Porządek obrad
StrasburgPoniedziałek, 24 listopada 2014 r. - Czwartek, 27 listopada 2014 r.244k

  Poniedziałek, 24 listopada 2014 r.

Debaty17:00 - 23:00

Wznowienie sesji i porządek prac

Wotum nieufności dla Komisji

Termin

UE i globalne ramy rozwoju po roku 2015

A8-0037/2014

DEVEDavor Ivo Stier

Termin

Opóźnienia w rozpoczęciu realizacji polityki spójności na lata 2014-2020

O-000082/2014

Komisja EuropejskaREGI

Kontrola eksportu produktów podwójnego zastosowania

O-000081/2014

Komisja EuropejskaINTA

Termin

Wytyczne Komisji w sprawie oceny skutków

Wystąpienia jednominutowe (art. 163 Regulaminu PE)

  Wtorek, 25 listopada 2014 r.

Debaty09:00 - 11:00

Głosowanie nad wnioskiem o tryb pilny (art. 154 Regulaminu)

Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1150/2000 wykonujące decyzję 2007/436/WE, Euratom w sprawie systemu środków własnych Wspólnot Europejskich

 *

BUDGGérard Deprez, Janusz Lewandowski

Termin

Zatrudnienie i aspekty społeczne strategii „Europa 2020”

O-000076/2014

Rada Unii EuropejskiejEMPL

O-000077/2014

Komisja EuropejskaEMPL

Uroczyste posiedzenie11:15 - 12:00

Przemówienie Jego Świątobliwości Papieża Franciszka

GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania12:00 - 14:00

Protokół dotyczący zagadnień właściwych dla taboru kolejowego

A8-0030/2014

 ***

JURIHeidi Hautala

Konwencja haska z dnia 30 czerwca 2005 r. o umowach dotyczących właściwości sądu

A8-0034/2014

 ***

JURIPavel Svoboda

Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek EGF/2014/008 FI/STX Rauma)

A8-0043/2014

BUDGPetri Sarvamaa

Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek EGF/2014/005 FR/GAD)

A8-0044/2014

BUDGAnneli Jäätteenmäki

Opinia Trybunału Sprawiedliwości na temat zgodności z traktatami umowy między Unią Europejską a Kanadą o przekazywaniu i przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera (PNR) przez przewoźników Agencji Służb Granicznych Kanady

Termin

UE i globalne ramy rozwoju po roku 2015

A8-0037/2014

DEVEDavor Ivo Stier

Termin

Zatrudnienie i aspekty społeczne strategii „Europa 2020”

Debaty15:00 - 23:00

Budżet na rok 2015: Wyniki prac komitetu pojednawczego

Zwalczanie przemocy wobec kobiet

O-000080/2014

Komisja EuropejskaFEMM

Termin

Sytuacja na Morzu Śródziemnym oraz potrzeba opracowania całościowego podejścia UE do migracji

O-000078/2014

Rada Unii EuropejskiejLIBE

O-000079/2014

Komisja EuropejskaLIBE

Przyśpieszone wydalenia i proponowana legalizacja natychmiastowych deportacji (ang. „hot returns”) w Hiszpanii

O-000085/2014

Komisja EuropejskaS&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD

Strategiczne ramy UE dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2014–2020

O-000075/2014

Komisja EuropejskaEMPL

Wdrażanie dyrektywy w sprawie równego traktowania w obszarze zatrudnienia i pracy

O-000074/2014

Komisja EuropejskaEMPL

Ocena testów warunków skrajnych w odniesieniu do banków

  Środa, 26 listopada 2014 r.

Debaty09:00 - 11:50

Pakiet Komisji na rzecz zatrudnienia, wzrostu i inwestycji

Termin

Konferencja ONZ w sprawie zmiany klimatu w 2014 r. - COP 20 w Limie, Peru (1-12 grudnia 2014 r.)

Wręczenie Nagrody im. Sacharowa12:00 - 12:30

Nagroda im. Sacharowa - 2014

GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania12:30 - 14:00

Zbieranie informacji statystycznych przez Europejski Bank Centralny

A8-0027/2014

 *

ECONRoberto Gualtieri

Termin

Uprawnienia Europejskiego Banku Centralnego do nakładania sankcji

A8-0028/2014

 *

ECONKay Swinburne

Termin

Konferencja ONZ w sprawie zmiany klimatu w 2014 r. - COP 20 w Limie, Peru (1-12 grudnia 2014 r.)

Debaty15:00 - 23:00

Termin

Przyznanie Palestynie statusu państwa

Termin

25. rocznica Konwencji ONZ o prawach dziecka

Wyniki szczytu G20

Termin

Jednolity rynek internetowy

Termin

Przemysł hutniczy w UE: ochrona pracowników i przemysłu

  Czwartek, 27 listopada 2014 r.

Debaty09:00 - 11:50

Termin

Niedożywienie dzieci w krajach rozwijających się

O-000083/2014

Komisja EuropejskaDEVE

GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania12:00 - 14:00

Wotum nieufności dla Komisji

Projekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 135 Regulaminu PE)

Termin

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr …/… w sprawie tymczasowego systemu rat składek na pokrycie wydatków administracyjnych Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji w okresie przejściowym

Termin

Opóźnienia w rozpoczęciu realizacji polityki spójności na lata 2014-2020

Termin

Wytyczne Komisji w sprawie oceny skutków

Termin

25. rocznica Konwencji ONZ o prawach dziecka

Termin

Jednolity rynek internetowy

Termin

Niedożywienie dzieci w krajach rozwijających się

Ostatnia aktualizacja: 7 czerwca 2018Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności