Dagsorden
Strasbourg
Mandag den 11. september 2017 - Torsdag den 14. september 2017235k

  Mandag den 11. september 2017

Forhandling17:00 - 23:00

Genoptagelse af sessionen og fastsættelse af arbejdsplanen

Frist

EU’s tiltrædelse af Europarådets konvention om forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet

 

LIBE, FEMMChristine Revault D'Allonnes Bonnefoy

Frist

EU's emissionshandelssystem (EU ETS): at videreføre de nuværende begrænsninger af anvendelsesområdet for luftfartsaktiviteter og forberede gennemførelsen af en global markedsbaseret foranstaltning fra 2021

A8-0258/2017

 ***I

ENVIJulie Girling

Frist

Medtagelse af drivhusgassemissioner og optag fra arealanvendelse, ændringer i arealanvendelse og skovbrug i klima- og energirammen for 2030

A8-0262/2017

 ***I

ENVINorbert Lins

Indlæg af et minuts varighed (forretningsordenens artikel 163)

  Tirsdag den 12. september 2017

Forhandling09:00 - 12:20

Frist

Fremme af internetforbindelser i lokalsamfund

A8-0181/2017

 ***I

ITRECarlos Zorrinho

Frist

Foranstaltninger til opretholdelse af gasforsyningssikkerheden

A8-0310/2016

 ***I

ITREJerzy Buzek

Fipronil-skandalen: forbedring af EU's hurtige varslingssystem for fødevarer og foder

Erklæring fra formanden12:30

Erklæring fra formanden

AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer12:30 - 14:30

Anmodning om ophævelse af Marie-Christine Boutonnets immunitet

A8-0259/2017

JURIHeidi Hautala

Forslag til afgørelse i medfør af forretningsordenens artikel 120 om forslag til indstilling af Simon Busuttil til at være medlem af det i artikel 255 i TEUF nævnte udvalg

Frist

Sammensætning af det særlige udvalg om terrorisme

Aftale mellem EU og Island om beskyttelse af geografiske betegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer

A8-0254/2017

 ***

INTADavid Borrelli

Aftale mellem EU og Island om yderligere handelspræferencer for landbrugsprodukter

A8-0256/2017

 ***

INTADavid Borrelli

Gennemførelse af mæglingsdirektivet

A8-0238/2017

JURIKostas Chrysogonos

Franchiseaftaler i detailsektoren

A8-0199/2017

IMCODennis de Jong

En rumstrategi for Europa

A8-0250/2017

ITREConstanze Krehl

Akademisk videreuddannelse og fjernstudium som led i den europæiske strategi for livslang læring

A8-0252/2017

CULTMilan Zver

Frist

Ophævelse af forældede forordninger for så vidt angår indlandsskibsfarten og vejgodstransportsektoren

A8-0228/2017

 ***I

TRANKarima Delli

Frist

Fremme af internetforbindelser i lokalsamfund

A8-0181/2017

 ***I

ITRECarlos Zorrinho

Frist

Foranstaltninger til opretholdelse af gasforsyningssikkerheden

A8-0310/2016

 ***I

ITREJerzy Buzek

Frist

Hvalfangst i Norge

Frist

EU’s tiltrædelse af Europarådets konvention om forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet

 

LIBE, FEMMChristine Revault D'Allonnes Bonnefoy

Frist

Den internationale handels og EU's handelspolitikkers indvirkning på globale værdikæder

A8-0269/2017

INTAMaria Arena

Forhandling15:00 - 23:00

Redegørelse ved Rådet om dets holdning til forslaget til det almindelige budget - finansåret 2018

Frist

Våbeneksport: gennemførelse af fælles holdning 2008/944/FUSP

A8-0264/2017

AFETBodil Valero

Situationen i Nordkorea

Den aktuelle udvikling på migrationsområdet

Frist

Forholdet mellem Tyrkiet og EU

Situationen i Venezuela

Frist

EU's politiske forbindelser med Latinamerika

A8-0268/2017

AFETJavi López

  Onsdag den 13. september 2017

PRIORITERET FORHANDLING09:00 - 11:50

Unionens tilstand

AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer12:00 - 14:00

Multilateral aftale om oprettelse af et fælles europæisk luftfartsområde (FELO)

A8-0260/2017

 ***

TRANRoberts Zīle

Kontrolforanstaltninger for acryloylfentanyl

A8-0284/2017

 *

LIBEBrice Hortefeux

EU's politiske forbindelser med Indien

A8-0242/2017

AFETCristian Dan Preda

Anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til at yde bistand til Italien

A8-0280/2017

BUDGGiovanni La Via

Forslag til ændringsbudget nr. 4/2017, der ledsager forslaget om mobilisering af EU's Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Italien

A8-0281/2017

BUDGJens Geier

Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2017/002 FI/MICROSOFT 2

A8-0278/2017

BUDGPetri Sarvamaa

Frist

EU's emissionshandelssystem (EU ETS): at videreføre de nuværende begrænsninger af anvendelsesområdet for luftfartsaktiviteter og forberede gennemførelsen af en global markedsbaseret foranstaltning fra 2021

A8-0258/2017

 ***I

ENVIJulie Girling

Frist

Medtagelse af drivhusgassemissioner og optag fra arealanvendelse, ændringer i arealanvendelse og skovbrug i klima- og energirammen for 2030

A8-0262/2017

 ***I

ENVINorbert Lins

Frist

Ensartet udformning af opholdstilladelser til tredjelandsstatsborgere

A8-0065/2017

 ***I

LIBEJussi Halla-aho

Frist

Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 105: Kommissionens delegerede forordning af 2. juni 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 609/2013 for så vidt angår de særlige krav til sammensætning af og oplysning om kosterstatning til vægtkontrol

Frist

Indsigelse jf. artikel 106: udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret genetisk modificeret sojabønne DAS-68416-4

Frist

Indsigelse jf. artikel 106, stk. 2 og 3: udkast til Kommissionens gennemførelsesforordning om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/6 om foder og fødevarer, der er underlagt særlige bestemmelser om import af foder og fødevarer, der har oprindelse i eller er afsendt fra Japan efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima

Frist

Forslag til ændringsbudget nr. 3/2017: budgetmidler til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet; stillingsfortegnelser for ACER og SESAR2

A8-0282/2017

BUDGJens Geier

Frist

Våbeneksport: gennemførelse af fælles holdning 2008/944/FUSP

A8-0264/2017

AFETBodil Valero

Frist

EU's politiske forbindelser med Latinamerika

A8-0268/2017

AFETJavi López

Frist

Korruption og menneskerettigheder i tredjelande

A8-0246/2017

AFETPetras Auštrevičius

Forhandling15:00 - 23:00

Dieselgate: Styrkelse af EU's miljø-, sundheds- og forbrugerrettighedsstandarder i forbindelse med nylige tiltag i medlemsstaterne, herunder Tyskland og Østrig

Brandsikring i bygninger

Frist

Tilgængelighedskrav til produkter og tjenesteydelser

A8-0188/2017

 ***I

IMCOMorten Løkkegaard

Frist

Forlængelse af det europæiske statistiske program til 2020

A8-0158/2017

 ***I

ECONRoberto Gualtieri

Frist

Europæiske venturekapitalfonde og europæiske sociale iværksætterfonde

A8-0120/2017

 ***I

ECONSirpa Pietikäinen

Orkanen Irma

Frist

Flerårig plan for demersale bestande i Nordsøen og fiskeriet efter disse bestande

A8-0263/2017

 ***I

PECHUlrike Rodust

Frist

Fremtidigt Erasmus+-program

O-000062/2017

Europa-KommissionenCULT

  Torsdag den 14. september 2017

Forhandling08:30 - 11:20

Frist

En ny dagsorden for færdigheder for Europa

A8-0276/2017

EMPL, CULTMartina Dlabajová, Momchil Nekov

NordStream 2

AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer11:30 - 14:00

Frist

Tilgængelighedskrav til produkter og tjenesteydelser

A8-0188/2017

 ***I

IMCOMorten Løkkegaard

Forslag til beslutning vedrørende debatten om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 135)

Aftalen mellem EU og Chile om handel med økologiske produkter

A8-0257/2017

 ***

INTAInmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Protokol til associeringsaftalen mellem EU og Chile (Kroatiens tiltrædelse)

A8-0277/2017

 ***

INTAInmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Frist

Modernisering af handelssøjlen i associeringsaftalen mellem EU og Chile

A8-0267/2017

INTAInmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Frist

Forlængelse af det europæiske statistiske program til 2020

A8-0158/2017

 ***I

ECONRoberto Gualtieri

Frist

Europæiske venturekapitalfonde og europæiske sociale iværksætterfonde

A8-0120/2017

 ***I

ECONSirpa Pietikäinen

Frist

Flerårig plan for demersale bestande i Nordsøen og fiskeriet efter disse bestande

A8-0263/2017

 ***I

PECHUlrike Rodust

Oprettelse af et instrument, der bidrager til stabilitet og fred

A8-0261/2017

 ***I

AFETArnaud Danjean

Frist

Gennemsigtighed, ansvarlighed og integritet i EU-institutionerne

A8-0133/2017

AFCOSven Giegold

Frist

Fremtidigt Erasmus+-program

Frist

En ny dagsorden for færdigheder for Europa

A8-0276/2017

EMPL, CULTMartina Dlabajová, Momchil Nekov

Større forespørgsler15:00 - 16:00

Større forespørgsler (forreningsordenens artikel 130b)

Seneste opdatering: 9. april 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik