Föredragningslista
Strasbourg
Tisdagen den 17 april 2012 - Fredagen den 20 april 2012245k

  Tisdagen den 17 april 2012

Debatt17:00 - 23:00

Återupptagande av sessionen samt arbetsplan

Tidsfrist

De mänskliga rättigheterna i världen och Europeiska unionens politik på området

A7-0086/2012

AFETRichard Howitt

Tidsfrist

Situationen i Mali

Situationen i Syrien

Tidsfrist

Situationen i Burma

Svartahavsstrategin

Anföranden på en minut (artikel 150 i arbetsordningen)

  Onsdagen den 18 april 2012

Debatt09:00 - 09:50

Samordning av de sociala trygghetssystemen

A7-0043/2012

 ***I

EMPLMilan Cabrnoch

Frågestund09:50 - 11:20

Frågestund med frågor till kommissionen

Omröstning11:30 - 12:00

Samordning av de sociala trygghetssystemen

A7-0043/2012

 ***I

EMPLMilan Cabrnoch

Europeiska unionens anslutning till fördraget om vänskap och samarbete i Sydostasien

A7-0139/2012

 ***

AFETElmar Brok

Utkast till protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget (godkännande)

A7-0065/2012

 ***

AFCOPaulo Rangel

Utkast till protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget (samråd)

A7-0064/2012

 *

AFCOPaulo Rangel

Sammanhållningspolitikens roll i Europeiska unionens yttersta randområden i samband med Europa 2020-strategin

A7-0084/2012

REGINuno Teixeira

Tidsfrist

De mänskliga rättigheterna i världen och Europeiska unionens politik på området

A7-0086/2012

AFETRichard Howitt

Tidsfrist

Förhandlingarna om associeringsavtalet mellan EU och Azerbajdzjan

A7-0071/2012

AFETAnneli Jäätteenmäki

Tidsfrist

Förhandlingarna om associeringsavtalet mellan EU och Armenien

A7-0079/2012

AFETTomasz Piotr Poręba

Högtidligt möte12:00 - 12:30

Högtidligt möte - Jordanien

Återupptagande av omröstningen följt av röstförklaringar12:30 - 14:00

Debatt15:00 - 21:00

Åtgärder för att bekämpa den ekonomiska krisen, särskilt i euroområdet

Tidsfrist

Uppmaning om konkreta åtgärder för att bekämpa skattefusk och skatteflykt

Tidsfrist

Rättslig säkerhet för europeiska investeringar utanför Europeiska unionen

Tidsfrist

Gemensam konsoliderad bolagsskattebas

A7-0080/2012

 *

ECONMarianne Thyssen

Tidsfrist

Beskattning av energiprodukter och elektricitet

A7-0052/2012

 *

ECONAstrid Lulling

Tidsfrist

Riskdelningsinstrument för medlemsstater som drabbats eller hotas av stora svårigheter med avseende på deras finansiella stabilitet

A7-0067/2012

 ***I

REGIDanuta Maria Hübner

  Torsdagen den 19 april 2012

PRIORITERADE DEBATTER09:00 - 11:50

Tidsfrist

Avtal mellan USA och EU om användning och överföring av passageraruppgifter till Förenta staternas Department of Homeland Security

A7-0099/2012

 ***

LIBESophia in 't Veld

Människohandel

OMRÖSTNING följd av röstförklaringar12:00 - 14:00

Frivilligt partnerskapsavtal mellan EU och Centralafrikanska republiken om skogslagstiftningens efterlevnad samt förvaltning av och handel med skog och import av trävaruprodukter till unionen

A7-0082/2012

 ***

INTAElisabeth Köstinger

Frivilligt partnerskapsavtal mellan EU och Liberia om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog samt import av trävaruprodukter till Europeiska unionen

A7-0081/2012

 ***

INTAElisabeth Köstinger

Tidsfrist

Riskdelningsinstrument för medlemsstater som drabbats eller hotas av stora svårigheter med avseende på deras finansiella stabilitet

A7-0067/2012

 ***I

REGIDanuta Maria Hübner

Yttrande från domstolen över huruvida avtalet mellan Amerikas förenta stater och Europeiska unionen om användning och överföring av passageraruppgifter till Förenta staternas Department of Homeland Security är förenligt med fördragen

Tidsfrist

Avtal mellan USA och EU om användning och överföring av passageraruppgifter till Förenta staternas Department of Homeland Security

A7-0099/2012

 ***

LIBESophia in 't Veld

Tidsfrist

Gemensam konsoliderad bolagsskattebas

A7-0080/2012

 *

ECONMarianne Thyssen

Tidsfrist

Beskattning av energiprodukter och elektricitet

A7-0052/2012

 *

ECONAstrid Lulling

Tidsfrist

Uppmaning om konkreta åtgärder för att bekämpa skattefusk och skatteflykt

Debatt15:00 - 20:00

EU:s anslutning till Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna

Biometriska pass

O-000052/2012

EuropakommissionenPPE, S&D, GUE/NGL, Verts/ALE

O-000065/2012

EuropakommissionenALDE

O-000100/2012

EuropakommissionenECR

Avgränsning av mindre gynnade områden inom ramen för reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken

O-000070/2012

Europeiska unionens rådPPE, S&D, ECR, ALDE

O-000071/2012

Europeiska unionens rådGUE/NGL

Begreppet "lokalproducerade" livsmedel

O-000046/2012

EuropakommissionenPPE, S&D

Situationen för migranter i Grekland

Debatt21:00 - 23:00

Förslag till ändringsbudget nr 1/2012: finansieringen av Iter

A7-0097/2012

BUDGFrancesca Balzani

  Fredagen den 20 april 2012

Debatt09:00 - 11:50

Tidsfrist

Kvinnor och klimatförändringarna

A7-0049/2012

FEMMNicole Kiil-Nielsen

Tidsfrist

Vår livförsäkring, vårt naturkapital – en strategi för biologisk mångfald i EU fram till 2020

A7-0101/2012

ENVIGerben-Jan Gerbrandy

Tidsfrist

Översynen av det sjätte miljöhandlingsprogrammet och fastställandet av prioriteringar för det sjunde miljöhandlingsprogrammet

A7-0048/2012

ENVIJo Leinen

OMRÖSTNING följd av röstförklaringar12:00 - 14:00

Förslag till ändringsbudget nr 1/2012: finansieringen av Iter

A7-0097/2012

BUDGFrancesca Balzani

Modernisering av Europas system för högre utbildning

A7-0057/2012

CULTLászló Tőkés

En konkurrenskraftig digital inre marknad – e-förvaltning som en spjutspets

A7-0083/2012

ITRESilvia-Adriana Ţicău

Tidsfrist

Situationen i Mali

Tidsfrist

Situationen i Burma

Tidsfrist

Rättslig säkerhet för europeiska investeringar utanför Europeiska unionen

Tidsfrist

De följder som delegeringen av kommissionens förvaltning av externt bistånd från huvudkontoret till delegationerna får för biståndet

A7-0056/2012

DEVEFilip Kaczmarek

Tidsfrist

Kvinnor och klimatförändringarna

A7-0049/2012

FEMMNicole Kiil-Nielsen

Tidsfrist

Vår livförsäkring, vårt naturkapital – en strategi för biologisk mångfald i EU fram till 2020

A7-0101/2012

ENVIGerben-Jan Gerbrandy

Tidsfrist

Översynen av det sjätte miljöhandlingsprogrammet och fastställandet av prioriteringar för det sjunde miljöhandlingsprogrammet

A7-0048/2012

ENVIJo Leinen

Senaste uppdatering: 22 augusti 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy