Päevakord
Strasbourg
Esmaspäev, 6. juuni 2016 - Neljapäev, 9. juuni 2016230k

  Esmaspäev, 6. juuni 2016

Arutelud17:00 - 23:00

Istungjärgu jätkamine ja tööplaani arutamine

ÜRO kõrgetasemeline kohtumine HIVi/AIDSi teemal

Tähtaeg

2015. aasta aruanne poliitikavaldkondade arengusidususe kohta

A8-0165/2016

DEVECristian Dan Preda

Valgevene tuumarajatiste ohutus

Üheminutilised sõnavõtud (kodukorra artikkel 163)

  Teisipäev, 7. juuni 2016

Arutelud09:00 - 12:20

Tähtaeg

Eeskirjad teatavate maksustamise vältimise tavadega võitlemiseks

A8-0189/2016

 *

ECONHugues Bayet

HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused12:30 - 14:30

WTO raamkonventsiooni juurde kuuluv protokoll tubakatoodetega ebaseadusliku kauplemise tõkestamise kohta

A8-0154/2016

 ***

INTAAdam Szejnfeld

Ühtsed tehnonõuded ratassõidukitele - UNECE kokkulepe

A8-0185/2016

 ***

INTABernd Lange

ELi ning Colombia ja Peruu kaubandusleping (Horvaatia ühinemine)

A8-0155/2016

 ***

INTASantiago Fisas Ayxelà

Tõhustatud koostöö erineva kodakondsusega abikaasade varasuhtete küsimuses

A8-0192/2016

 ***

JURIJean-Marie Cavada

WTO raamkonventsiooni juurde kuuluv protokoll tubakatoodetega
ebaseadusliku kauplemise tõkestamise kohta (õigusalane
koostöö kriminaalasjades)

A8-0198/2016

 ***

LIBEMartina Anderson

Finantsinstrumentide turud

A8-0126/2016

 ***I

ECONMarkus Ferber

Finantsinstrumentide turud, turukuritarvitused ja väärtpaberiarveldused

A8-0125/2016

 ***I

ECONMarkus Ferber

Euroopa Kontrollikoja liikme nimetamine - Rimantas Šadžius

A8-0183/2016

 *

CONTBart Staes

Tähtaeg

2015. aasta aruanne poliitikavaldkondade arengusidususe kohta

A8-0165/2016

DEVECristian Dan Preda

Tähtaeg

Toiduga kindlustatust ja piisavat toitumist käsitlev uus ühendus

A8-0169/2016

DEVEMaria Heubuch

Tähtaeg

Rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite (IAS) hindamine

A8-0172/2016

ECONTheodor Dumitru Stolojan

Tähtaeg

ELi koostöö ÜRO ja Aafrika Liiduga rahutagamisoperatsioonide suhtes

A8-0158/2016

AFETGeoffrey Van Orden

Tähtaeg

Ebaõiglased kaubandustavad toiduainete tarneahelas

A8-0173/2016

IMCOEdward Czesak

Tähtaeg

Tehnoloogilised lahendused säästva põllumajanduse jaoks

A8-0174/2016

AGRIAnthea McIntyre

Tähtaeg

Innovatsiooni ja majanduse arengu soodustamine Euroopa põllumajandusettevõtete juhtimise tuleviku heaks

A8-0163/2016

AGRIJan Huitema

Arutelud15:00 - 23:00

Euroopa rände tegevuskava välisaspektide hetkeseis ning liikumine uue rändekokkuleppe suunas

Euroopa uute oskuste tegevuskava kohta vastu võetud otsus

Olukord Bangladeshis

Tähtaeg

Järelmeetmed seoses Euroopa Parlamendi 11. veebruari 2015. aasta resolutsiooniga Luure Keskagentuuri (LKA) piinamisvõtteid käsitleva USA Senati raporti kohta

O-000038/2016

Euroopa Liidu NõukoguLIBE

O-000039/2016

Euroopa Ühenduste KomisjonLIBE

  Kolmapäev, 8. juuni 2016

Arutelud09:00 - 11:50

Investeerimiskava vaheläbivaatamine

Tähtaeg

Makromajanduslik finantsabi Tuneesiale

A8-0187/2016

 ***I

INTAMarielle de Sarnez

Pidulik istung12:00 - 12:30

Bulgaaria Vabariigi presidendi Rosen Plevnelievi sõnavõtt

HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused12:30 - 14:30

Tähtaeg

Rahapesu, maksustamise vältimist ja maksudest kõrvalehoidumist käsitlevate liidu õigusaktide kohaldamisel ilmnenud väidetavate rikkumiste ja haldusomavoli uurimise komisjoni moodustamine, selle volitused, liikmete arv ja ametiaeg

ELi ja Belau vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumise leping

A8-0177/2016

 ***

LIBEMariya Gabriel

ELi ja Tonga vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumise leping

A8-0179/2016

 ***

LIBEMariya Gabriel

ELi ja Colombia vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumise leping

A8-0178/2016

 ***

LIBEMariya Gabriel

Infotehnoloogiatoodetega kauplemise laiendamine

A8-0186/2016

 ***

INTAGodelieve Quisthoudt-Rowohl

Kontrollimeetmete kehtestamine α-PVP suhtes

A8-0175/2016

 *

LIBEMichał Boni

Ohtlike ja kahjulike ainete konventsiooni 2010. aasta protokolli ratifitseerimine ja sellega ühinemine, v.a tsiviilasjades tehtavat õigusalast koostööd käsitlevad aspektid

A8-0191/2016

 

JURIPavel Svoboda

Ohtlike ja kahjulike ainete konventsiooni 2010. aasta protokolli ratifitseerimine ja sellega ühinemine seoses tsiviilasjades tehtava õigusalase koostöö aspektidega

A8-0190/2016

 

JURIPavel Svoboda

Partnerluse ja koostöö raamleping ELi ja Filipiinide vahel (Horvaatia ühinemine)

A8-0148/2016

 ***

AFETElmar Brok

Partnerluse ja koostöö raamleping ELi ja Filipiinide vahel (nõusolek)

A8-0149/2016

 ***

AFETElmar Brok

Tähtaeg

Partnerluse ja koostöö raamleping ELi ja Filipiinide vahel (resolutsioon)

A8-0143/2016

AFETElmar Brok

Tähtaeg

Makromajanduslik finantsabi Tuneesiale

A8-0187/2016

 ***I

INTAMarielle de Sarnez

Tähtaeg

Eeskirjad teatavate maksustamise vältimise tavadega võitlemiseks

A8-0189/2016

 *

ECONHugues Bayet

Tähtaeg

Järelmeetmed seoses Euroopa Parlamendi 11. veebruari 2015. aasta resolutsiooniga Luure Keskagentuuri (LKA) piinamisvõtteid käsitleva USA Senati raporti kohta

Tähtaeg

Kosmosealane suutlikkus Euroopa julgeolekus ja kaitses

A8-0151/2016

AFETBogdan Andrzej Zdrojewski

Tähtaeg

Kosmoseturu edu

Tähtaeg

Olukord Venezuelas

Tähtaeg

Sisesekretsioonisüsteemi kahjustajad - olukord pärast kohtu 16. detsembri 2015. aasta otsust

Tähtaeg

Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: loa andmine geneetiliselt muundatud maisile Bt11 x MIR162 x MIR604 x GA21

Tähtaeg

Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: geneetiliselt muundatud nelgi (Dianthus caryophyllus L., liin SHD-27531-4) turulelaskmine

Arutelud15:00 - 23:00

Tähtaeg

Vaba liikumise edendamine, lihtsustades teatavate avalike dokumentide vastuvõtmist

A8-0156/2016

 ***II

JURIMady Delvaux

Tähtaeg

ELi avalikku teenistust puudutavate kohtuvaidluste esimeses kohtuastmes lahendamise pädevuse Euroopa Liidu Üldkohtule üleandmine

A8-0167/2016

 ***I

JURIMady Delvaux

Andmevahetuse ning Euroopa infosüsteemide ja andmebaaside kasutamise parandamine võitluses raskete rahvusvaheliste kuritegude ja terrorismi vastu

Türgi Suure Rahvuskogu otsus võtta 38 liikmelt parlamendiliikme puutumatus

Kaubanduse kaitsevahendite reform

Tähtaeg

Jaapani otsus jätkata vaalapüüki hooajal 2015–2016

O-000058/2016

Euroopa Liidu NõukoguENVI

O-000059/2016

Euroopa Ühenduste KomisjonENVI

Tähtaeg

Määrus Euroopa Liidu avatud, tõhusa ja sõltumatu halduse kohta

O-000079/2016

Euroopa Ühenduste KomisjonJURI

ELi majandusdiplomaatia

  Neljapäev, 9. juuni 2016

Arutelud09:00 - 11:50

Tähtaeg

Euroopa raudteetööstuse konkurentsivõime

O-000067/2016

Euroopa Ühenduste KomisjonITRE

HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused12:00 - 14:00

Resolutsiooni ettepanekud, mis puudutavad inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamist (kodukorra artikkel 135)

Tähtaeg

Vaba liikumise edendamine, lihtsustades teatavate avalike dokumentide vastuvõtmist

A8-0156/2016

 ***II

JURIMady Delvaux

Tähtaeg

ELi avalikku teenistust puudutavate kohtuvaidluste esimeses kohtuastmes lahendamise pädevuse Euroopa Liidu Üldkohtule üleandmine

A8-0167/2016

 ***I

JURIMady Delvaux

Tähtaeg

Määrus Euroopa Liidu avatud, tõhusa ja sõltumatu halduse kohta

Tähtaeg

Euroopa raudteetööstuse konkurentsivõime

Arutelud15:00 - 17:00

Teave rahvusvaheliste lepingute üle peetavate läbirääkimiste kohta

O-000029/2016

Euroopa Ühenduste KomisjonLIBE

Viimane päevakajastamine: 22. mai 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika