Дневен ред
Страсбург
Понеделник, 13 март 2017 г. - Четвъртък, 16 март 2017 г.243k

  Понеделник, 13 март 2017 г.

Разисквания17:00 - 23:00

Възобновяване на сесията и ред на работа

Срок

Живак

A8-0313/2016

 ***I

ENVIStefan Eck

Срок

Дългосрочната ангажираност на акционерите и декларацията за корпоративното управление

A8-0158/2015

 ***I

JURISergio Gaetano Cofferati

Едноминутни изказвания (член 163 от Правилника за дейността)

  Вторник, 14 март 2017 г.

Разисквания09:00 - 11:50

Срок

Контрол на придобиването и притежаването на оръжие

A8-0251/2016

 ***I

IMCOVicky Ford

ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот12:00 - 14:00

Отговорна собственост и отговорни грижи за еднокопитни

A8-0014/2017

AGRIJulie Girling

Срок

Живак

A8-0313/2016

 ***I

ENVIStefan Eck

Срок

Дългосрочната ангажираност на акционерите и декларацията за корпоративното управление

A8-0158/2015

 ***I

JURISergio Gaetano Cofferati

Срок

Контрол на придобиването и притежаването на оръжие

A8-0251/2016

 ***I

IMCOVicky Ford

Срок

Излезли от употреба превозни средства, отпадъци от батерии и акумулатори и отпадъци от електрическо и електронно оборудване

A8-0013/2017

 ***I

ENVISimona Bonafè

Срок

Отпадъци

A8-0034/2017

 ***I

ENVISimona Bonafè

Срок

Депониране на отпадъци

A8-0031/2017

 ***I

ENVISimona Bonafè

Срок

Опаковки и отпадъци от опаковки

A8-0029/2017

 ***I

ENVISimona Bonafè

Срок

Равенство между жените и мъжете в Европейския съюз през 2014 - 2015 г.

A8-0046/2017

FEMMErnest Urtasun

Срок

Равно третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до стоки и услуги и предоставянето на стоки и услуги

A8-0043/2017

FEMMAgnieszka Kozłowska-Rajewicz

Срок

Средства от ЕС за равенството между половете

A8-0033/2017

FEMMClare Moody

Срок

Последици за основните права, породени от големи информационни масиви

A8-0044/2017

LIBEAna Gomes

Срок

Минимални стандарти за защита на зайци, отглеждани във ферми

A8-0011/2017

AGRIStefan Eck

Разисквания15:00 - 23:00

Правило за „глобалното блокиране“

Срок

Приоритети на ЕС с оглед на сесиите на Съвета на ООН по правата на човека

Срок

Храни и фуражи, правила относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продукти за растителна защита

A8-0022/2017

 ***II

ENVIKarin Kadenbach

Последващи действия във връзка с препоръките на специалната комисия относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие, и актуална информация относно реформата на групата „Кодекс за поведение (данъчно облагане на предприятията)“

Срок

Насоки за бюджета за 2018 г. - Раздел ІІІ

A8-0060/2017

BUDGSiegfried Mureşan

Сериозно недохранване и глад със застрашителни размери в Нигерия, Сомалия, Южен Судан и Йемен

Използване на радиочестотната лента 470—790 MHz в Съюза

A8-0327/2016

 ***I

ITREPatrizia Toia

  Сряда, 15 март 2017 г.

КЛЮЧОВО РАЗИСКВАНЕ09:00 - 11:50

Заключения от заседанието на Европейския съвет от 9 - 10 март 2017 г., включително Декларацията от Рим

ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот12:00 - 14:00

Споразумение между ЕС и Бразилия: изменение на отстъпките в списъка на Хърватия в процеса на присъединяването ѝ

A8-0052/2017

 ***

INTAJosé Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Започване на автоматизиран обмен на данни по отношение на данни за регистрацията на превозните средства в Дания

A8-0051/2017

 *

LIBEMaria Grapini

Започване на автоматизиран обмен на данни по отношение на ДНК данни в Гърция

A8-0053/2017

 *

LIBEClaude Moraes

Срок

Храни и фуражи, правила относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продукти за растителна защита

A8-0022/2017

 ***II

ENVIKarin Kadenbach

Използване на радиочестотната лента 470—790 MHz в Съюза

A8-0327/2016

 ***I

ITREPatrizia Toia

Пречките пред гражданите на ЕС за свободно движение и работа в рамките на вътрешния пазар

Срок

Одобрение от страна на Комисията на преразгледания план на Германия за въвеждане на пътно таксуване

Срок

Насоки за бюджета за 2018 г. - Раздел ІІІ

A8-0060/2017

BUDGSiegfried Mureşan

Разисквания15:00 - 23:00

Разискване по актуални въпроси - Програмата за сигурност на ЕС: една година след нападенията в Брюксел

Срок

Надлежна проверка на веригата на доставки на полезни изкопаеми и метали с произход от засегнати от конфликти и високорискови зони

A8-0141/2015

 ***I

INTAIuliu Winkler

Преразглеждане на регламента относно статута и финансирането на европейските политически партии и фондации

O-000007/2017

Европейска комисияAFCO

Срок

Конституционни, правни и институционални последици от общата политика за сигурност и отбрана: възможности, предлагани от Договора от Лисабон

A8-0042/2017

AFET, AFCOMichael Gahler, Esteban González Pons

Срок

Интегрирана политика на Европейския съюз за Арктика

A8-0032/2017

AFET, ENVIUrmas Paet, Sirpa Pietikäinen

Срок

Доклад от 2016 г. относно Черна гора

A8-0050/2017

AFETCharles Tannock

Срок

Електронната демокрация в ЕС: потенциал и предизвикателства

A8-0041/2017

AFCORamón Jáuregui Atondo

  Четвъртък, 16 март 2017 г.

Разисквания09:00 - 11:50

Рамка на Съюза за събиране, управление и използване на данни в сектор „Рибарство“

A8-0150/2016

 ***I

PECHMarco Affronte

ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот12:00 - 14:00

Предложения за резолюции във връзка с разискванията по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 135 от Правилника за дейността)

Срок

Приоритети на ЕС с оглед на сесиите на Съвета на ООН по правата на човека

Срок

Надлежна проверка на веригата на доставки на полезни изкопаеми и метали с произход от засегнати от конфликти и високорискови зони

A8-0141/2015

 ***I

INTAIuliu Winkler

Рамка на Съюза за събиране, управление и използване на данни в сектор „Рибарство“

A8-0150/2016

 ***I

PECHMarco Affronte

Срок

Конституционни, правни и институционални последици от общата политика за сигурност и отбрана: възможности, предлагани от Договора от Лисабон

A8-0042/2017

AFET, AFCOMichael Gahler, Esteban González Pons

Срок

Интегрирана политика на Европейския съюз за Арктика

A8-0032/2017

AFET, ENVIUrmas Paet, Sirpa Pietikäinen

Срок

Доклад от 2016 г. относно Черна гора

A8-0050/2017

AFETCharles Tannock

Срок

Електронната демокрация в ЕС: потенциал и предизвикателства

A8-0041/2017

AFCORamón Jáuregui Atondo

Разисквания15:00 - 16:00

Запитвания

Последно осъвременяване: 2 май 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност