Дневен ред
СтрасбургПонеделник, 18 януари 2016 г. - Четвъртък, 21 януари 2016 г.237k

  Понеделник, 18 януари 2016 г.

Разисквания17:00 - 23:00

Възобновяване на сесията и ред на работа

Срок

Годишен доклад относно политиката на ЕС в областта на конкуренцията

A8-0368/2015

ECONWerner Langen

Срок

Многогодишен план за възстановяване на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море

A8-0367/2015

 ***I

PECHGabriel Mato

Срок

Възражение в съответствие с член 106 относно емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 6)

Срок

Ролята на междукултурния диалог, културното многообразие и образованието за популяризирането на основните ценности на ЕС

A8-0373/2015

CULTJulie Ward

Срок

Равносметка и предизвикателства във връзка с Регламента за финансовите услуги в ЕС

A8-0360/2015

ECONBurkhard Balz

Едноминутни изказвания (член 163 от Правилника за дейността)

  Вторник, 19 януари 2016 г.

Разисквания09:00 - 12:20

Преглед на люксембургското председателство

Срок

Към Акт за цифровия единен пазар

A8-0371/2015

ITRE, IMCOKaja Kallas, Evelyne Gebhardt

ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот12:30 - 14:30

Искане за снемане на парламентарния имунитет на Чеслав Адам Шекерски

A8-0004/2016

JURIHeidi Hautala

Искане за снемане на парламентарния имунитет на Чеслав Адам Шекерски

A8-0005/2016

JURIHeidi Hautala

Срок

Многогодишен план за възстановяване на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море

A8-0367/2015

 ***I

PECHGabriel Mato

Срок

Годишен доклад относно политиката на ЕС в областта на конкуренцията

A8-0368/2015

ECONWerner Langen

Срок

Ролята на междукултурния диалог, културното многообразие и образованието за популяризирането на основните ценности на ЕС

A8-0373/2015

CULTJulie Ward

Срок

Равносметка и предизвикателства във връзка с Регламента за финансовите услуги в ЕС

A8-0360/2015

ECONBurkhard Balz

Срок

Външни фактори, представляващи пречка за предприемачеството сред жените в Европа

A8-0369/2015

FEMMBarbara Matera

Срок

Политики в подкрепа на придобиването на умения с оглед на борбата срещу безработицата сред младите хора

A8-0366/2015

EMPLMarek Plura

Срок

Към Акт за цифровия единен пазар

A8-0371/2015

ITRE, IMCOKaja Kallas, Evelyne Gebhardt

Разисквания15:00 - 23:00

Заключения от заседанието на Европейския съвет на 17 и 18 декември 2015 г.

Срок

Положението в Полша

Срок

Мирният процес в Колумбия

Положението в Сирия

Положението в Саудитска Арабия и Иран

Срок

Презумпция за невиновност и право на лицата да присъстват на съдебния процес в наказателното производство

A8-0133/2015

 ***I

LIBENathalie Griesbeck

  Сряда, 20 януари 2016 г.

Разисквания09:00 - 12:20

Програма на дейността на нидерландското председателство

ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот12:30 - 14:30

Автоматизиран обмен на данни по отношение на данни за регистрацията на превозните средства в Латвия

A8-0370/2015

 *

LIBEClaude Moraes

Срок

Презумпция за невиновност и право на лицата да присъстват на съдебния процес в наказателното производство

A8-0133/2015

 ***I

LIBENathalie Griesbeck

Лични предпазни средства

A8-0148/2015

 ***I

IMCOVicky Ford

Газови уреди

A8-0147/2015

 ***I

IMCOCatherine Stihler

Въжени линии

A8-0063/2015

 ***I

IMCOAntonio López-Istúriz White

Срок

Възражение по делегиран акт относно схема от общи тарифни преференции

Срок

Възражение по делегиран акт относно специфичните изисквания за състава и предоставянето на информация за преработените храни на зърнена основа и детските храни

Срок

Мирният процес в Колумбия

Разисквания15:00 - 24:00

COP 21

Срок

Хуманитарната ситуация в Йемен

Положението в югоизточната част на Турция

Срок

Споразумения за асоцииране / задълбочени и всеобхватни споразумения за свободна търговия с Грузия, Молдова и Украйна

Споразумение за стабилизиране и асоцииране между ЕС и Косово

A8-0372/2015

 ***

AFETUlrike Lunacek

Срок

Систематично масово избиване на религиозни малцинства от ИДИЛ

Срок

Клаузата за обща отбрана (член 42, параграф 7 от ДЕС)

Срок

Приоритетите на ЕС за сесиите на Съвета на ООН по правата на човека през 2016 г.

  Четвъртък, 21 януари 2016 г.

Разисквания08:30 - 11:50

Повишена заплаха от тероризъм

Срок

Откриване на преговорите за ССТ с Австралия и Нова Зеландия

O-000154/2015

Европейска комисияINTA

Срок

Доклад за дейността на комисията по петиции през 2014 г.

A8-0361/2015

PETILidia Joanna Geringer de Oedenberg

ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот12:00 - 14:00

Споразумение за стабилизиране и асоцииране между ЕС и Косово

A8-0372/2015

 ***

AFETUlrike Lunacek

Срок

Назначаване на членове на анкетната комисия по измерването на емисиите в автомобилния сектор

Срок

Споразумения за асоцииране / задълбочени и всеобхватни споразумения за свободна търговия с Грузия, Молдова и Украйна

Срок

Клаузата за обща отбрана (член 42, параграф 7 от ДЕС)

Срок

Приоритетите на ЕС за сесиите на Съвета на ООН по правата на човека през 2016 г.

Срок

Доклад за дейността на комисията по петиции през 2014 г.

A8-0361/2015

PETILidia Joanna Geringer de Oedenberg

Разисквания15:00 - 16:00

Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 135 от Правилника за дейността)

Срок

Задържани граждани на ЕС в Индия, по-специално граждани на Италия, Естония и Обединеното кралство

Срок

Етиопия

Срок

Северна Корея

ГЛАСУВАНЕ (след приключване на предходните разисквания)16:00 - 17:00

Предложения за резолюции във връзка с разискванията по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 135 от Правилника за дейността)

Последно осъвременяване: 14 май 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност