Päevakord
Strasbourg
Teisipäev, 17. aprill 2012 - Reede, 20. aprill 2012242k

  Teisipäev, 17. aprill 2012

Arutelud17:00 - 23:00

Istungjärgu jätkamine ja tööplaani arutamine

Tähtaeg

Inimõigused maailmas ja Euroopa Liidu poliitika selles valdkonnas

A7-0086/2012

AFETRichard Howitt

Tähtaeg

Olukord Malis

Olukord Süürias

Tähtaeg

Olukord Birmas

Musta mere strateegia

Üheminutilised sõnavõtud (kodukorra artikkel 150)

  Kolmapäev, 18. aprill 2012

Arutelud09:00 - 09:50

Sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimine

A7-0043/2012

 ***I

EMPLMilan Cabrnoch

Infotund09:50 - 11:20

Infotund (komisjon)

HÄÄLETUS11:30 - 12:00

Sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimine

A7-0043/2012

 ***I

EMPLMilan Cabrnoch

Euroopa Liidu ühinemine Kagu-Aasia sõprus- ja koostöölepinguga

A7-0139/2012

 ***

AFETElmar Brok

Protokolli eelnõu Iiri rahva murede kohta seoses Lissaboni lepinguga (nõusolek)

A7-0065/2012

 ***

AFCOPaulo Rangel

Protokolli eelnõu Iiri rahva murede kohta seoses Lissaboni lepinguga (konsulteerimine)

A7-0064/2012

 *

AFCOPaulo Rangel

Ühtekuuluvuspoliitika roll Euroopa Liidu äärepoolseimates piirkondades strateegia „Euroopa 2020” kontekstis

A7-0084/2012

REGINuno Teixeira

Tähtaeg

Inimõigused maailmas ja Euroopa Liidu poliitika selles valdkonnas

A7-0086/2012

AFETRichard Howitt

Tähtaeg

ELi ja Aserbaidžaani assotsieerimislepingu läbirääkimised

A7-0071/2012

AFETAnneli Jäätteenmäki

Tähtaeg

ELi ja Armeenia assotsieerimislepingu läbirääkimised

A7-0079/2012

AFETTomasz Piotr Poręba

Pidulik istung12:00 - 12:30

Pidulik istung - Jordaania

Hääletuse jätkamine ja selgitused hääletuse kohta12:30 - 14:00

Arutelud15:00 - 21:00

Majanduskriisi vastu võitlemise vahendid, eelkõige euroalas

Tähtaeg

Maksupettuse ja maksudest kõrvalehoidumise vastu võitlemise konkreetsete viiside nõudmine

Tähtaeg

Euroopa Liidu investeeringute õiguskindlus väljaspool Euroopa Liitu

Tähtaeg

Ettevõtte tulumaksu ühtne konsolideeritud maksustamisbaas

A7-0080/2012

 *

ECONMarianne Thyssen

Tähtaeg

Energiatoodete ja elektrienergia maksustamine

A7-0052/2012

 *

ECONAstrid Lulling

Tähtaeg

Finantsstabiilsuse säilitamisega tõsistes raskustes või sellises ohus olevatele liikmesriikidele mõeldud riskijagamisvahendid

A7-0067/2012

 ***I

REGIDanuta Maria Hübner

  Neljapäev, 19. aprill 2012

ESMATÄHTSAD ARUTELUD09:00 - 11:50

Tähtaeg

USA ja ELi vaheline leping, milles käsitletakse broneeringuinfo kasutamist ja edastamist USA Sisejulgeolekuministeeriumile

A7-0099/2012

 ***

LIBESophia in 't Veld

Inimkaubandus

HÄÄLETUS ja selgitused hääletuse kohta12:00 - 14:00

Metsaõigusnormide täitmise järelevalvet, metsahaldust ja Euroopa Liitu toodava puidu ja puittoodetega kauplemist käsitlev vabatahtlik partnerlusleping ELi ja Kesk-Aafrika Vabariigi vahel

A7-0082/2012

 ***

INTAElisabeth Köstinger

ELi ja Libeeria vaheline vabatahtlik partnerlusleping, milles käsitletakse metsaõigusnormide täitmise järelevalvet, metsahaldust ja Euroopa Liitu toodavate puittoodetega kauplemist

A7-0081/2012

 ***

INTAElisabeth Köstinger

Tähtaeg

Finantsstabiilsuse säilitamisega tõsistes raskustes või sellises ohus olevatele liikmesriikidele mõeldud riskijagamisvahendid

A7-0067/2012

 ***I

REGIDanuta Maria Hübner

Euroopa Kohtu arvamus Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu vahelise lepingu (milles käsitletakse broneeringuinfo kasutamist ja edastamist USA Sisejulgeolekuministeeriumile) vastavuse kohta aluslepingutele

Tähtaeg

USA ja ELi vaheline leping, milles käsitletakse broneeringuinfo kasutamist ja edastamist USA Sisejulgeolekuministeeriumile

A7-0099/2012

 ***

LIBESophia in 't Veld

Tähtaeg

Ettevõtte tulumaksu ühtne konsolideeritud maksustamisbaas

A7-0080/2012

 *

ECONMarianne Thyssen

Tähtaeg

Energiatoodete ja elektrienergia maksustamine

A7-0052/2012

 *

ECONAstrid Lulling

Tähtaeg

Maksupettuse ja maksudest kõrvalehoidumise vastu võitlemise konkreetsete viiside nõudmine

Arutelud15:00 - 20:00

ELi ühinemine Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga

Biomeetrilised passid

O-000052/2012

Euroopa Ühenduste KomisjonPPE, S&D, GUE/NGL, Verts/ALE

O-000065/2012

Euroopa Ühenduste KomisjonALDE

O-000100/2012

Euroopa Ühenduste KomisjonECR

Vähem soodsate piirkondade piiritlemine ühise põllumajanduspoliitika reformi kontekstis

O-000070/2012

Euroopa Liidu NõukoguPPE, S&D, ECR, ALDE

O-000071/2012

Euroopa Liidu NõukoguGUE/NGL

Mis on „kohalikult toodetud” toit?

O-000046/2012

Euroopa Ühenduste KomisjonPPE, S&D

Sisserändajate olukord Kreekas

Arutelud21:00 - 23:00

Paranduseelarve projekt nr 1/2012: ITERi rahastamine

A7-0097/2012

BUDGFrancesca Balzani

  Reede, 20. aprill 2012

Arutelud09:00 - 11:50

Tähtaeg

Naised ja kliimamuutus

A7-0049/2012

FEMMNicole Kiil-Nielsen

Tähtaeg

Meie elukindlustus, meie looduskapital: ELi bioloogilise mitmekesisuse strateegia aastani 2020

A7-0101/2012

ENVIGerben-Jan Gerbrandy

Tähtaeg

Kuuenda keskkonnaalase tegevusprogrammi läbivaatamine ja seitsmenda keskkonnaalase tegevusprogrammi prioriteetide kindlaksmääramine

A7-0048/2012

ENVIJo Leinen

HÄÄLETUS ja selgitused hääletuse kohta12:00 - 14:00

Paranduseelarve projekt nr 1/2012: ITERi rahastamine

A7-0097/2012

BUDGFrancesca Balzani

Euroopa kõrgharidussüsteemide ajakohastamine

A7-0057/2012

CULTLászló Tőkés

E-valitsus kui konkurentsivõimelise digitaalse ühtse turu juhtiv jõud

A7-0083/2012

ITRESilvia-Adriana Ţicău

Tähtaeg

Olukord Malis

Tähtaeg

Olukord Birmas

Tähtaeg

Euroopa Liidu investeeringute õiguskindlus väljaspool Euroopa Liitu

Tähtaeg

Komisjonipoolse välisabi korralduse peakorterilt delegatsioonidele üleandmise mõju abi andmisele

A7-0056/2012

DEVEFilip Kaczmarek

Tähtaeg

Naised ja kliimamuutus

A7-0049/2012

FEMMNicole Kiil-Nielsen

Tähtaeg

Meie elukindlustus, meie looduskapital: ELi bioloogilise mitmekesisuse strateegia aastani 2020

A7-0101/2012

ENVIGerben-Jan Gerbrandy

Tähtaeg

Kuuenda keskkonnaalase tegevusprogrammi läbivaatamine ja seitsmenda keskkonnaalase tegevusprogrammi prioriteetide kindlaksmääramine

A7-0048/2012

ENVIJo Leinen

Viimane päevakajastamine: 22. august 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika