Ημερήσια διάταξη
Στρασβούργο
Δευτέρα 2 Ιουλίου 2012 - Πέμπτη 5 Ιουλίου 2012279k

  Δευτέρα 2 Ιουλίου 2012

Συζητήσεις17:00 - 23:00

Επανάληψη της συνόδου και διάταξη των εργασιών

Προθεσμία

Ενιαίος ευρωπαϊκός σιδηροδρομικός χώρος

A7-0196/2012

 ***II

TRANDebora Serracchiani

Προθεσμία

Συσκευή ελέγχου στον τομέα των οδικών μεταφορών

A7-0195/2012

 ***I

TRANSilvia-Adriana Ţicău

Προθεσμία

Τελωνειακή επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

A7-0046/2012

 ***I

IMCOJürgen Creutzmann

Προθεσμία

Eφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για τα ύδατα

A7-0192/2012

ENVIRichard Seeber

Παρεμβάσεις διάρκειας ενός λεπτού (άρθρο 150 του Κανονισμού)

  Τρίτη 3 Ιουλίου 2012

Συζητήσεις08:30 - 12:20

Απολογισμός της Δανικής Προεδρίας

Προθεσμία

Συμπεράσματα της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (28-29 Ιουνίου 2012)

ΨΗΦΟΦΟΡIΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου12:30 - 14:30

Αίτημα διαβούλευσης της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής σχετικά με τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού κοινωνικού σήματος

Ασφάλιση και αντασφάλιση (Φερεγγυότητα II)

A7-0198/2012

 ***I

ECONSharon Bowles

Σύνδεση των υπερπόντιων χωρών και εδαφών με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

A7-0169/2012

 *

DEVEMaurice Ponga

Εξέλιξη των μακροπεριφερειακών στρατηγικών της ΕΕ: τρέχουσες πρακτικές και προοπτικές για το μέλλον, κυρίως στη Μεσόγειο

A7-0219/2012

REGIFrançois Alfonsi

Προθεσμία

Ενιαίος ευρωπαϊκός σιδηροδρομικός χώρος

A7-0196/2012

 ***II

TRANDebora Serracchiani

Προθεσμία

Συσκευή ελέγχου στον τομέα των οδικών μεταφορών

A7-0195/2012

 ***I

TRANSilvia-Adriana Ţicău

Προθεσμία

Τελωνειακή επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

A7-0046/2012

 ***I

IMCOJürgen Creutzmann

Προθεσμία

Eφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για τα ύδατα

A7-0192/2012

ENVIRichard Seeber

Προθεσμία

ηλε-κλήση (eCall): μια νέα υπηρεσία 112 για τους πολίτες

A7-0205/2012

IMCO, TRANDieter-Lebrecht Koch, Olga Sehnalová

Προθεσμία

Ικανότητα προσέλκυσης επενδύσεων στην Ευρώπη

A7-0190/2012

ECONRodi Kratsa-Tsagaropoulou

Προθεσμία

Εμπορικές πτυχές της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης

A7-0183/2012

INTAMiloslav Ransdorf

Συζητήσεις15:00 - 20:00

Εμπορική συμφωνία για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης μεταξύ, αφενός, της ΕΕ και των κρατών μελών της και, αφετέρου, της Αυστραλίας, του Καναδά, της Ιαπωνίας, της Δημοκρατίας της Κορέας, του Μεξικού, του Μαρόκου, της Νέας Ζηλανδίας, της Σιγκαπούρης, της Ελβετίας και των Ηνωμένων Πολιτειών

A7-0204/2012

 ***

INTADavid Martin

Προθεσμία

Προϋπολογισμός 2013 - Εντολή για τον τριμερή διάλογο

A7-0215/2012

BUDGGiovanni La Via

Συμφωνία ΕΕ-Ισραήλ για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης και την αποδοχή των βιομηχανικών προϊόντων

O-000129/2012

Ευρωπαίκή ΕπιτροπήINTA, AFET

Προθεσμία

Πρόσβαση σε βασικές τραπεζικές υπηρεσίες

A7-0197/2012

ECONJürgen Klute

Συζητήσεις21:00 - 23:00

Προθεσμία

Άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς

A7-0163/2012

 ***I

AGRILuis Manuel Capoulas Santos

  Τετάρτη 4 Ιουλίου 2012

ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ09:00 - 12:20

Πρόγραμμα δραστηριοτήτων της Κυπριακής Προεδρίας

Προθεσμία

Προετοιμασία του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2013

ΨΗΦΟΦΟΡIΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου12:30 - 14:30

Κοινοί κανόνες για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς

A7-0158/2011

 ***I

AGRIPaolo De Castro

Στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης

A7-0161/2011

 ***I

AGRIPaolo De Castro

Κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα

A7-0322/2011

 ***I

AGRIPaolo De Castro

Χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής

A7-0209/2011

 ***I

AGRIGiovanni La Via

Βιολογική παραγωγή και επισήμανση των βιολογικών προϊόντων

A7-0215/2011

 ***I

AGRIMartin Häusling

Σύστημα χρηματοδοτήσεως από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων

A7-0204/2011

 ***I

AGRILuis Manuel Capoulas Santos

Συμφωνία ΕΕ-Ρωσίας σχετικά με τη διατήρηση των δεσμεύσεων όσον αφορά τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών

A7-0176/2012

 ***

INTAGianluca Susta

Συμφωνία ΕΕ-Ρωσίας όσον αφορά το εμπόριο εξαρτημάτων και κατασκευαστικών στοιχείων μηχανοκίνητων οχημάτων

A7-0175/2012

 ***

INTAPaweł Zalewski

Συμφωνία ΕΕ-Ρωσίας όσον αφορά την επιβολή ή την αύξηση εξαγωγικών δασμών επί των πρώτων υλών

A7-0178/2012

 ***

INTAInese Vaidere

Εμπορική συμφωνία για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης μεταξύ, αφενός, της ΕΕ και των κρατών μελών της και, αφετέρου, της Αυστραλίας, του Καναδά, της Ιαπωνίας, της Δημοκρατίας της Κορέας, του Μεξικού, του Μαρόκου, της Νέας Ζηλανδίας, της Σιγκαπούρης, της Ελβετίας και των Ηνωμένων Πολιτειών

A7-0204/2012

 ***

INTADavid Martin

Προθεσμία

Άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς

A7-0163/2012

 ***I

AGRILuis Manuel Capoulas Santos

Προθεσμία

Προϋπολογισμός 2013 - Εντολή για τον τριμερή διάλογο

A7-0215/2012

BUDGGiovanni La Via

Προθεσμία

Στρατηγική για την προστασία και την καλή διαβίωση των ζώων

A7-0216/2012

AGRIMarit Paulsen

Θέσπιση νομικού πλαισίου της ΕΕ για την προστασία των ζώων συντροφιάς και των αδέσποτων ζώων

Προθεσμία

Συμπεράσματα της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (28-29 Ιουνίου 2012)

Προθεσμία

Πρόσβαση σε βασικές τραπεζικές υπηρεσίες

A7-0197/2012

ECONJürgen Klute

Προθεσμία

Προετοιμασία του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2013

Συζητήσεις15:00 - 21:00

Οικονομική συνδρομή στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών και ενέργειας

A7-0150/2012

 ***I

BUDGGöran Färm

Παραβιάσεις κανόνων του Σένγκεν

Η κατάσταση στη Γεωργία

Η κατάσταση στη Συρία

Η κατάσταση στην Αίγυπτο

  Πέμπτη 5 Ιουλίου 2012

Συζητήσεις09:00 - 11:50

Αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής του Ρίο+20 (20-22 Ιουνίου 2012)

Κίνδυνος για τις αρμοδιότητες του κράτους σημαίας λόγω ναύλωσης στο πλαίσιο της CITES

O-000127/2012

Ευρωπαίκή ΕπιτροπήPECH

ΨΗΦΟΦΟΡIΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου12:00 - 14:00

Πρωτόκολλο σχετικά με τον Οργανισμό του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

A7-0185/2012

 ***I

JURIAlexandra Thein

Αναπληρωτές δικαστές του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

A7-0184/2012

 ***I

JURIAlexandra Thein

Οικονομική συνδρομή στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών και ενέργειας

A7-0150/2012

 ***I

BUDGGöran Färm

Προθεσμία

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2012: πλεόνασμα από το οικονομικό έτος 2011

A7-0206/2012

BUDGFrancesca Balzani

Προθεσμία

Πολιτική της ΕΕ για τη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ

Συζητήσεις15:00 - 16:00

Συζητήσεις επί περιπτώσεων παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου - Διάρκεια: μία ώρα κατ' ανώτατο όριο (άρθρο 122 του Κανονισμού)

Προθεσμία

Πράξεις βίας εναντίον των λεσβιών, ομοφυλόφιλων, αμφιφυλόφιλων και τρανσεξουαλικών ατόμων (LGBT) στην Αφρική

Προθεσμία

Eλευθερία της έκφρασης στη Λευκορωσία, ειδικότερα η υπόθεση του Andrzej Poczobut

Προθεσμία

Σκάνδαλο αναγκαστικής άμβλωσης στην Κίνα

Ψηφοφορίες (μετά τη λήξη των συζητήσεων που προηγήθηκαν)16:00 - 17:00

Προτάσεις ψηφίσματος επί των συζητήσεων για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (Άρθρο 122 του Κανονισμού)

Τελευταία ενημέρωση: 22 Αυγούστου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου