διαφάνειας της Επιτροπής όσον αφορά την καπνοβιομηχανία

29.11.2023

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης  O-000055/2023
προς την Επιτροπή
Άρθρο 136 του Κανονισμού
Pierre Larrouturou (S&D), René Repasi (S&D), Anne-Sophie Pelletier (The Left), Sylvie Guillaume (S&D), Frédérique Ries (Renew), Karen Melchior (Renew), Olivier Chastel (Renew), José Gusmão (The Left), Marisa Matias (The Left), Fabio Massimo Castaldo (NI), Pascal Arimont (PPE), Νίκος Παπανδρέου (S&D), Vilija Blinkevičiūtė (S&D), Matjaž Nemec (S&D), Damien Carême (Verts/ALE), Πέτρος Κόκκαλης (The Left), Ivan Vilibor Sinčić (NI), Anja Hazekamp (The Left), Maria Arena (S&D), Manon Aubry (The Left), Christel Schaldemose (S&D), Birgit Sippel (S&D), Michèle Rivasi (Verts/ALE), Maria Grapini (S&D), Nora Mebarek (S&D), Estrella Durá Ferrandis (S&D), Δημήτριος Παπαδημούλης (The Left), Rosa D'Amato (Verts/ALE), Helmut Scholz (The Left), Billy Kelleher (Renew), Francesca Donato (NI), Nicolás González Casares (S&D), Claude Gruffat (Verts/ALE), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Dorien Rookmaker (ECR), Bogusław Liberadzki (S&D), Romana Jerković (S&D), Domènec Ruiz Devesa (S&D)

Στο πλαίσιο της οδηγίας για τα προϊόντα καπνού, η Επιτροπή θέσπισε ένα ευρωπαϊκό σύστημα ιχνηλασιμότητας του καπνού για την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού.

Το 2018, η Dentsu Tracking, πάροχος «λύσεων παρακολούθησης και εντοπισμού», διορίστηκε από τη Διεύθυνση B2 της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (ΓΔ SANTE) της Επιτροπής για να παράσχει το δευτερεύον αποθετήριο στην Επιτροπή μετά από μια μάλλον αδιαφανή διαδικασία επιλογής κατά την οποία δεν απαιτούνταν δημόσιος διαγωνισμός[1]. Το 2020, η ίδια εταιρεία προσέλαβε ένα μέλος της ΓΔ SANTE που είχε εργαστεί για την ιχνηλασιμότητα του καπνού ως διευθυντή του τμήματος κανονιστικών υποθέσεων και συμμόρφωσης[2].

Η εταιρεία, της οποίας οι δεσμοί με την καπνοβιομηχανία είναι καλά τεκμηριωμένοι, έχει αμφίβολες διασυνδέσεις με το Blue Infinity and Codentify[3], ένα σύστημα παρακολούθησης και εντοπισμού που αναπτύχθηκε αρχικά από τη Philip Morris International. Αυτό εγείρει ερωτήματα σχετικά με την ανεξαρτησία της Dentsu Tracking από την καπνοβιομηχανία, όπως ορίζεται στη σύμβαση-πλαίσιο του ΠΟΥ για τον έλεγχο του καπνού (ΣΠΕΚ)[4], η οποία επικυρώθηκε από την ΕΕ και προστατεύει τις πολιτικές για τη δημόσια υγεία από εμπορικές παρεμβάσεις[5].

Η έλλειψη διαφάνειας των αλληλεπιδράσεων της Επιτροπής με τους εκπροσώπους συμφερόντων στον τομέα του καπνού έχει ήδη περιγραφεί ως «κακοδιοίκηση» από την Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια στα προκαταρκτικά της πορίσματα της 14ης Απριλίου 2023[6].

Στα μέσα Σεπτεμβρίου, εκπρόσωπος της Διαμεσολαβήτριας δήλωσε[7] ότι «εξακολουθούμε να δυσκολευόμαστε να κατανοήσουμε γιατί η Επιτροπή δεν είναι έτοιμη να ενστερνιστεί τη διαφάνεια στον τομέα αυτό».

Βάσει των ανωτέρω:

Κατάθεση: 29.11.2023

Λήξη προθεσμίας: 1.3.2024

Τελευταία ενημέρωση: 30 Νοεμβρίου 2023
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου